https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-βere-   16  
2 left ti-mayir   1, 59  
3 right ti-xaβoi   57  
4 leg/foot na-ri-n   37  
5 to walk -βan   2  
6 road/path na-ser   1  
7 to come -komai   1  
8 to turn word info -βöröx   119  
9 to swim -lœlœs   8  
10 dirty ačaŋčaŋ   26  
11 dust mačiaβ   1, 102  
12 skin na-xurxur   1, 80  
13 back word info mʷaⁿdʳ-nk   35  
14 belly na-paxaβu-n   66  
15 bone na-pulpul   52  
16 intestines      
17 liver nə-maᵐb   7  
18 breast na-süsü-ᵑk   1  
19 shoulder parβusö-n   65, 71  
20 to know, be knowledgeable -noβ ləkare   99  
21 to think -noβni   43  
22 to fear -merax   1  
23 blood nö-ⁿdʳe   1  
24 head parö-n   9  
25 neck nə-xalua-ᵑk   18, 102  
26 hair word info na-siβüx   31, 33  
27 nose na-ŋonsü-ŋ   1, 58  
28 to breathe -seŋaβ   69  
29 to sniff, smell -paloŋ   62  
30 mouth paŋa-n   41  
31 tooth na-rβo-n   1, 35  
32 tongue malue-n   7, 42  
33 to laugh -men   51  
34 to cry -raŋ   1  
34 to cry -is   66  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
37 to eat -kan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info pænün   110  
40 to drink -mün   1, 73  
41 to bite -xatˢi   1, 55  
42 to suck -čumi   51  
43 ear ⁿdrarö-ŋ   1, 40  
44 to hear -pæloŋəni   1, 72, 73  
45 eye na-m̈ore-n   1  
46 to see -rəsi   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -pač   86  
49 to lie down word info -pač   62  
50 to dream      
51 to sit -suᵐbsuᵐb   40  
52 to stand -ruaŋ   72  
53 person/human being nören aβen      
54 man/male næ-ren   76  
55 woman/female na-puerpuer      
56 child næru-ŋ   5  
57 husband asuo-ŋ   2  
58 wife suo-ŋ   1  
59 mother anen   50  
60 father arme-n   1, 30  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof      
63 name na-xse-n   1, 35  
64 to say -kare   105  
65 rope na-ɣau   25  
66 to tie up, fasten -paŋis   83  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal      
74 to kill -taməs ᵐbuni   64, 1  
75 to die, be dead -mač   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -ŋrasi   81  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
79 stick/wood xai   1  
80 to split word info -čapure   1  
81 sharp a-kan   14  
82 dull, blunt      
83 to work word info nakasin      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -pusi   18, 71  
89 to hold word info -taŋau   93  
90 to dig -xör   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -pölni   86  
95 to fall word info -ⁿdʳəm   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nə-mæn   1  
98 egg maβⁿdʳör   1, 67  
99 feather na-βürü-n   1  
100 wing xapö-n   7  
101 to fly -mælæx   27  
102 rat nə-xasu   3  
103 meat/flesh na-βsox   10  
104 fat/grease amaloxlox   77  
105 tail na-püčö-n   76  
106 snake na-mʷer   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nə-næm   1  
110 spider      
111 fish na-ix   1  
112 rotten word info a-mom   51  
113 branch word info      
114 leaf raun   1  
115 root na-xeren   2, 41  
116 flower na-püs   53  
117 fruit na-βuen   1, 26  
118 grass na-polpol   1, 81?  
119 earth/soil nə-ran   1  
120 stone nə-βær   1  
121 sand na-ᵐpaŋan   1, 80  
122 water word info nu-woi   2  
123 to flow -tataβ   10  
124 sea nə-ras   1  
125 salt ne-ras   20  
126 lake      
127 woods/forest li-xaixai   2, 87  
128 sky nö-map   63  
129 moon na-xaᵐbatˢi   6  
130 star matˢi   13  
131 cloud word info maroŋ   34  
132 fog maβkas   3, 12, 32  
133 rain na-us   1  
134 thunder na-xurβe   2, 15  
135 lightning kaᵐpil   26, 70, 71  
136 wind nö-raŋ   1, 77  
137 to blow word info -uβ   4  
138 warm word info apüⁿdʳ      
139 cold word info apur      
140 dry word info məmes   11  
141 wet mütˢmütˢ   49  
142 heavy a-meβ   46  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
145 smoke word info aᵐpatuŋ   94  
146 ash matˢiaβ   1, 76  
147 black mermer   1  
148 white reⁿdʳeⁿdʳ      
149 red paŋpaŋ   91  
150 yellow yaŋiyaŋ   9  
151 green aköčön   8  
152 small kiki   78  
153 big a-leᵐp   10  
154 short word info      
155 long word info ᵐpelaβ   16, 96  
156 thin word info maneβneβ   1  
157 thick word info marür   3?  
158 narrow amaŋuŋun   60  
159 wide      
160 painful, sick məsax   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info nöxaiβur   117  
163 new βuβu   1  
164 good a-βoi   108  
165 bad, evil a-saᵐp   41  
166 correct, true a-leᵐpleᵐp big x  
167 night limæroŋ   65  
168 day na-poŋ   16  
169 year ⁿdʳam   30  
170 when? word info ŋais   1, 24  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside napupurün      
175 above      
176 below      
177 this ai      
178 that axa      
179 near pörčaŋ   94  
180 far ačüⁿdʳ   72  
181 where? word info aᵐpi   3, 59  
182 I axnau   1, 21, 22  
183 thou xaiyuŋ   1, 17, 26  
184 he/she aŋe   1, 6  
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  
185 we word info mæto pl. excl. E  
185 we word info ⁿdʳaru dl. incl.    
185 we word info mæru dl. excl.    
186 you məto pl. 1, 13, 32  
186 you mœru dl. x  
187 they ato they 69, 41  
187 they aru they (dual) x  
188 what? word info nə-sai   1  
189 who? word info æsi   1  
190 other mænač      
191 all parne      
192 and ruani   57  
193 if kenaur      
194 how? word info ikorse   21  
195 no, not sœpa      
196 to count -pepöxni   71  
197 One word info ačakai   42  
198 Two word info a-ru   1  
199 Three word info a-rür   1  
200 Four word info a-βač   1, 65  
201 Five word info a-röm   1  
202 Six word info rö-čkai   29  
203 Seven word info ra-ru   13  
204 Eight word info ra-rür   5, 7  
205 Nine word info rar-pač   20  
206 Ten word info sŋaβür   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: