https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ningming

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Fenghuang Township 凤璜乡, Ningming 宁明, Guangxi, China
Classification: Subgroup B (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /33/
2 = /31/
3 = /35/
4 = /42/
5 = /55/
6 = /11/
7 = /55/
8 = /11/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 221
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and sau5      
192 and kan1      
146 ash      
173 at      
13 back word info kum5 laŋ1      
165 bad, evil wa:i6      
14 belly tuŋ4      
176 below      
153 big lu:ŋ1      
97 bird nuk8   1  
147 black dam1   1  
23 blood li:t8      
15 bone do:k9      
113 branch word info ŋa:ŋ5      
113 branch word info ŋi:ŋ5      
18 breast nɯm2 pu5      
56 child la:k8 dɯk7   1  
131 cloud word info phɯ3      
139 cold word info da:ŋ3      
139 cold word info ha:m2      
166 correct, true to:i5     L
168 day ŋan2      
10 dirty ʔo:i1 ɬo:i1      
96 dog ma1      
140 dry word info həɯ5      
82 dull, blunt ləu5      
82 dull, blunt mi5 hɯm6      
11 dust mɯn6 mok7      
43 ear khjəu1      
119 earth/soil tɯm1      
98 egg khjai5      
204 Eight word info pe:t9     L
45 eye tha1   1  
180 far kjai1      
104 fat/grease la:u2      
60 father ke5 la:u4      
60 father ke5 thau3      
99 feather hun1      
208 Fifty word info ha3 ɬɯp7     L
143 fire fəi2   1  
111 fish pja1      
201 Five word info ha3     L
116 flower bjo:k9      
132 fog mo:k9      
200 Four word info ɬəi5     L
117 fruit ma:k9      
164 good dəi1      
118 grass ȵa3      
151 green he:u1      
26 hair word info phjɯm1      
1 hand məɯ2   1  
184 he/she man1      
24 head bau3      
24 head hu3      
142 heavy nak7      
61 house lɯ:n2      
194 how? word info pɯn2 ləɯ2      
57 husband tu1 po6      
182 I ŋo6      
182 I kau1   1  
193 if      
174 in, inside dəɯ1      
16 intestines ɬai3      
126 lake      
114 leaf bəɯ1      
2 left bɯ:ŋ3 ɬa:i4   46, 52  
4 leg/foot ha1   42  
135 lightning me:p8 verb    
17 liver tap7      
155 long word info ləi2      
108 louse word info hau1   1  
54 man/male to:i1 po6      
103 meat/flesh nɯ4      
129 moon ha:i1 pa:u3      
129 moon bu:n1 month    
109 mosquito ȵuŋ2      
59 mother me6 pa3      
59 mother me6 thau3      
30 mouth pa:k9      
63 name      
158 narrow khap8      
158 narrow tse:k9      
179 near khjəɯ3      
25 neck ho2      
68 needle kɯm1      
68 needle khjɯm1      
163 new məɯ5      
167 night han2      
205 Nine word info kəu3     L
195 no, not məi5      
195 no, not mi5      
27 nose daŋ1   1  
162 old word info ke5      
197 One word info nɯ:ŋ5      
197 One word info ʔɯt5      
209 One Hundred word info pa:k9     L
210 One Thousand word info si:n1     L
190 other      
160 painful, sick khjai3      
53 person/human being kan2      
133 rain phɯn1      
102 rat nəu1      
149 red de:ŋ1      
3 right be:ŋ3 khwa2   1, 49  
6 road/path lo      
115 root la:k8   31  
65 rope tsi:k8      
65 rope tsɯ:k8      
112 rotten word info nau6      
112 rotten word info la:n6      
125 salt kɯ1      
121 sand ɬa:i2      
124 sea ha:i3     L
203 Seven word info tsɯt7     L
81 sharp ɬɯm1      
154 short word info tam5      
19 shoulder ba5   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info huk7     L
12 skin naŋ1   56  
128 sky fa4      
152 small ɬai5      
145 smoke word info wan2      
106 snake ŋi2      
110 spider tsi3 ha:u1      
130 star da:u1 dəi5   1  
79 stick/wood mai4 tree    
120 stone hɯn1      
105 tail ha:ŋ1      
206 Ten word info ɬɯp7     L
178 that no:m5      
178 that nɯm5      
178 that no:ŋ5      
62 thatch/roof      
187 they huŋ1 man1      
157 thick word info na1      
156 thin word info ba:ŋ1      
177 this kjɯn2      
177 this nei3   1  
183 thou ni2      
183 thou mɯŋ1   1  
199 Three word info ɬa:m1     L
134 thunder po6 lo:i2      
41 to bite khɯp7      
137 to blow word info pu5      
28 to breathe      
144 to burn word info daŋ1      
91 to buy səɯ4      
38 to chew word info ke:u4      
85 to choose lɯ:k8      
172 to climb word info me:n5      
7 to come ma2      
39 to cook word info tsəɯ3      
196 to count      
34 to cry hai3      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead tha:i1   1  
90 to dig wa:t9      
50 to dream phan1      
40 to drink kjɯn1      
37 to eat kjɯn1   1  
95 to fall word info tuk7      
22 to fear la:u1   43  
123 to flow lai1      
101 to fly bɯn1      
86 to grow word info tan5      
86 to grow word info ma3      
44 to hear tɯŋ6      
171 to hide word info pam2      
72 to hit word info tup8      
89 to hold word info kan4      
89 to hold word info kam1      
69 to hunt word info tɯk7 phjau5      
74 to kill kha3      
20 to know, be knowledgeable lu4 na3      
33 to laugh khu1      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive te:u6      
92 to open, uncover hai1      
84 to plant tsai1      
93 to pound, beat word info tam1   26  
64 to say kja:ŋ3      
77 to scratch word info kau1      
46 to see han1      
67 to sew word info ȵɯp8      
70 to shoot word info ȵəɯ2      
70 to shoot word info ȵaŋ2      
51 to sit naŋ6      
48 to sleep no:n2      
29 to sniff, smell su:p9      
36 to spit phi5      
80 to split word info khi:k9      
80 to split word info pa:k8      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal sak8      
42 to suck dat7 to suck, inhale (air)    
42 to suck sup7 to suck, inhale (air)    
87 to swell word info fo:k8      
9 to swim ʔa:p9 pou2      
21 to think ɬɯ:ŋ3      
21 to think nam3      
94 to throw word info ȵəɯ2      
94 to throw word info bam1      
66 to tie up, fasten su:k8      
8 to turn word info      
35 to vomit la:k8   1  
35 to vomit wa4      
5 to walk phja:i3      
83 to work word info hɯt8 to do    
47 to yawn ha:u1 lɯm2      
32 tongue lɯn4   36  
31 tooth he:u3      
207 Twenty word info ȵəi6 ɬɯp7     L
198 Two word info ɬo:ŋ1      
198 Two word info ȵəi6      
138 warm word info thau3      
138 warm word info ʔo:n1      
122 water word info nam4   1  
185 we word info huŋ1 lau2      
141 wet lo:i3      
141 wet jam3      
188 what? word info ka1 laŋ1      
170 when? word info      
181 where? word info ko:k9 kəɯ2      
148 white phɯ:k9      
189 who? word info kɯ6      
189 who? word info ka1 nəɯ6      
159 wide kwa:ŋ3      
58 wife tu1 me6      
136 wind lɯm2      
100 wing pi:k9      
55 woman/female to:i1 me6      
127 woods/forest duŋ1      
107 worm (earthworm) dɯ:n1      
169 year pəi1      
150 yellow lɯ:ŋ1      
186 you huŋ1 ni2      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: