https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Wenma Tu

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Dazhai, Heimo Township 黑末乡大寨, Wenma 文马, Yunnan, China (spoken by the Tu people 土族)
Classification: Subgroup P (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /112/
2 = /31/
3 = /55/
4 = /33/
5 = /53/
6 = /42/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 202
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 13
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and tso3      
146 ash      
173 at      
13 back word info lɛ~1      
165 bad, evil zɒ4      
14 belly duŋ4      
176 below      
153 big du4      
97 bird na2   1  
147 black dã1   1  
23 blood luɛ6      
15 bone da5      
113 branch word info ko5      
18 breast mɒ1      
56 child dai2 nei3   1  
131 cloud word info muɒ5      
139 cold word info jin1      
166 correct, true tɤu5      
168 day ɣuã2      
10 dirty sã3      
10 dirty nɒ3      
10 dirty lã4      
96 dog mo1      
140 dry word info tshɤu3      
82 dull, blunt no1      
11 dust mən5      
43 ear khu2      
119 earth/soil dən1      
98 egg khai5      
204 Eight word info pia5     L
45 eye tho2   1  
180 far kui1      
104 fat/grease tshei2      
60 father bɤu6      
99 feather khun2      
99 feather phiŋ2      
208 Fifty word info xo3 sɛ4     L
143 fire vɛi2   1  
111 fish mei6 po1      
201 Five word info xo3     L
116 flower duɒ5      
132 fog muɒ5      
200 Four word info si5     L
117 fruit me5      
164 good dɛi2      
118 grass ȵo3      
151 green tshɤu2      
26 hair word info phiŋ2 thu2      
1 hand mu2   1  
184 he/she mən2      
24 head thu2      
142 heavy ne4      
61 house zun2      
194 how? word info thəɤ5 gi6      
57 husband bɤu6 khui2      
182 I kau1      
193 if      
174 in, inside ni3 kɛ~1      
16 intestines sɛi3      
126 lake      
114 leaf bəɤ1      
2 left bɒ2 ləɤ6 zɒ4   46?  
4 leg/foot piã3 kho2   42, 43  
135 lightning vo4 mia6 verb    
17 liver ta4      
155 long word info zi2      
108 louse word info mei6 thəu2   1  
54 man/male la6 bu6 dzɒ2      
103 meat/flesh po1      
129 moon dun1 zən6      
129 moon dun1 month    
109 mosquito mei6 zən6      
59 mother mei6      
30 mouth pe5      
63 name      
158 narrow ja6      
179 near kəɤ6      
25 neck gã2 ɣɤu2      
68 needle tshən2      
163 new məɤ5      
167 night ɣuã6      
205 Nine word info kəu3     L
195 no, not di5      
195 no, not di6      
27 nose dɛ~1   1  
162 old word info thəu3      
197 One word info nəŋ2      
209 One Hundred word info pe5     L
209 One Hundred word info pa5     L
210 One Thousand word info thəŋ2     L
190 other      
160 painful, sick tshɛi3      
53 person/human being gun2      
133 rain phən2      
102 rat mei6 nu1      
149 red diã1      
3 right bɒ2 ləɤ6 so1   50  
6 road/path lɤu6      
115 root le8      
65 rope lən2      
112 rotten word info nəu6      
125 salt ku1      
121 sand zɒ2      
124 sea      
203 Seven word info tsɛ4     L
81 sharp tshei2      
154 short word info tã5      
19 shoulder thu2 bo5   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info tsha2     L
12 skin nẽ1      
128 sky vo4      
152 small nei3      
145 smoke word info jɒ1      
106 snake ŋu2      
110 spider tshɒ5      
130 star dau1   1  
79 stick/wood mai4 tree    
120 stone thən2      
105 tail thɛ~2      
206 Ten word info sɛ4     L
178 that xən3      
178 that xən4      
62 thatch/roof      
187 they bu6 thəu2      
157 thick word info no1      
156 thin word info bɛ~1      
177 this nɛi4   1  
183 thou məɤ2   1  
199 Three word info sã1     L
134 thunder vo4 ʔən3      
41 to bite khɛ2      
137 to blow word info bəu5      
28 to breathe      
144 to burn word info səɤ5      
144 to burn word info tsɛ4      
144 to burn word info tɛi3      
91 to buy zi4      
38 to chew word info məu3      
85 to choose lia6      
172 to climb word info khun3      
7 to come mo2      
39 to cook word info ləu4      
39 to cook word info thəŋ2      
196 to count      
34 to cry xai3      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead thɒ2   1  
90 to dig kɒ3      
50 to dream nuã2 pã2      
40 to drink tshi4      
37 to eat tshi4      
95 to fall word info ta4      
22 to fear bu1      
123 to flow thei2      
101 to fly bən1      
86 to grow word info mo3      
44 to hear ba2      
171 to hide word info nɤɯ3      
72 to hit word info dəŋ4      
89 to hold word info ʔau1      
69 to hunt word info liã6 duã1      
74 to kill kho3      
20 to know, be knowledgeable zu6 di6      
33 to laugh khu2      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover khai2      
84 to plant dã1      
93 to pound, beat word info se5      
64 to say ɣo4      
77 to scratch word info zã4      
77 to scratch word info tsa3      
46 to see thã2      
67 to sew word info ȵa2      
70 to shoot word info səɤ1 kəŋ1      
51 to sit nɛ~6      
48 to sleep nuã2      
29 to sniff, smell mən1      
36 to spit təu5      
80 to split word info tho5      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal le2      
42 to suck xɛ5 to suck, inhale (air)    
42 to suck tsɛ5 to suck, inhale (air)    
87 to swell word info va2      
9 to swim ʔa5 nã4      
21 to think nɤɯ5      
94 to throw word info dã5      
66 to tie up, fasten pha5      
66 to tie up, fasten ma2      
8 to turn word info      
35 to vomit ze6      
5 to walk phɒ3      
83 to work word info xa2 to do    
47 to yawn ŋɒ1 hu5      
32 tongue lən4   36  
31 tooth vã2   1  
207 Twenty word info ŋi6 sɛ4     L
198 Two word info səŋ1      
198 Two word info suŋ1      
138 warm word info duɛ5      
122 water word info nã4   1  
185 we word info zɤu2      
141 wet jɒ3      
188 what? word info kei1      
170 when? word info      
181 where? word info zu2 gi6      
148 white khau2      
189 who? word info gəɤ2      
159 wide kuŋ3      
58 wife mei6 lu2      
136 wind lən2      
100 wing pia5      
55 woman/female la6 bu6 ȵiŋ2      
127 woods/forest dəŋ1      
107 worm (earthworm) mei6 ŋu2 lin1      
169 year mui2      
150 yellow liŋ1      
186 you bu6 si4      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: