https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Puyuma (Lower Pinlang L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pyu  Glottocode: puyu1239 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 213
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Austronesian:Puyuma 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 16 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above iʈas   42  
191 all pəniya   20  
192 and kai   1  
192 and ʐi   41  
146 ash ɦaβu   1  
173 at      
13 back word info ɭikuʐan   1  
165 bad, evil kuaʈəŋ   61  
14 belly tial   1  
176 below ɭusu   48  
153 big maɦiʐaŋ also means 'to grow' 2  
97 bird ɦayam   2  
147 black ɦuʐəɦuʐəm   1  
23 blood ðamuk   20  
15 bone ukak   19  
113 branch word info saɦaʐ   11  
18 breast susu   1  
56 child alak   1  
131 cloud word info kuʈəm   78  
139 cold word info artiʐ   81  
166 correct, true pamau   61  
168 day wari day 17  
168 day kaðaw sun 1  
10 dirty taɭtaɭan      
96 dog suwan   71  
140 dry word info marum   30  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear ʈaŋiɭa   1  
119 earth/soil ðarəɦ   30  
98 egg ʈinun   47  
204 Eight word info waɭu   3  
45 eye maʈa   1  
180 far aðawil   2  
104 fat/grease imar   2  
60 father təmamayan term of reference 1  
60 father ama term of address 1  
99 feather humul   22  
208 Fifty word info      
143 fire apuy   1  
111 fish kuraw   74  
201 Five word info ɭima   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info pat   1  
117 fruit miaβuah   1  
164 good ɦinaβa   56  
118 grass ʈaɭun   53  
151 green məraɦat   55  
26 hair word info ɦarβu *qaRbu 16  
1 hand ɭima   1, 64  
184 he/she intaw   14  
184 he/she -taw   14  
24 head ʈaŋuruɦ   36  
142 heavy aɭuʐun   3  
61 house rumaɦ   1  
194 how? word info kəmuðakuða   1  
57 husband      
182 I iŋku   1  
182 I -ku   x  
193 if nukumaʐu   47  
193 if nu   2  
174 in, inside saβak   37  
16 intestines ʈinaɦi   1  
126 lake ðanaw   1  
114 leaf βiraɦ   2  
2 left tarawiri   1  
4 leg/foot kui   59  
135 lightning ʈuɭiɦ   58  
17 liver rami   29  
155 long word info tatəlaw   2  
108 louse word info kuʈu   1  
54 man/male maɦinayan   58, 107  
103 meat/flesh isi Going with 31 over 1 b/c of first vowel, though *S often deletes anyway. -EG 1  
129 moon βuɭan   1  
109 mosquito kəŋkəŋ   96  
59 mother taynaynayan term of reference 1?  
59 mother ina term of address 1  
30 mouth uðuŋ   75  
63 name ŋaðan   1  
158 narrow saɦuʈ   49  
179 near aðaləp   78  
25 neck niɦən   94  
68 needle ðaum   1  
163 new βəkar   39  
167 night karauβ   21  
167 night ɦarməŋ   57  
205 Nine word info iwa   5  
195 no, not amli   78  
195 no, not ɦaʐi   1  
27 nose uŋʈan   46  
162 old word info ðawaðawan   101  
197 One word info sa   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other naʐuma   1  
160 painful, sick kualəŋ   76  
53 person/human being      
133 rain ɦuðal   1  
102 rat tustus   34  
149 red ʐəmiar   25  
3 right tarawalan   1, 68  
6 road/path ðaɭan   1  
115 root rami   3  
65 rope raraniz      
112 rotten word info maraməʈ   67  
125 salt yam Taiwanese / Min Nan loanword x L
121 sand βudək   58  
124 sea ləβək   51  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp timɭus      
154 short word info likʈi   11  
19 shoulder ɦiaβ   53  
161 shy, ashamed masamaɬ      
202 Six word info nəm   1  
12 skin ɭuβiʈ   61  
128 sky ɭiŋaʈ   1  
152 small makitəŋ   85  
145 smoke word info ɦasβan   1  
106 snake unan   54  
110 spider kamakamaŋ   22  
130 star tiɦur   45  
79 stick/wood kawi tree, wood 1  
120 stone βarasaʡ   33  
105 tail ikur   1  
206 Ten word info puluɦ   5  
178 that iʐu   13  
62 thatch/roof saɦusaɦuβ   51  
187 they intaw   18  
187 they naʐu   8  
157 thick word info kətiβi   13  
156 thin word info aripiʈ   1 [r]? -EG
177 this ini   1  
183 thou inu   1  
183 thou -nu   x  
183 thou -u   x  
199 Three word info tiɭu   1  
134 thunder ʐəruŋ   3  
41 to bite kəmaraʈ   1  
137 to blow word info miyup   1  
28 to breathe məŋaʐ   61  
144 to burn word info muβaʈiɦ   77  
91 to buy ʈəmimaɦ   39  
38 to chew word info ɦəməɭɦəɭ   2  
85 to choose pamiɭiɦ   1  
172 to climb word info muiʈas   13  
7 to come kaðika      
7 to come ʐua   38  
39 to cook word info maβəɭ   75  
196 to count maip   2  
34 to cry (ma)ʈaŋis   1  
78 to cut, hack word info matək   3  
75 to die, be dead minaʈay   1  
90 to dig kiraðis   34  
50 to dream matiaɦ   44  
40 to drink ʈəmkəɭ   44  
37 to eat məkan   1  
95 to fall word info mutani   4  
22 to fear marəɦaɭaβ      
123 to flow muɦnun   4  
101 to fly muβiʔi   30  
86 to grow word info maɦiʐaŋ   37  
44 to hear kiŋər   50  
171 to hide word info      
72 to hit word info kəməlʈun < Pilam 75 L
72 to hit word info səmalpit   73  
89 to hold word info ʈəmilʈil   65  
69 to hunt word info ɦəmalup   1  
74 to kill pinaʈay   2  
20 to know, be knowledgeable malaʐam   74  
33 to laugh ɭikəð   79  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive βaʔaw   51  
92 to open, uncover ʈəmual   50  
84 to plant smaɭəm   2, 53  
93 to pound, beat word info maʈinapan   36  
64 to say marŋay   99  
77 to scratch word info pahaʈəɭ   61  
46 to see mənaɦu   76  
67 to sew word info ʈəmaɦi CaqiS 1, 52  
70 to shoot word info pənanaɦ   1  
51 to sit kəmayan   93  
48 to sleep alupəɦ   76  
29 to sniff, smell ʈəmaul   60  
36 to spit təmama   79  
80 to split word info partinuwas      
88 to squeeze word info pənrəs   12  
71 to stab, pierce təmusuk   69  
52 to stand karahan   75  
73 to steal ʈəmakaw   1  
42 to suck smipsip to suck blood 44  
87 to swell word info βənarəɦ   1  
9 to swim mulaŋuy   1  
21 to think aŋər   57  
94 to throw word info βənuɭuɦ   29  
66 to tie up, fasten βənətəβət   70  
8 to turn word info muliulius   2  
35 to vomit mutaɦ   1  
5 to walk kəmakawaŋ   91  
83 to work word info kiakarun   62  
47 to yawn məluwaβ   21  
32 tongue ɭiðam   3  
31 tooth wali   2  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʐua   1  
138 warm word info βiɦas hot 79  
122 water word info ɦənay   41  
185 we word info inta inclusive 1  
185 we word info -ta inclusive x  
185 we word info -mi exclusive x  
185 we word info -niam exclusive x  
185 we word info iniam exclusive 46  
141 wet mutaŋurus      
188 what? word info aəman   16  
170 when? word info aiðan   1  
181 where? word info iiyan   51  
148 white βuɭtiɦ   76  
189 who? word info iəman   2  
159 wide ɭawas   1  
58 wife      
136 wind βaɭi   2  
100 wing pakpak   33  
55 woman/female βaβayan   1, 105  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) ɦurtatiʔ   26  
169 year ɦami   23  
150 yellow      
186 you inəmu   1  
186 you -mu   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: