https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Puyuma (Lower Pinlang L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pyu  Glottocode: puyu1239 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 213
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Austronesian:Puyuma 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 16 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ɭima   1, 64  
2 left tarawiri   1  
3 right tarawalan   1, 68  
4 leg/foot kui   59  
5 to walk kəmakawaŋ   91  
6 road/path ðaɭan   1  
7 to come kaðika      
7 to come ʐua   38  
8 to turn word info muliulius   2  
9 to swim mulaŋuy   1  
10 dirty taɭtaɭan      
11 dust      
12 skin ɭuβiʈ   61  
13 back word info ɭikuʐan   1  
14 belly tial   1  
15 bone ukak   19  
16 intestines ʈinaɦi   1  
17 liver rami   29  
18 breast susu   1  
19 shoulder ɦiaβ   53  
20 to know, be knowledgeable malaʐam   74  
21 to think aŋər   57  
22 to fear marəɦaɭaβ      
23 blood ðamuk   20  
24 head ʈaŋuruɦ   36  
25 neck niɦən   94  
26 hair word info ɦarβu *qaRbu 16  
27 nose uŋʈan   46  
28 to breathe məŋaʐ   61  
29 to sniff, smell ʈəmaul   60  
30 mouth uðuŋ   75  
31 tooth wali   2  
32 tongue ɭiðam   3  
33 to laugh ɭikəð   79  
34 to cry (ma)ʈaŋis   1  
35 to vomit mutaɦ   1  
36 to spit təmama   79  
37 to eat məkan   1  
38 to chew word info ɦəməɭɦəɭ   2  
39 to cook word info maβəɭ   75  
40 to drink ʈəmkəɭ   44  
41 to bite kəmaraʈ   1  
42 to suck smipsip to suck blood 44  
43 ear ʈaŋiɭa   1  
44 to hear kiŋər   50  
45 eye maʈa   1  
46 to see mənaɦu   76  
47 to yawn məluwaβ   21  
48 to sleep alupəɦ   76  
49 to lie down word info      
50 to dream matiaɦ   44  
51 to sit kəmayan   93  
52 to stand karahan   75  
53 person/human being      
54 man/male maɦinayan   58, 107  
55 woman/female βaβayan   1, 105  
56 child alak   1  
57 husband      
58 wife      
59 mother taynaynayan term of reference 1?  
59 mother ina term of address 1  
60 father təmamayan term of reference 1  
60 father ama term of address 1  
61 house rumaɦ   1  
62 thatch/roof saɦusaɦuβ   51  
63 name ŋaðan   1  
64 to say marŋay   99  
65 rope raraniz      
66 to tie up, fasten βənətəβət   70  
67 to sew word info ʈəmaɦi CaqiS 1, 52  
68 needle ðaum   1  
69 to hunt word info ɦəmalup   1  
70 to shoot word info pənanaɦ   1  
71 to stab, pierce təmusuk   69  
72 to hit word info kəməlʈun < Pilam 75 L
72 to hit word info səmalpit   73  
73 to steal ʈəmakaw   1  
74 to kill pinaʈay   2  
75 to die, be dead minaʈay   1  
76 to live, be alive βaʔaw   51  
77 to scratch word info pahaʈəɭ   61  
78 to cut, hack word info matək   3  
79 stick/wood kawi tree, wood 1  
80 to split word info partinuwas      
81 sharp timɭus      
82 dull, blunt      
83 to work word info kiakarun   62  
84 to plant smaɭəm   2, 53  
85 to choose pamiɭiɦ   1  
86 to grow word info maɦiʐaŋ   37  
87 to swell word info βənarəɦ   1  
88 to squeeze word info pənrəs   12  
89 to hold word info ʈəmilʈil   65  
90 to dig kiraðis   34  
91 to buy ʈəmimaɦ   39  
92 to open, uncover ʈəmual   50  
93 to pound, beat word info maʈinapan   36  
94 to throw word info βənuɭuɦ   29  
95 to fall word info mutani   4  
96 dog suwan   71  
97 bird ɦayam   2  
98 egg ʈinun   47  
99 feather humul   22  
100 wing pakpak   33  
101 to fly muβiʔi   30  
102 rat tustus   34  
103 meat/flesh isi Going with 31 over 1 b/c of first vowel, though *S often deletes anyway. -EG 1  
104 fat/grease imar   2  
105 tail ikur   1  
106 snake unan   54  
107 worm (earthworm) ɦurtatiʔ   26  
108 louse word info kuʈu   1  
109 mosquito kəŋkəŋ   96  
110 spider kamakamaŋ   22  
111 fish kuraw   74  
112 rotten word info maraməʈ   67  
113 branch word info saɦaʐ   11  
114 leaf βiraɦ   2  
115 root rami   3  
116 flower      
117 fruit miaβuah   1  
118 grass ʈaɭun   53  
119 earth/soil ðarəɦ   30  
120 stone βarasaʡ   33  
121 sand βudək   58  
122 water word info ɦənay   41  
123 to flow muɦnun   4  
124 sea ləβək   51  
125 salt yam Taiwanese / Min Nan loanword x L
126 lake ðanaw   1  
127 woods/forest      
128 sky ɭiŋaʈ   1  
129 moon βuɭan   1  
130 star tiɦur   45  
131 cloud word info kuʈəm   78  
132 fog      
133 rain ɦuðal   1  
134 thunder ʐəruŋ   3  
135 lightning ʈuɭiɦ   58  
136 wind βaɭi   2  
137 to blow word info miyup   1  
138 warm word info βiɦas hot 79  
139 cold word info artiʐ   81  
140 dry word info marum   30  
141 wet mutaŋurus      
142 heavy aɭuʐun   3  
143 fire apuy   1  
144 to burn word info muβaʈiɦ   77  
145 smoke word info ɦasβan   1  
146 ash ɦaβu   1  
147 black ɦuʐəɦuʐəm   1  
148 white βuɭtiɦ   76  
149 red ʐəmiar   25  
150 yellow      
151 green məraɦat   55  
152 small makitəŋ   85  
153 big maɦiʐaŋ also means 'to grow' 2  
154 short word info likʈi   11  
155 long word info tatəlaw   2  
156 thin word info aripiʈ   1 [r]? -EG
157 thick word info kətiβi   13  
158 narrow saɦuʈ   49  
159 wide ɭawas   1  
160 painful, sick kualəŋ   76  
161 shy, ashamed masamaɬ      
162 old word info ðawaðawan   101  
163 new βəkar   39  
164 good ɦinaβa   56  
165 bad, evil kuaʈəŋ   61  
166 correct, true pamau   61  
167 night karauβ   21  
167 night ɦarməŋ   57  
168 day wari day 17  
168 day kaðaw sun 1  
169 year ɦami   23  
170 when? word info aiðan   1  
171 to hide word info      
172 to climb word info muiʈas   13  
173 at      
174 in, inside saβak   37  
175 above iʈas   42  
176 below ɭusu   48  
177 this ini   1  
178 that iʐu   13  
179 near aðaləp   78  
180 far aðawil   2  
181 where? word info iiyan   51  
182 I iŋku   1  
182 I -ku   x  
183 thou inu   1  
183 thou -nu   x  
183 thou -u   x  
184 he/she intaw   14  
184 he/she -taw   14  
185 we word info inta inclusive 1  
185 we word info -ta inclusive x  
185 we word info -mi exclusive x  
185 we word info -niam exclusive x  
185 we word info iniam exclusive 46  
186 you inəmu   1  
186 you -mu   x  
187 they intaw   18  
187 they naʐu   8  
188 what? word info aəman   16  
189 who? word info iəman   2  
190 other naʐuma   1  
191 all pəniya   20  
192 and kai   1  
192 and ʐi   41  
193 if nukumaʐu   47  
193 if nu   2  
194 how? word info kəmuðakuða   1  
195 no, not amli   78  
195 no, not ɦaʐi   1  
196 to count maip   2  
197 One word info sa   1  
198 Two word info ʐua   1  
199 Three word info tiɭu   1  
200 Four word info pat   1  
201 Five word info ɭima   1  
202 Six word info nəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info waɭu   3  
205 Nine word info iwa   5  
206 Ten word info puluɦ   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: