https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Puyuma (Katipul L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pyu  Glottocode: puyu1239 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 210
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 2
 
Classification:  Austronesian:Puyuma 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 19 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above iʈas   42  
191 all pəniya   20  
192 and la   22  
192 and ʐi   41  
146 ash nasuk   32  
173 at      
13 back word info ɭikuʐan   1  
165 bad, evil kuaʈəŋ   61  
14 belly tial   1  
176 below iɭusu   48  
153 big maʔiʐaŋ also means 'to grow' 2  
97 bird ʔayam   2  
147 black ʔuʐəʔuʐəm   1  
23 blood ðaraɦ   1  
15 bone ukak   19  
113 branch word info saʔaʐ   11  
18 breast susu   1  
56 child alak   1  
131 cloud word info runəf   79  
139 cold word info artiʐ   81  
166 correct, true pamau   61  
168 day wari day 17  
168 day kaðaw sun 1  
10 dirty miliʈaɦ   94  
96 dog suan   71  
140 dry word info marum   30  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear ʈaɭiŋa   1  
119 earth/soil ðarəɦ   30  
98 egg vatinun non-retroflex [t] is surprising. -EG 47  
204 Eight word info waɭu   3  
45 eye maʈa   1  
180 far aðawil   2  
104 fat/grease ʔaləf      
60 father təmama term of reference 1  
60 father ama term of address 1  
99 feather humul   22  
208 Fifty word info      
143 fire apuy   1  
111 fish vulaw   27  
201 Five word info ɭima   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info pat   1  
117 fruit vuaɦ   1  
164 good ʔinava   56  
118 grass ʈaɭunan   53  
151 green rəmaʔaraʔat   55  
26 hair word info ʔarvu *qaRbu 16  
1 hand ɭima   1, 64  
184 he/she intaw   14  
24 head ʈaŋuruɦ   36  
142 heavy aɭuʐun   3  
61 house rumaɦ   1  
194 how? word info kəmuða   1  
57 husband      
182 I iŋku   1  
182 I -ku   x  
193 if nukumaʐu   47  
193 if nu   2  
174 in, inside savak   37  
16 intestines ʈinaʔi   1  
126 lake ʔivəv   29  
114 leaf viraɦ   2  
2 left tarawiri   1  
4 leg/foot kuy   59  
135 lightning kipkip      
17 liver ʔaθay   1  
155 long word info tatəlaw   2  
108 louse word info kuʈu   1  
54 man/male maʔinay   58, 107  
103 meat/flesh isi Going with 31 over 1 b/c of first vowel, though *S often deletes anyway. -EG 1  
129 moon ʔilas Paiwan loanword? 2 L?
109 mosquito pəðpəð   12  
59 mother taina term of reference 1  
59 mother ina term of address 1  
30 mouth uðuŋ   75  
63 name ŋaðan   1  
158 narrow saʔuʈ   49  
158 narrow luʔətip   1?  
179 near aðaləp   78  
25 neck niʔən   94  
68 needle ðaum   1  
163 new vəkaɭ   39  
167 night ʔarməŋ   57  
205 Nine word info iwa   5  
195 no, not məli   78  
195 no, not ʔaʐi   1  
27 nose uŋʈan   46  
162 old word info ðawaðawan   101  
197 One word info isa   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other naʐuma   1  
160 painful, sick kualəŋ   76  
53 person/human being      
133 rain ʔuðal   1  
102 rat      
149 red ʈaŋʈaraŋ   25 L?
3 right tarawalan   1, 68  
6 road/path ðaðaɭan   1  
115 root rami   3  
65 rope lalakiʈ      
112 rotten word info maraməʈ   67  
125 salt ʔatəri   27  
121 sand vudək   58  
124 sea ləvək   51  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp taɭimuðumuðus   53  
154 short word info likʈi   11  
19 shoulder ʔiaf   53  
161 shy, ashamed mayra      
202 Six word info unəm   1  
12 skin ɭuviʈ   61  
128 sky ʐukup   55  
152 small makitəŋ   85  
145 smoke word info ʔasvan   1  
106 snake unan   54  
110 spider kakamaŋ   22  
130 star vituʔən   1  
79 stick/wood kawi tree, wood 1  
120 stone varasaʔ   33  
105 tail ikur   1  
206 Ten word info ʔuɭuɦ   5  
178 that iʐu   13  
62 thatch/roof raʔuvuŋ Whence [r-] and [-uŋ]? Otherwise matches up. -EG 51?  
187 they intaw   18  
187 they naʐu   8  
157 thick word info kərəməɭ   21  
156 thin word info alipiʈ   1  
177 this ini   1  
183 thou inu   1  
183 thou -u   x  
199 Three word info təɭu   1  
134 thunder ʐəruŋ   3  
41 to bite kəmaraʈ   1  
137 to blow word info miyup   1  
28 to breathe maʔaŋaʐ   61  
144 to burn word info muvaʈiɦ   77  
91 to buy ʈəmimaɦ   39  
38 to chew word info ʔəməɭʔəɭ   2  
85 to choose pənaɭimiɦ   1  
172 to climb word info uytas [t] not retroflex? Missing [mu-]? -EG 13?  
7 to come muʐua   38  
7 to come mupana   12  
39 to cook word info təmsasiaw      
196 to count miyup   2  
34 to cry ʈəmaʈaŋis   1  
78 to cut, hack word info matək   3  
75 to die, be dead minaʈay   1  
90 to dig kiraðis   34  
50 to dream matiaɦ   44  
40 to drink ʈəmkəɭ   44  
37 to eat məkan   1  
95 to fall word info mutani   4  
22 to fear makauð   56  
123 to flow muʔənun   4  
101 to fly muviʔi   30  
86 to grow word info maʔiʐaŋ   37  
44 to hear kiŋər   50  
171 to hide word info      
72 to hit word info ʐəməŋʐəŋ      
72 to hit word info səmalpit   73  
89 to hold word info kimilakil      
69 to hunt word info paʔalup   1  
74 to kill pinaʈay   2  
20 to know, be knowledgeable maʐalam   74  
33 to laugh ɭikəð   79  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive vaʔaw   51  
92 to open, uncover ʈəmual   50  
84 to plant smaɭəm   2, 53  
93 to pound, beat word info maʈinapan   36  
64 to say marŋay   99  
77 to scratch word info mahaʈəɭ   61  
46 to see mənaʔu   76  
67 to sew word info ʈəmaʔi CaqiS 1, 52  
70 to shoot word info pənanaɦ   1  
51 to sit kəmayan   93  
48 to sleep alupəɦ   76  
29 to sniff, smell ʈəmaul   60  
36 to spit təmama   79  
80 to split word info ʈəmkav L from Chihpen? (q > k) -EG 66  
88 to squeeze word info pənsəɭ   12  
71 to stab, pierce ilusaw   70  
52 to stand      
73 to steal ʈəmakaw   1  
42 to suck smirəp *SiRep 46  
87 to swell word info vənarəɦ   1  
9 to swim pakuɭima   69  
21 to think marəŋaŋər   57  
94 to throw word info vənuɭuɦ   29  
66 to tie up, fasten vəntəvət to bind 70  
8 to turn word info muliulius   2  
35 to vomit mutaɦ   1  
5 to walk kəmakawaŋ   91  
83 to work word info kiakarun   62  
47 to yawn ləmuwav   21  
32 tongue ɭiðam   3  
31 tooth wali   2  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʐua   1  
138 warm word info viʔas hot 79  
122 water word info ʐanum   1  
185 we word info inta inclusive 1  
185 we word info -ta inclusive x  
185 we word info -mi exclusive x  
185 we word info iniam exclusive 2?  
141 wet musapənəɦ   73  
188 what? word info mman   16  
170 when? word info nuaiðan future 1  
170 when? word info aiðan past 1  
181 where? word info iʔiyan   51  
148 white vuɭtiɦ   76  
189 who? word info iʔəman   2  
159 wide ɭawas   1  
58 wife      
136 wind vaɭi   2  
100 wing vinan      
100 wing pakpak   33  
55 woman/female vavayan   1, 105  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) ʔarʔarman      
169 year ʔami   23  
150 yellow      
186 you inəmu   1  
186 you -mu   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: