https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Small Island-Brisbane) 162-89

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-vɾa-m   16  
2 left timaiɾ   1, 59  
3 right tiɣavui   57  
4 leg/foot na-rim   37  
5 to walk -fanvan   2  
6 road/path na-ser   1  
7 to come ᵑgə-mai   1  
8 to turn word info ko-vsani   131  
9 to swim -ᵑgəᵑgaɾ   5  
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
11 dust ni-af   1  
12 skin na-xaru-n   1, 80  
13 back word info maⁿdʳɪ-m   35  
14 belly ᵐbaɣavu-m   66  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   52  
16 intestines xavtɪlaᵐʙu-n   84  
17 liver maᵐbu-m   7  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbarvuso-m   65, 71  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
25 neck xaluwa-m   18, 102  
26 hair word info na-suvur   31, 33  
27 nose ᵐʙoᵑgonsu-m   1, 58  
28 to breathe -ɳarsau   13, 86  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
30 mouth ᵐbaŋo-m   41  
31 tooth na-rɪvo-m   1, 35  
32 tongue maluwa-m   7, 42  
33 to laugh ᵑga-mɛn   51  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
35 to vomit na-lu   8  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
37 to eat -kan   1  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
39 to cook word info -panun   110  
40 to drink -mun   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdʳarɪŋa-m   1, 40  
44 to hear -paloŋəni   1, 72, 73  
45 eye na-mɛra-m   1  
46 to see ᵑga-rɪf   118  
47 to yawn -malol   19, 34  
48 to sleep -paʧ   86  
49 to lie down word info -paʧ vipɛn   62, 93  
50 to dream na-ᵐbure   10  
51 to sit -sumbəsumb   40  
52 to stand -ruaŋk   72  
53 person/human being      
54 man/male nɛ-reɛn   76  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
56 child tete   54  
57 husband suom ɣenaɣavui      
58 wife suom pɪnevur   5, 89  
59 mother nana   1, 83  
60 father tata   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-ar   1  
63 name na-ɣəsa-m   1, 35  
64 to say -kare   105  
65 rope na-ɣau   25  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -kao   77  
70 to shoot word info -fəni   1  
71 to stab, pierce -ruri   14  
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal -fɪnaɣɔ   1, 58  
74 to kill -tamɪs iᵐʙuni   64, 1  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info -ʧapure   1  
81 sharp ᵑga-kan   14  
82 dull, blunt ᵑga-ᵐbʊt   15  
83 to work word info -ŋas   9  
84 to plant -lumʷi   62  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -tʊmʙ   12  
88 to squeeze word info -ᵐʙusi   18, 71  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -vuri   1  
92 to open, uncover -t͡suŋavuni   40  
93 to pound, beat word info tamtamsi   59  
94 to throw word info -ᵐbəli   86  
95 to fall word info -aⁿdʳɪm   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdʳor   1, 67  
99 feather na-vɪrn   1  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
101 to fly -mɪrax   27  
102 rat xasu   3  
103 meat/flesh na-vsox   10  
104 fat/grease      
105 tail na-ᵐʙuʧɪn   76  
106 snake na-mʷer   12  
107 worm (earthworm) na-ⁿdʳulæʧ   68, 64  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito n-nam   1  
110 spider na-ᵑgau   6  
111 fish na-ix   1  
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info paʧɪn   30  
114 leaf na-raun   1  
115 root na-ɣaʧɪn   64  
116 flower na-pusɪn   53  
117 fruit na-vʷɛn   1, 26  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
119 earth/soil na-ran   1  
120 stone nɪ-far   1  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
122 water word info nu-woi   2  
123 to flow      
124 sea nɪ-ras   1  
125 salt      
126 lake na-ⁿduŋ ⁿdʳalⁿdʳal      
127 woods/forest na-liɣai rorox   2, 87  
128 sky      
129 moon na-ɣambaʧi   6  
130 star mʷaʧi   13  
131 cloud word info mæroŋk   34  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder na-xorve      
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind nɪ-raŋ   1, 77  
137 to blow word info a-uvuv   4  
138 warm word info      
139 cold word info -susmʷɛl      
140 dry word info a-mɛs      
141 wet -muʧmuʧ   49  
142 heavy -mɛf   33?  
143 fire na-ɣamʙ   19  
144 to burn word info a-paŋ   39, 91  
145 smoke word info a-tuŋ   94  
146 ash maʧiaɸ   1, 76  
147 black -mɛrmɛɾ      
148 white -rɛnrɛⁿdʳ      
149 red -paŋpaŋ   91  
150 yellow -lʉtəlʉt   43  
151 green -kəkəʧɛn   8  
152 small -kiki   78  
153 big -lɛmp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -msax   1  
161 shy, ashamed mɪməɣan      
162 old word info xaivur      
163 new a-vuvʷo   1  
164 good ɳa-vui   1  
165 bad, evil a-samb   41  
166 correct, true ᵑga-lɛmlɛm      
167 night limaroŋ   65  
168 day urntas   58  
169 year na-sɪɣa   29  
170 when? word info sevᵐboŋ   85  
171 to hide word info -suani   37  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside na-ᵐbuᵐburun   50  
175 above amxar   63  
176 below pɛvɪn      
177 this ɳeɣa      
178 that ɳea      
179 near pɛrɪʧaŋk   94  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
182 I axanao   1, 21, 22  
183 thou xaiuŋk   1, 17, 26  
184 he/she aŋe   1, 6  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl I  
185 we word info mato we pl excl    
185 we word info ⁿdʳaru we dl incl    
185 we word info maru we dual excl    
186 you ato you pl 1, 32  
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info asi   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info -korsai   21  
195 no, not awa   104  
196 to count pɪpəx   71  
197 One word info a-ʧkai   42  
198 Two word info a-ru   1  
199 Three word info a-rur   1  
200 Four word info a-faʧ   1, 65  
201 Five word info a-rm   1  
202 Six word info rimro-ʧkai   29  
203 Seven word info rɪmraxa-ru   5, 2  
204 Eight word info rɪmraxa-rur   5, 7  
205 Nine word info rɪmraxa-paʧ   20  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
207 Twenty word info rɛnaɣawi aʧkɛnene   34  
208 Fifty word info rɛnɣawi aru sɪŋavur      
209 One Hundred word info rɛnaɣawi arɪm   58  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: