https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Puyuma (Lower Pinlang L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pyu  Glottocode: puyu1239 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 213
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Austronesian:Puyuma 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 16 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
7 to come kaðika      
10 dirty taɭtaɭan      
22 to fear marəɦaɭaβ      
65 rope raraniz      
80 to split word info partinuwas      
81 sharp timɭus      
141 wet mutaŋurus      
161 shy, ashamed masamaɬ      
2 left tarawiri   1  
6 road/path ðaɭan   1  
9 to swim mulaŋuy   1  
13 back word info ɭikuʐan   1  
14 belly tial   1  
16 intestines ʈinaɦi   1  
18 breast susu   1  
34 to cry (ma)ʈaŋis   1  
35 to vomit mutaɦ   1  
37 to eat məkan   1  
41 to bite kəmaraʈ   1  
43 ear ʈaŋiɭa   1  
45 eye maʈa   1  
56 child alak   1  
59 mother ina term of address 1  
60 father təmamayan term of reference 1  
60 father ama term of address 1  
61 house rumaɦ   1  
63 name ŋaðan   1  
68 needle ðaum   1  
69 to hunt word info ɦəmalup   1  
70 to shoot word info pənanaɦ   1  
73 to steal ʈəmakaw   1  
75 to die, be dead minaʈay   1  
79 stick/wood kawi tree, wood 1  
85 to choose pamiɭiɦ   1  
87 to swell word info βənarəɦ   1  
103 meat/flesh isi Going with 31 over 1 b/c of first vowel, though *S often deletes anyway. -EG 1  
105 tail ikur   1  
108 louse word info kuʈu   1  
117 fruit miaβuah   1  
126 lake ðanaw   1  
128 sky ɭiŋaʈ   1  
129 moon βuɭan   1  
133 rain ɦuðal   1  
137 to blow word info miyup   1  
143 fire apuy   1  
145 smoke word info ɦasβan   1  
146 ash ɦaβu   1  
147 black ɦuʐəɦuʐəm   1  
156 thin word info aripiʈ   1 [r]? -EG
159 wide ɭawas   1  
168 day kaðaw sun 1  
170 when? word info aiðan   1  
177 this ini   1  
182 I iŋku   1  
183 thou inu   1  
185 we word info inta inclusive 1  
186 you inəmu   1  
190 other naʐuma   1  
192 and kai   1  
194 how? word info kəmuðakuða   1  
195 no, not ɦaʐi   1  
197 One word info sa   1  
198 Two word info ʐua   1  
199 Three word info tiɭu   1  
200 Four word info pat   1  
201 Five word info ɭima   1  
202 Six word info nəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female βaβayan   1, 105  
67 to sew word info ʈəmaɦi CaqiS 1, 52  
1 hand ɭima   1, 64  
3 right tarawalan   1, 68  
162 old word info ðawaðawan   101  
113 branch word info saɦaʐ   11  
154 short word info likʈi   11  
88 to squeeze word info pənrəs   12  
157 thick word info kətiβi   13  
172 to climb word info muiʈas   13  
178 that iʐu   13  
184 he/she intaw   14  
184 he/she -taw   14  
26 hair word info ɦarβu *qaRbu 16  
188 what? word info aəman   16  
168 day wari day 17  
187 they intaw   18  
15 bone ukak   19  
59 mother taynaynayan term of reference 1?  
8 to turn word info muliulius   2  
31 tooth wali   2  
38 to chew word info ɦəməɭɦəɭ   2  
74 to kill pinaʈay   2  
97 bird ɦayam   2  
104 fat/grease imar   2  
114 leaf βiraɦ   2  
136 wind βaɭi   2  
153 big maɦiʐaŋ also means 'to grow' 2  
155 long word info tatəlaw   2  
180 far aðawil   2  
189 who? word info iəman   2  
193 if nu   2  
196 to count maip   2  
84 to plant smaɭəm   2, 53  
23 blood ðamuk   20  
191 all pəniya   20  
47 to yawn məluwaβ   21  
167 night karauβ   21  
99 feather humul   22  
110 spider kamakamaŋ   22  
169 year ɦami   23  
149 red ʐəmiar   25  
107 worm (earthworm) ɦurtatiʔ   26  
17 liver rami   29  
94 to throw word info βənuɭuɦ   29  
32 tongue ɭiðam   3  
78 to cut, hack word info matək   3  
115 root rami   3  
134 thunder ʐəruŋ   3  
142 heavy aɭuʐun   3  
204 Eight word info waɭu   3  
101 to fly muβiʔi   30  
119 earth/soil ðarəɦ   30  
140 dry word info marum   30  
100 wing pakpak   33  
120 stone βarasaʡ   33  
90 to dig kiraðis   34  
102 rat tustus   34  
24 head ʈaŋuruɦ   36  
93 to pound, beat word info maʈinapan   36  
86 to grow word info maɦiʐaŋ   37  
174 in, inside saβak   37  
7 to come ʐua   38  
91 to buy ʈəmimaɦ   39  
163 new βəkar   39  
95 to fall word info mutani   4  
123 to flow muɦnun   4  
122 water word info ɦənay   41  
192 and ʐi   41  
175 above iʈas   42  
40 to drink ʈəmkəɭ   44  
42 to suck smipsip to suck blood 44  
50 to dream matiaɦ   44  
130 star tiɦur   45  
27 nose uŋʈan   46  
185 we word info iniam exclusive 46  
98 egg ʈinun   47  
193 if nukumaʐu   47  
176 below ɭusu   48  
158 narrow saɦuʈ   49  
205 Nine word info iwa   5  
206 Ten word info puluɦ   5  
44 to hear kiŋər   50  
92 to open, uncover ʈəmual   50  
62 thatch/roof saɦusaɦuβ   51  
76 to live, be alive βaʔaw   51  
124 sea ləβək   51  
181 where? word info iiyan   51  
19 shoulder ɦiaβ   53  
118 grass ʈaɭun   53  
106 snake unan   54  
151 green məraɦat   55  
164 good ɦinaβa   56  
21 to think aŋər   57  
167 night ɦarməŋ   57  
121 sand βudək   58  
135 lightning ʈuɭiɦ   58  
54 man/male maɦinayan   58, 107  
4 leg/foot kui   59  
29 to sniff, smell ʈəmaul   60  
12 skin ɭuβiʈ   61  
28 to breathe məŋaʐ   61  
77 to scratch word info pahaʈəɭ   61  
165 bad, evil kuaʈəŋ   61  
166 correct, true pamau   61  
83 to work word info kiakarun   62  
89 to hold word info ʈəmilʈil   65  
112 rotten word info maraməʈ   67  
71 to stab, pierce təmusuk   69  
66 to tie up, fasten βənətəβət   70  
96 dog suwan   71  
72 to hit word info səmalpit   73  
20 to know, be knowledgeable malaʐam   74  
111 fish kuraw   74  
30 mouth uðuŋ   75  
39 to cook word info maβəɭ   75  
52 to stand karahan   75  
72 to hit word info kəməlʈun < Pilam 75 L
46 to see mənaɦu   76  
48 to sleep alupəɦ   76  
148 white βuɭtiɦ   76  
160 painful, sick kualəŋ   76  
144 to burn word info muβaʈiɦ   77  
131 cloud word info kuʈəm   78  
179 near aðaləp   78  
195 no, not amli   78  
33 to laugh ɭikəð   79  
36 to spit təmama   79  
138 warm word info βiɦas hot 79  
187 they naʐu   8  
139 cold word info artiʐ   81  
152 small makitəŋ   85  
5 to walk kəmakawaŋ   91  
51 to sit kəmayan   93  
25 neck niɦən   94  
109 mosquito kəŋkəŋ   96  
64 to say marŋay   99  
125 salt yam Taiwanese / Min Nan loanword x L
182 I -ku   x  
183 thou -nu   x  
183 thou -u   x  
185 we word info -ta inclusive x  
185 we word info -mi exclusive x  
185 we word info -niam exclusive x  
186 you -mu   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: