https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Maxbaxo)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-βe-ᵑk   16, 72  
2 left ti-mʷayir   1, 59  
3 right te-xaβʷi   57  
4 leg/foot na-re-ᵑk   37  
5 to walk -βanβan   2  
6 road/path nə-merse   49  
7 to come -ᵑgomai   1  
8 to turn word info -pæir   44  
9 to swim -lœlœs   8  
10 dirty mərmər black 47  
11 dust mʷačiaβ   1, 102  
12 skin na-ɣurɣur   1, 80  
13 back word info xatˢmaⁿdʳə-ᵑk   35  
14 belly ᵐbɣaβu-ᵑk   66  
15 bone ᵐburᵐbul   58  
16 intestines ᵐbɣœpteliᵐp      
17 liver maᵐbʷə-ᵑk   7  
18 breast na-susu-ᵑk   1  
19 shoulder ᵐbarβosə-ᵑk   65, 71  
20 to know, be knowledgeable -noβləke   99  
21 to think -noβni   43  
22 to fear -mərax   1  
23 blood n-re   1  
24 head ᵐbarə-ᵑk   9  
25 neck xalua-ᵑk   102  
26 hair word info na-βrur   31  
27 nose na-ŋunsu-ᵑk   1, 58  
28 to breathe -ŋaβŋaβ   69  
29 to sniff, smell -munsi   65  
30 mouth ᵐbaŋo-ᵑk   41  
31 tooth na-rβo-ᵑk   1, 35  
32 tongue melua-ᵑk   7, 42  
33 to laugh -mən   51  
34 to cry -raŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -pue   35, 86, 96  
37 to eat -kan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info ŋo-βʷinoᵑk   21, 99  
40 to drink -müni   1, 73  
41 to bite -ɣači   1, 55  
42 to suck -čumčumʷi   51  
43 ear tarŋa-ᵑk   1, 40  
44 to hear -pæloni   1, 72, 73  
45 eye na-mara-ᵑk   1  
46 to see -rsi   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -pač   86  
49 to lie down word info -ⁿdʳəmaran      
50 to dream      
51 to sit -tenteⁿdʳ   84  
52 to stand -ruaᵑk   72  
53 person/human being      
54 man/male n-ren   76  
55 woman/female na-pəɣaiβur   103  
56 child naru-ᵑk   5  
57 husband n-ren   64  
58 wife nə-pənɣaiβur   65  
59 mother nena Address term 1, 83  
60 father tata Address term 19  
61 house na-likalim   1  
62 thatch/roof      
63 name na-ɣsa-ᵑk   1, 35  
64 to say -wuč   121  
65 rope na-ɣau   25  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəsi   83  
67 to sew word info -asaⁿdʳo   62  
68 needle      
69 to hunt word info -ⁿdʳoŋi   66  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -sari   14  
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal      
74 to kill -tamsə-ᵐbœne   64, 1  
75 to die, be dead -mæč   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -xarumʷi   59  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
79 stick/wood nə-ɣai   1  
80 to split word info -čaupoi   4, 6  
81 sharp ŋo-kan   14  
82 dull, blunt      
83 to work word info ᵑgas   9  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -ᵐbusi   18, 71  
89 to hold word info -təᵑgau   93  
90 to dig -ɣəri   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -koᵐbani   85  
95 to fall word info -ⁿdʳəm aran   42  
96 dog na-lipax   29  
97 bird nə-mæn   1  
98 egg ⁿdaβrimæn mæn=bird? 65  
99 feather na-βrur   1  
100 wing xaᵐbe-n   1, 12  
101 to fly -mix   27  
102 rat ɣasu   3  
103 meat/flesh na-βsox   10  
104 fat/grease kanox   77  
105 tail na-ᵐbœčə-n   76  
106 snake na-mʷər   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito næm   1  
110 spider      
111 fish na-yəx   1  
112 rotten word info ŋo-raŋaraŋ      
113 branch word info      
114 leaf n-raun   1  
115 root xatˢ ɣer      
116 flower      
117 fruit βaxar   1, 26  
118 grass na-ᵐboloᵐbol   1, 81?  
119 earth/soil nə-ran   1  
120 stone nə-βar   1  
121 sand na-ᵐbaŋan   1, 80  
122 water word info n-œi   2  
123 to flow -oᵑkam   63  
124 sea nə-ras   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest na-li-ɣaiɣai   2, 87  
128 sky nə-mʷaβ   63  
129 moon na-ɣaᵐbači   6  
130 star mʷači   13  
131 cloud word info mæroᵑk   34  
132 fog maβkas   3, 12, 32  
133 rain na-us   1  
134 thunder na-ɣurβe   2, 15  
135 lightning kaᵐbəl   26, 70, 71  
136 wind ᵐbʷa-reŋ   1, 77  
137 to blow word info -βuβʷi   4  
138 warm word info      
139 cold word info ŋo-süsüs   98  
140 dry word info məməs   11  
141 wet mœčmœč   35  
142 heavy ŋo-meč   33  
143 fire ne-ɣaᵐp   19  
144 to burn word info -pani   83  
145 smoke word info ᵐbʷasən   2, 75  
146 ash naβiⁿdurxaᵐp      
147 black mərmər   1  
148 white ᵐpuxpux   11  
149 red m-paŋpaŋ   91  
150 yellow ŋo-yaŋiyaŋ   9  
151 green kəčkəčen   8  
152 small kiki   78  
153 big ŋo-laᵐp   10  
154 short word info      
155 long word info ŋo-ᵐbəlaβ   16, 96  
156 thin word info manəβənəβ   1  
157 thick word info mærœr   3  
158 narrow mæᵑgunuᵑgun   60  
159 wide      
160 painful, sick ŋə-msax   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info ŋo-mansu-ruai   1  
163 new ŋo-βeβeu   1  
164 good ŋo-βʷi   108  
165 bad, evil ŋo-saᵐp   41  
166 correct, true ŋo-βʷine good X  
167 night limæroᵑk   65  
168 day na-ᵐboŋ   16  
169 year ⁿdʳam   30  
170 when? word info aᵐbi      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near pərəčaᵑk   94  
180 far ačunr *sajud 72  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
182 I ɣanau   1, 21, 22  
183 thou xaiᵑk   1, 17, 26  
184 he/she aŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  
185 we word info xamtœne pl. excl. E  
185 we word info ⁿdaru dl. incl.    
185 we word info namru dl. excl.    
186 you lere pl.    
186 you lere dl. x  
187 they ito they 69, 41  
187 they xamru they (dual) x  
188 what? word info nə-sai   1  
189 who? word info asi   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info ikeⁿdʳ   28  
195 no, not      
196 to count -pəpaɣəni   71  
197 One word info čəkinene   42  
198 Two word info ŋo-ru   1  
199 Three word info ŋo-rœr   1  
200 Four word info ŋo-βač   1, 65  
201 Five word info ŋo-rəm   1  
202 Six word info ŋo-rəm-račkai   29  
203 Seven word info ŋo-rəm-ra-ru 5+2 5, 2  
204 Eight word info ŋo-rəmra-rœr   5, 7  
205 Nine word info ŋo-rəm-rapæč 5 + 4 20  
206 Ten word info səŋaβər   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: