https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Faru) 162-100

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-vɛra-ŋk   16  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right ti-ɣavui   57  
4 leg/foot na-lɛ-ŋk   37  
5 to walk ⁿdara-van   2  
6 road/path nɪ--sal   1  
7 to come ᵑga-mai   1  
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty naslo-mɛrmɛɾ   2  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
12 skin na-ɣulɣul   1  
13 back word info nɪ--maⁿdrɪ-m   35  
14 belly na-ᵐbaɣavu-m   66  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   58  
16 intestines ni--ʧɪnɪ-m   1  
17 liver na-βiβus   57  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbarvosu-m   71, 65  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ᵑga-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
25 neck ɣaluə-m   102  
26 hair word info na-vɪrxor      
27 nose na-ᵑgunsu-m   1, 58, 55  
28 to breathe ka-pɛlɪvɪn laŋ   77, 78  
29 to sniff, smell (ᵑgato) naᵐbon   42  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
31 tooth na-ruvo-m   1, 35  
32 tongue meluwə-m   7, 42  
33 to laugh ᵑga-mɪn   51  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
35 to vomit ᵑga-lu   8  
36 to spit ᵑga-ᴩurai   35, 86, 96  
37 to eat ᵑga-kan   1  
38 to chew word info ᵑga-ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
39 to cook word info      
40 to drink ᵑga-mun   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdariŋa-m   1, 40  
44 to hear ᵑga-toni   1  
45 eye na-mɛra-m   1  
46 to see ᵑgaᵐʙu--rusi   14, 94?  
47 to yawn      
48 to sleep ᵑga-paʧ   86  
49 to lie down word info ᵑga-paʧ lupin   62  
50 to dream (ᵑga-paʧ) muᵐbar   10  
51 to sit ᵑga-sumbsump   40  
52 to stand      
53 person/human being      
54 man/male n-rɛn   76  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
56 child na-raɣe   70  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
58 wife na-pɪnevʊr-sa-m   5, 89  
59 mother nana-(sa-ŋk)   1, 83  
60 father tata-sa-ŋk   19  
61 house na-likalim   1, 74  
62 thatch/roof niar   1  
62 thatch/roof ⁿdʳujar      
63 name na-ɣsa-m   1, 35  
64 to say ᵑga-kali   105  
65 rope na-ɣao   25  
66 to tie up, fasten ᵑga-ᵐbaŋsi   83  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info ka-vɪni   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info ᵑga-tamusi   88  
73 to steal ᵑga-pɪnaɣi   1, 58  
73 to steal ᵑga pɪlaɣi   1, 58  
74 to kill ᵑga-tamusi a-mæʧ   64, 2  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
77 to scratch word info ᵑga-suvsuwi   76  
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧakuʧi      
79 stick/wood na-xai   1  
79 stick/wood na- ɣai   1  
80 to split word info ᵑga-ʧaporai   4, 6  
81 sharp -kan   14  
82 dull, blunt a-ᵐʙut   15  
83 to work word info ka-ᵑgas   9  
84 to plant ⁿdara--lumʷi   62  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info a-tumʙ   12  
88 to squeeze word info ᵑga-ᵐʙusi   18, 71  
89 to hold word info ᵑga-tiŋao   93  
90 to dig      
91 to buy ᵑga-ᵐbuti   1, 68  
92 to open, uncover ᵑga-ʧɪŋavuni   40  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ᵑga-koᵐbuni   85  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdɪm   42  
96 dog a-lipax   29  
97 bird nɪ-man   1  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
99 feather na-vurxor   1, 63  
100 wing na-ɣaᵐbɪ-n   1, 12  
101 to fly a-sɪvox   96  
102 rat ɣasu   3  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail na-ᵐʙɪʧɪ-n   76  
105 tail na- ᵐbɪʧɪ-n   76  
106 snake na-mʷar   12  
107 worm (earthworm) na-buᵐbəɣao   89  
108 louse word info na--ɣur   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
110 spider na-ᵑgaᵑgao   6  
111 fish na--jɪx   1  
112 rotten word info a-mom   51  
113 branch word info ᵐbaʧɪ-n   30  
114 leaf raun   1  
115 root ɣaʧɪ-n   64  
116 flower      
117 fruit nɪ-vaɣar   1, 26  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-var   1  
121 sand na-ᵐbɪŋan   1, 79  
122 water word info no-xoi   2  
123 to flow      
124 sea nɪ-ras   1  
125 salt      
126 lake na-numʙ      
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
128 sky      
129 moon na-ɣaᵐbaʧɪ   6  
130 star mʷaʧi   13  
131 cloud word info mæroŋk   34  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder na-ɣorve      
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind nɪ-laŋ   1, 77  
137 to blow word info a-vuvuv   4  
138 warm word info      
139 cold word info      
140 dry word info (naur) a-mɪs      
141 wet a-mʊʧmʊʧ   49  
142 heavy ᵑga-miɸ   33  
143 fire na--ɣamp   19  
144 to burn word info ᵑga-paŋ   39, 91  
145 smoke word info ᵐbʷasɪ-n   2, 75  
146 ash maʧiav   1, 76  
147 black a-mɛɾmɛɾ      
148 white ɳa-ᴩʊx   104  
149 red a-paŋpaŋ   91  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
151 green a-kɪʧɪn   8  
152 small amarɪʧ      
153 big a-lamp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick na-mɪsax   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info na-ɣaivur      
162 old word info na- ɣevur      
163 new a-vupu   1  
163 new a -vuvu   1  
164 good ᵑga-bu      
165 bad, evil a-samᴩ   1  
165 bad, evil a -samp   41  
166 correct, true -lamlam      
167 night nɪ-mæloŋk      
168 day orumtas   58  
169 year      
170 when? word info saᵐboŋ   85  
171 to hide word info ᵑga-suani   37  
172 to climb word info ᵑga-sax   2  
173 at      
174 in, inside      
175 above amiɛx   63  
176 below pevɪn      
177 this ɳaisao      
178 that      
179 near pɛʧaŋk   94  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
181 where? word info ambi   3, 59  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
183 thou xaiuŋk   1, 17  
184 he/she aŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdari we pl incl    
186 you      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info asi   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info a-kɪnaᵐbi   28  
195 no, not      
196 to count ᵑga-pɪpəx   71  
197 One word info a-ʧkai   42  
198 Two word info a-ru   1  
199 Three word info a-rl   1  
200 Four word info a-vaʧ   1, 65  
201 Five word info a-rm   1  
202 Six word info alɪmɪro--ʧkai   29  
203 Seven word info alɪmraxa-ru      
204 Eight word info alɪmraxa-rl      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: