https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Maxbaxo)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash naβiⁿdurxaᵐp      
173 at      
13 back word info xatˢmaⁿdʳə-ᵑk   35  
165 bad, evil ŋo-saᵐp   41  
14 belly ᵐbɣaβu-ᵑk   66  
176 below      
153 big ŋo-laᵐp   10  
97 bird nə-mæn   1  
147 black mərmər   1  
23 blood n-re   1  
15 bone ᵐburᵐbul   58  
113 branch word info      
18 breast na-susu-ᵑk   1  
56 child naru-ᵑk   5  
131 cloud word info mæroᵑk   34  
139 cold word info ŋo-süsüs   98  
166 correct, true ŋo-βʷine good X  
168 day na-ᵐboŋ   16  
10 dirty mərmər black 47  
96 dog na-lipax   29  
140 dry word info məməs   11  
82 dull, blunt      
11 dust mʷačiaβ   1, 102  
43 ear tarŋa-ᵑk   1, 40  
119 earth/soil nə-ran   1  
98 egg ⁿdaβrimæn mæn=bird? 65  
204 Eight word info ŋo-rəmra-rœr   5, 7  
45 eye na-mara-ᵑk   1  
180 far ačunr *sajud 72  
104 fat/grease kanox   77  
60 father tata Address term 19  
99 feather na-βrur   1  
208 Fifty word info      
143 fire ne-ɣaᵐp   19  
111 fish na-yəx   1  
201 Five word info ŋo-rəm   1  
116 flower      
132 fog maβkas   3, 12, 32  
200 Four word info ŋo-βač   1, 65  
117 fruit βaxar   1, 26  
164 good ŋo-βʷi   108  
118 grass na-ᵐboloᵐbol   1, 81?  
151 green kəčkəčen   8  
26 hair word info na-βrur   31  
1 hand na-βe-ᵑk   16, 72  
184 he/she aŋai   1, 6  
24 head ᵐbarə-ᵑk   9  
142 heavy ŋo-meč   33  
61 house na-likalim   1  
194 how? word info ikeⁿdʳ   28  
57 husband n-ren   64  
182 I ɣanau   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ᵐbɣœpteliᵐp      
126 lake      
114 leaf n-raun   1  
2 left ti-mʷayir   1, 59  
4 leg/foot na-re-ᵑk   37  
135 lightning kaᵐbəl   26, 70, 71  
17 liver maᵐbʷə-ᵑk   7  
155 long word info ŋo-ᵐbəlaβ   16, 96  
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male n-ren   76  
103 meat/flesh na-βsox   10  
129 moon na-ɣaᵐbači   6  
109 mosquito næm   1  
59 mother nena Address term 1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-ᵑk   41  
63 name na-ɣsa-ᵑk   1, 35  
158 narrow mæᵑgunuᵑgun   60  
179 near pərəčaᵑk   94  
25 neck xalua-ᵑk   102  
68 needle      
163 new ŋo-βeβeu   1  
167 night limæroᵑk   65  
205 Nine word info ŋo-rəm-rapæč 5 + 4 20  
195 no, not      
27 nose na-ŋunsu-ᵑk   1, 58  
162 old word info ŋo-mansu-ruai   1  
197 One word info čəkinene   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ŋə-msax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat ɣasu   3  
149 red m-paŋpaŋ   91  
3 right te-xaβʷi   57  
6 road/path nə-merse   49  
115 root xatˢ ɣer      
65 rope na-ɣau   25  
112 rotten word info ŋo-raŋaraŋ      
125 salt      
121 sand na-ᵐbaŋan   1, 80  
124 sea nə-ras   1  
203 Seven word info ŋo-rəm-ra-ru 5+2 5, 2  
81 sharp ŋo-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarβosə-ᵑk   65, 71  
161 shy, ashamed      
202 Six word info ŋo-rəm-račkai   29  
12 skin na-ɣurɣur   1, 80  
128 sky nə-mʷaβ   63  
152 small kiki   78  
145 smoke word info ᵐbʷasən   2, 75  
106 snake na-mʷər   12  
110 spider      
130 star mʷači   13  
79 stick/wood nə-ɣai   1  
120 stone nə-βar   1  
105 tail na-ᵐbœčə-n   76  
206 Ten word info səŋaβər   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ito they 69, 41  
187 they xamru they (dual) x  
157 thick word info mærœr   3  
156 thin word info manəβənəβ   1  
177 this      
183 thou xaiᵑk   1, 17, 26  
199 Three word info ŋo-rœr   1  
134 thunder na-ɣurβe   2, 15  
41 to bite -ɣači   1, 55  
137 to blow word info -βuβʷi   4  
28 to breathe -ŋaβŋaβ   69  
144 to burn word info -pani   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -ᵑgomai   1  
39 to cook word info ŋo-βʷinoᵑk   21, 99  
196 to count -pəpaɣəni   71  
34 to cry -raŋ   1  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
75 to die, be dead -mæč   1  
90 to dig -ɣəri   1  
50 to dream      
40 to drink -müni   1, 73  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -ⁿdʳəm aran   42  
22 to fear -mərax   1  
123 to flow -oᵑkam   63  
101 to fly -mix   27  
86 to grow word info      
44 to hear -pæloni   1, 72, 73  
171 to hide word info      
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -təᵑgau   93  
69 to hunt word info -ⁿdʳoŋi   66  
74 to kill -tamsə-ᵐbœne   64, 1  
20 to know, be knowledgeable -noβləke   99  
33 to laugh -mən   51  
49 to lie down word info -ⁿdʳəmaran      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -wuč   121  
77 to scratch word info -xarumʷi   59  
46 to see -rsi   14, 94  
67 to sew word info -asaⁿdʳo   62  
70 to shoot word info      
51 to sit -tenteⁿdʳ   84  
48 to sleep -pač   86  
29 to sniff, smell -munsi   65  
36 to spit -pue   35, 86, 96  
80 to split word info -čaupoi   4, 6  
88 to squeeze word info -ᵐbusi   18, 71  
71 to stab, pierce -sari   14  
52 to stand -ruaᵑk   72  
73 to steal      
42 to suck -čumčumʷi   51  
87 to swell word info      
9 to swim -lœlœs   8  
21 to think -noβni   43  
94 to throw word info -koᵐbani   85  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəsi   83  
8 to turn word info -pæir   44  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -βanβan   2  
83 to work word info ᵑgas   9  
47 to yawn      
32 tongue melua-ᵑk   7, 42  
31 tooth na-rβo-ᵑk   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ŋo-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info n-œi   2  
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  
185 we word info xamtœne pl. excl. E  
185 we word info ⁿdaru dl. incl.    
185 we word info namru dl. excl.    
141 wet mœčmœč   35  
188 what? word info nə-sai   1  
170 when? word info aᵐbi      
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
148 white ᵐpuxpux   11  
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife nə-pənɣaiβur   65  
136 wind ᵐbʷa-reŋ   1, 77  
100 wing xaᵐbe-n   1, 12  
55 woman/female na-pəɣaiβur   103  
127 woods/forest na-li-ɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm)      
169 year ⁿdʳam   30  
150 yellow ŋo-yaŋiyaŋ   9  
186 you lere pl.    
186 you lere dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: