https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Debao

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Yuandi'erqu 原第二区, Debao 德保, Guangxi, China
Classification: Subgroup L (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /54/
2 = /31/
3 = /214/
4 = /2323/
5 = /45/
6 = /33/
7 = /55/
8 = /31/
10 = /33/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 213
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 4 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and wa4      
146 ash      
173 at      
13 back word info laŋ1      
165 bad, evil wa:i6      
14 belly to:ŋ4      
176 below      
153 big lu:ŋ1      
97 bird nɔ:k8   1  
147 black dam2   1  
23 blood lu:t10 Zhang (1999) has lu:t1 [most likely a typo. error]    
15 bone do:k10      
113 branch word info ŋa5      
18 breast nou4      
56 child lok10 ʔe:ŋ2   1  
131 cloud word info wən2 pha3      
139 cold word info da:ŋ3      
166 correct, true to:i5     L
166 correct, true ʔy2      
166 correct, true khɔ:ŋ2      
168 day wɔ:n2      
10 dirty ʔai2 θo:i1      
96 dog ma1      
140 dry word info ha:u3      
82 dull, blunt kɔ:m1      
11 dust mo:n1 ~ mo:n2      
43 ear khjou2      
119 earth/soil na:m6      
98 egg khjai6      
204 Eight word info pe:t7     L
45 eye ma:k7 tha2   1  
180 far kwai1      
104 fat/grease la:u2      
60 father pa6      
99 feather khɔ:n2      
208 Fifty word info ha3 θəp7     L
143 fire fai2   1  
111 fish pja1      
201 Five word info ha3     L
116 flower wa1      
132 fog mo:k7      
200 Four word info θei5     L
117 fruit ma:k7      
164 good dai2      
118 grass ȵa3      
151 green khi:u2      
26 hair word info phjɔ:m2      
1 hand moŋ2   1  
184 he/she te1      
24 head thu2      
142 heavy nak7      
61 house ru:n2      
194 how? word info pan2 pei3 rei2      
57 husband khi2      
57 husband kwa:n1      
182 I ŋo6      
193 if      
174 in, inside dɔ:i2      
16 intestines θai3      
126 lake      
114 leaf bɔ:i2      
2 left bəŋ3 θɔ:i4   46, 52  
4 leg/foot kɔ:k7 kha2   31, 42  
135 lightning fa4 me:p10 verb    
17 liver tɔ:p7      
155 long word info rei2      
108 louse word info thau1   1  
54 man/male phou3 tsa:i2      
103 meat/flesh ni4      
129 moon ha:i2      
129 moon du:n1 month    
109 mosquito ȵoŋ2      
59 mother me6      
30 mouth pa:k7      
63 name      
158 narrow kap7      
158 narrow nak8      
179 near khjɔ:i3      
25 neck wo2      
68 needle khjɔ:m2      
163 new mɔ:i5      
167 night jam6      
205 Nine word info kau3     L
195 no, not mei2      
195 no, not pɔ6      
27 nose daŋ2   1  
162 old word info ke5      
197 One word info de:u2      
197 One word info ʔat7      
209 One Hundred word info pa:k7     L
210 One Thousand word info ɕy:n2     L
190 other      
160 painful, sick tsɔ:p7      
53 person/human being kɔ:n2      
133 rain phɔ:n2      
102 rat nai5      
149 red de:ŋ2      
3 right bəŋ3 əɔ1   49, 50  
6 road/path lo6      
115 root la:k10   31  
65 rope tsy:k10      
112 rotten word info nau6      
125 salt ky1      
125 salt ki1      
121 sand ɕa6      
121 sand θa:i2      
124 sea ha:i3     L
203 Seven word info tsat7     L
81 sharp θi:m3      
154 short word info tɔ:m5      
19 shoulder ba6   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info khjo:k7     L
12 skin naŋ1   56  
128 sky fa4      
152 small ʔi1      
152 small le:k8      
145 smoke word info wɔ:n2      
106 snake ŋou2      
110 spider khu:ŋ6 khja:u2      
130 star da:u2 θəŋ1   1  
79 stick/wood mai4 tree    
120 stone thən2      
105 tail tha:ŋ2      
206 Ten word info θəp7     L
178 that paŋ6 təm4      
62 thatch/roof      
187 they phɔ:n6 te1      
157 thick word info na1      
156 thin word info ba:ŋ2      
177 this tən4      
177 this kei5      
183 thou ni6      
199 Three word info θa:m1     L
134 thunder lo:i2      
41 to bite khɔ:p7      
137 to blow word info pau5      
28 to breathe      
144 to burn word info daŋ3      
91 to buy θi4      
38 to chew word info ke:u4      
85 to choose ly:k10      
85 to choose li:k10      
172 to climb word info pən1      
7 to come ma2      
39 to cook word info tsøi3      
196 to count      
34 to cry hai3      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead tha:i2   1  
90 to dig wan6      
90 to dig khøt7   36  
50 to dream phɔ:n2 jən2      
40 to drink kən1      
40 to drink do:t7      
37 to eat kən1   1  
95 to fall word info tɔ:k7      
22 to fear la:u1   43  
123 to flow lɔ:i1      
101 to fly ban2      
86 to grow word info khən3      
86 to grow word info khøn3      
44 to hear təŋ6      
171 to hide word info do3      
72 to hit word info təp8      
89 to hold word info kɔ:m1      
89 to hold word info thøi2      
69 to hunt word info tək7 thau6      
74 to kill kha3      
20 to know, be knowledgeable rou4 na3      
33 to laugh khu2      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive ȵaŋ2      
92 to open, uncover khai2      
84 to plant dam2      
93 to pound, beat word info tɔ:m1   26  
64 to say ka:ŋ3      
77 to scratch word info tan5      
46 to see than2      
67 to sew word info ȵɔ:p8      
67 to sew word info ȵap8      
70 to shoot word info tək7      
70 to shoot word info ɕe3      
51 to sit naŋ6      
48 to sleep no:n2      
29 to sniff, smell ɕup10      
36 to spit phi6      
36 to spit thu:i6      
80 to split word info pha6      
80 to split word info tsak7      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal lak8      
42 to suck kjən1 to suck, inhale (air)    
87 to swell word info fɔ:k8      
9 to swim ʔa:p10 ta6      
21 to think θy:ŋ3      
21 to think nam3      
94 to throw word info wət8      
66 to tie up, fasten ja:t10      
8 to turn word info      
35 to vomit ra:k10   1  
5 to walk phja:i3      
83 to work word info hat7 to do    
47 to yawn ha:u2 lɔ:m2      
32 tongue lən4   36  
31 tooth khe:u3      
207 Twenty word info ȵei6 θəp7     L
198 Two word info θo:ŋ1      
198 Two word info ȵei6      
138 warm word info thau3      
122 water word info nɔ:m4   1  
185 we word info phɔ:n6 rau2      
141 wet təm2      
188 what? word info ka2 raŋ1      
170 when? word info      
181 where? word info tsi6 rɔ:i2      
148 white kha:u2      
189 who? word info kɔ:n2 rɔ:1      
189 who? word info phou3 rɔ:i1      
159 wide kwa:ŋ3      
58 wife me6 pa2      
136 wind lɔ:m2      
100 wing pək7      
55 woman/female me6 ȵi:ŋ2      
127 woods/forest dɔ:ŋ2      
107 worm (earthworm) me:ŋ2 du:n1      
169 year pei1      
150 yellow he:n3      
186 you phɔ:n6 ni6      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: