https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ningming

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Fenghuang Township 凤璜乡, Ningming 宁明, Guangxi, China
Classification: Subgroup B (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /33/
2 = /31/
3 = /35/
4 = /42/
5 = /55/
6 = /11/
7 = /55/
8 = /11/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 221
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
28 to breathe      
49 to lie down word info      
52 to stand      
62 thatch/roof      
63 name      
71 to stab, pierce      
78 to cut, hack word info      
88 to squeeze word info      
126 lake      
146 ash      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
173 at      
175 above      
176 below      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
19 shoulder ba5   1  
156 thin word info ba:ŋ1      
94 to throw word info bam1      
24 head bau3      
3 right be:ŋ3 khwa2   1, 49  
116 flower bjo:k9      
129 moon bu:n1 month    
114 leaf bəɯ1      
2 left bɯ:ŋ3 ɬa:i4   46, 52  
101 to fly bɯn1      
130 star da:u1 dəi5   1  
139 cold word info da:ŋ3      
147 black dam1   1  
42 to suck dat7 to suck, inhale (air)    
27 nose daŋ1   1  
144 to burn word info daŋ1      
149 red de:ŋ1      
15 bone do:k9      
127 woods/forest duŋ1      
164 good dəi1      
174 in, inside dəɯ1      
107 worm (earthworm) dɯ:n1      
128 sky fa4      
87 to swell word info fo:k8      
143 fire fəi2   1  
4 leg/foot ha1   42  
201 Five word info ha3     L
208 Fifty word info ha3 ɬɯp7     L
129 moon ha:i1 pa:u3      
124 sea ha:i3     L
139 cold word info ha:m2      
47 to yawn ha:u1 lɯm2      
105 tail ha:ŋ1      
92 to open, uncover hai1      
34 to cry hai3      
46 to see han1      
167 night han2      
108 louse word info hau1   1  
151 green he:u1      
31 tooth he:u3      
25 neck ho2      
24 head hu3      
202 Six word info huk7     L
99 feather hun1      
185 we word info huŋ1 lau2      
187 they huŋ1 man1      
186 you huŋ1 ni2      
140 dry word info həɯ5      
120 stone hɯn1      
83 to work word info hɯt8 to do    
141 wet jam3      
188 what? word info ka1 laŋ1      
189 who? word info ka1 nəɯ6      
89 to hold word info kam1      
192 and kan1      
53 person/human being kan2      
89 to hold word info kan4      
77 to scratch word info kau1      
182 I kau1   1  
162 old word info ke5      
60 father ke5 la:u4      
60 father ke5 thau3      
38 to chew word info ke:u4      
74 to kill kha3      
158 narrow khap8      
80 to split word info khi:k9      
160 painful, sick khjai3      
98 egg khjai5      
43 ear khjəu1      
179 near khjəɯ3      
68 needle khjɯm1      
33 to laugh khu1      
41 to bite khɯp7      
64 to say kja:ŋ3      
180 far kjai1      
37 to eat kjɯn1   1  
40 to drink kjɯn1      
177 this kjɯn2      
181 where? word info ko:k9 kəɯ2      
13 back word info kum5 laŋ1      
159 wide kwa:ŋ3      
205 Nine word info kəu3     L
125 salt kɯ1      
189 who? word info kɯ6      
68 needle kɯm1      
35 to vomit la:k8   1  
115 root la:k8   31  
56 child la:k8 dɯk7   1  
112 rotten word info la:n6      
22 to fear la:u1   43  
104 fat/grease la:u2      
123 to flow lai1      
23 blood li:t8      
6 road/path lo      
141 wet lo:i3      
20 to know, be knowledgeable lu4 na3      
153 big lu:ŋ1      
155 long word info ləi2      
82 dull, blunt ləu5      
85 to choose lɯ:k8      
61 house lɯ:n2      
150 yellow lɯ:ŋ1      
136 wind lɯm2      
32 tongue lɯn4   36  
96 dog ma1      
7 to come ma2      
86 to grow word info ma3      
117 fruit ma:k9      
79 stick/wood mai4 tree    
184 he/she man1      
59 mother me6 pa3      
59 mother me6 thau3      
172 to climb word info me:n5      
135 lightning me:p8 verb    
195 no, not mi5      
82 dull, blunt mi5 hɯm6      
132 fog mo:k9      
195 no, not məi5      
1 hand məɯ2   1  
163 new məɯ5      
11 dust mɯn6 mok7      
183 thou mɯŋ1   1  
157 thick word info na1      
142 heavy nak7      
21 to think nam3      
122 water word info nam4   1  
112 rotten word info nau6      
12 skin naŋ1   56  
51 to sit naŋ6      
177 this nei3   1  
183 thou ni2      
178 that no:m5      
48 to sleep no:n2      
178 that no:ŋ5      
97 bird nuk8   1  
102 rat nəu1      
103 meat/flesh nɯ4      
197 One word info nɯ:ŋ5      
18 breast nɯm2 pu5      
178 that nɯm5      
80 to split word info pa:k8      
30 mouth pa:k9      
209 One Hundred word info pa:k9     L
171 to hide word info pam2      
204 Eight word info pe:t9     L
50 to dream phan1      
36 to spit phi5      
5 to walk phja:i3      
26 hair word info phjɯm1      
131 cloud word info phɯ3      
148 white phɯ:k9      
133 rain phɯn1      
100 wing pi:k9      
111 fish pja1      
134 thunder po6 lo:i2      
137 to blow word info pu5      
169 year pəi1      
194 how? word info pɯn2 ləɯ2      
73 to steal sak8      
192 and sau5      
210 One Thousand word info si:n1     L
66 to tie up, fasten su:k8      
29 to sniff, smell su:p9      
42 to suck sup7 to suck, inhale (air)    
91 to buy səɯ4      
93 to pound, beat word info tam1   26  
154 short word info tam5      
86 to grow word info tan5      
17 liver tap7      
76 to live, be alive te:u6      
45 eye tha1   1  
75 to die, be dead tha:i1   1  
138 warm word info thau3      
55 woman/female to:i1 me6      
54 man/male to:i1 po6      
166 correct, true to:i5     L
84 to plant tsai1      
158 narrow tse:k9      
110 spider tsi3 ha:u1      
65 rope tsi:k8      
39 to cook word info tsəɯ3      
65 rope tsɯ:k8      
203 Seven word info tsɯt7     L
58 wife tu1 me6      
57 husband tu1 po6      
95 to fall word info tuk7      
72 to hit word info tup8      
14 belly tuŋ4      
69 to hunt word info tɯk7 phjau5      
119 earth/soil tɯm1      
44 to hear tɯŋ6      
35 to vomit wa4      
165 bad, evil wa:i6      
90 to dig wa:t9      
145 smoke word info wan2      
113 branch word info ŋa:ŋ5      
168 day ŋan2      
106 snake ŋi2      
113 branch word info ŋi:ŋ5      
182 I ŋo6      
118 grass ȵa3      
70 to shoot word info ȵaŋ2      
109 mosquito ȵuŋ2      
198 Two word info ȵəi6      
207 Twenty word info ȵəi6 ɬɯp7     L
70 to shoot word info ȵəɯ2      
94 to throw word info ȵəɯ2      
67 to sew word info ȵɯp8      
121 sand ɬa:i2      
199 Three word info ɬa:m1     L
16 intestines ɬai3      
152 small ɬai5      
198 Two word info ɬo:ŋ1      
200 Four word info ɬəi5     L
21 to think ɬɯ:ŋ3      
81 sharp ɬɯm1      
206 Ten word info ɬɯp7     L
9 to swim ʔa:p9 pou2      
10 dirty ʔo:i1 ɬo:i1      
138 warm word info ʔo:n1      
197 One word info ʔɯt5      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: