https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Maxbaxo)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
125 salt      
126 lake      
138 warm word info      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
16 intestines ᵐbɣœpteliᵐp      
49 to lie down word info -ⁿdʳəmaran      
112 rotten word info ŋo-raŋaraŋ      
115 root xatˢ ɣer      
146 ash naβiⁿdurxaᵐp      
170 when? word info aᵐbi      
185 we word info ⁿdaru dl. incl.    
185 we word info namru dl. excl.    
186 you lere pl.    
7 to come -ᵑgomai   1  
18 breast na-susu-ᵑk   1  
22 to fear -mərax   1  
23 blood n-re   1  
34 to cry -raŋ   1  
37 to eat -kan   1  
45 eye na-mara-ᵑk   1  
61 house na-likalim   1  
75 to die, be dead -mæč   1  
79 stick/wood nə-ɣai   1  
90 to dig -ɣəri   1  
97 bird nə-mæn   1  
99 feather na-βrur   1  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito næm   1  
111 fish na-yəx   1  
114 leaf n-raun   1  
119 earth/soil nə-ran   1  
120 stone nə-βar   1  
124 sea nə-ras   1  
133 rain na-us   1  
147 black mərmər   1  
156 thin word info manəβənəβ   1  
160 painful, sick ŋə-msax   1  
162 old word info ŋo-mansu-ruai   1  
163 new ŋo-βeβeu   1  
188 what? word info nə-sai   1  
189 who? word info asi   1  
198 Two word info ŋo-ru   1  
199 Three word info ŋo-rœr   1  
201 Five word info ŋo-rəm   1  
100 wing xaᵐbe-n   1, 12  
183 thou xaiᵑk   1, 17, 26  
117 fruit βaxar   1, 26  
63 name na-ɣsa-ᵑk   1, 35  
43 ear tarŋa-ᵑk   1, 40  
41 to bite -ɣači   1, 55  
184 he/she aŋai   1, 6  
44 to hear -pæloni   1, 72, 73  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind ᵐbʷa-reŋ   1, 77  
12 skin na-ɣurɣur   1, 80  
121 sand na-ᵐbaŋan   1, 80  
118 grass na-ᵐboloᵐbol   1, 81?  
11 dust mʷačiaβ   1, 102  
182 I ɣanau   1, 21, 22  
31 tooth na-rβo-ᵑk   1, 35  
27 nose na-ŋunsu-ᵑk   1, 58  
2 left ti-mʷayir   1, 59  
200 Four word info ŋo-βač   1, 65  
40 to drink -müni   1, 73  
59 mother nena Address term 1, 83  
103 meat/flesh na-βsox   10  
153 big ŋo-laᵐp   10  
25 neck xalua-ᵑk   102  
55 woman/female na-pəɣaiβur   103  
164 good ŋo-βʷi   108  
140 dry word info məməs   11  
148 white ᵐpuxpux   11  
106 snake na-mʷər   12  
64 to say -wuč   121  
130 star mʷači   13  
71 to stab, pierce -sari   14  
81 sharp ŋo-kan   14  
46 to see -rsi   14, 94  
168 day na-ᵐboŋ   16  
155 long word info ŋo-ᵐbəlaβ   16, 96  
1 hand na-βe-ᵑk   16, 72  
88 to squeeze word info -ᵐbusi   18, 71  
60 father tata Address term 19  
143 fire ne-ɣaᵐp   19  
5 to walk -βanβan   2  
122 water word info n-œi   2  
134 thunder na-ɣurβe   2, 15  
145 smoke word info ᵐbʷasən   2, 75  
127 woods/forest na-li-ɣaiɣai   2, 87  
205 Nine word info ŋo-rəm-rapæč 5 + 4 20  
39 to cook word info ŋo-βʷinoᵑk   21, 99  
65 rope na-ɣau   25  
135 lightning kaᵐbəl   26, 70, 71  
101 to fly -mix   27  
194 how? word info ikeⁿdʳ   28  
96 dog na-lipax   29  
202 Six word info ŋo-rəm-račkai   29  
102 rat ɣasu   3  
157 thick word info mærœr   3  
132 fog maβkas   3, 12, 32  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
169 year ⁿdʳam   30  
26 hair word info na-βrur   31  
142 heavy ŋo-meč   33  
131 cloud word info mæroᵑk   34  
13 back word info xatˢmaⁿdʳə-ᵑk   35  
141 wet mœčmœč   35  
36 to spit -pue   35, 86, 96  
4 leg/foot na-re-ᵑk   37  
137 to blow word info -βuβʷi   4  
80 to split word info -čaupoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
30 mouth ᵐbaŋo-ᵑk   41  
165 bad, evil ŋo-saᵐp   41  
95 to fall word info -ⁿdʳəm aran   42  
197 One word info čəkinene   42  
21 to think -noβni   43  
8 to turn word info -pæir   44  
10 dirty mərmər black 47  
6 road/path nə-merse   49  
56 child naru-ᵑk   5  
206 Ten word info səŋaβər   5  
203 Seven word info ŋo-rəm-ra-ru 5+2 5, 2  
204 Eight word info ŋo-rəmra-rœr   5, 7  
33 to laugh -mən   51  
42 to suck -čumčumʷi   51  
3 right te-xaβʷi   57  
15 bone ᵐburᵐbul   58  
77 to scratch word info -xarumʷi   59  
129 moon na-ɣaᵐbači   6  
158 narrow mæᵑgunuᵑgun   60  
67 to sew word info -asaⁿdʳo   62  
123 to flow -oᵑkam   63  
128 sky nə-mʷaβ   63  
57 husband n-ren   64  
74 to kill -tamsə-ᵐbœne   64, 1  
29 to sniff, smell -munsi   65  
58 wife nə-pənɣaiβur   65  
98 egg ⁿdaβrimæn mæn=bird? 65  
167 night limæroᵑk   65  
19 shoulder ᵐbarβosə-ᵑk   65, 71  
14 belly ᵐbɣaβu-ᵑk   66  
69 to hunt word info -ⁿdʳoŋi   66  
28 to breathe -ŋaβŋaβ   69  
187 they ito they 69, 41  
17 liver maᵐbʷə-ᵑk   7  
32 tongue melua-ᵑk   7, 42  
196 to count -pəpaɣəni   71  
52 to stand -ruaᵑk   72  
180 far ačunr *sajud 72  
54 man/male n-ren   76  
105 tail na-ᵐbœčə-n   76  
104 fat/grease kanox   77  
152 small kiki   78  
9 to swim -lœlœs   8  
35 to vomit -lu   8  
151 green kəčkəčen   8  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəsi   83  
144 to burn word info -pani   83  
51 to sit -tenteⁿdʳ   84  
94 to throw word info -koᵐbani   85  
48 to sleep -pač   86  
72 to hit word info -tamsi   88  
24 head ᵐbarə-ᵑk   9  
83 to work word info ᵑgas   9  
150 yellow ŋo-yaŋiyaŋ   9  
149 red m-paŋpaŋ   91  
89 to hold word info -təᵑgau   93  
179 near pərəčaᵑk   94  
139 cold word info ŋo-süsüs   98  
20 to know, be knowledgeable -noβləke   99  
185 we word info xamtœne pl. excl. E  
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  
166 correct, true ŋo-βʷine good X  
186 you lere dl. x  
187 they xamru they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: