https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnl  Glottocode: lena1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand nə-ləmə-n   1, 64  
2 left mul   1, 59  
3 right mʷatu   5, 77  
4 leg/foot ne-lkə-n   25  
5 to walk -aliuok   97  
6 road/path suatu   47  
7 to come -βa   25  
8 to turn word info -hualəlin   123  
9 to swim -aik   5, 24  
10 dirty amkəmək   14  
11 dust nə-moulul   8  
12 skin nə-βiŋən   28  
13 back word info nə-mʷata-n   35  
14 belly təpʷewa   36  
15 bone nə-kəlkəli-n   7  
16 intestines nə-sŋa-n   1, 77  
17 liver na-kanmopu-n   4, 7  
18 breast na-ha-n   1  
19 shoulder na-wikə-n   59  
20 to know, be knowledgeable -hinatin   138  
21 to think nəki-   75  
22 to fear -aŋən   60  
23 blood nə-ta-n   1  
24 head tankabwa   9, 17  
25 neck nenrow   18  
26 hair word info no-wanu-n   59  
27 nose nə-pʷaŋ-$aŋə-n   1, 33  
28 to breathe -amiŋ   73  
29 to sniff, smell -apien   42, 73  
29 to sniff, smell arou   62, 74  
30 mouth nə-pʷaŋ-nowa-   41  
31 tooth ne-lu-n   1, 35  
32 tongue na-mə-n   7, 49  
33 to laugh -el̥yel̥   97  
34 to cry -asək   33  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
39 to cook word info rənmatak   19  
40 to drink -amnumʷ   1, 72  
41 to bite -kəs   1, 60  
42 to suck -amha   25, 57  
42 to suck təm   17  
43 ear nə-mʷa-teləŋə-n   1  
44 to hear -arou   56  
44 to hear teləŋ   1, 84  
45 eye nə-mrə-n   1  
46 to see -am̥   80  
48 to sleep -apʷul   11  
49 to lie down word info -amel   8  
51 to sit -oβətə   108  
52 to stand -ail   64  
53 person/human being ieramim   55  
54 man/male yeremʷan   1, 14  
55 woman/female pəraβən   1, 35  
56 child nərə-k   5  
57 husband ieraman   17  
58 wife pəraβen   5, 58  
59 mother in-   1, 61  
60 father rəmokʷ   1  
61 house ni-mʷa   1  
63 name ne-təŋə-n   1, 18  
64 to say -əni   104  
65 rope n-ul   61  
65 rope toula   57  
66 to tie up, fasten -əlis   1, 39  
67 to sew word info -til   71  
69 to hunt word info -ol pəskəl      
71 to stab, pierce -ətik   76  
72 to hit word info -ep   92  
74 to kill -auna-pnin   1  
75 to die, be dead -məs   1  
76 to live, be alive -amiuh   60  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood noua-nək   1  
80 to split word info -arpiai   98  
81 sharp asla   17  
88 to squeeze word info -aβət   90  
89 to hold word info -os   113  
90 to dig -il   1  
94 to throw word info -atək   114  
94 to throw word info alakin   52  
95 to fall word info -əm   40  
96 dog kuri   7 L
97 bird menuk   1  
98 egg no-wan̥alən   1, 61  
99 feather ne-momʷi   23  
100 wing nə-kaβkaβə-n   1  
101 to fly -iβək   1  
102 rat kahaw   3  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease ne-lpʷa   15  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
108 louse word info kur   1  
109 mosquito mumuk   1  
111 fish nam   51  
112 rotten word info amramər   116  
114 leaf nə-mʷalən   30  
115 root n-uk-   2  
116 flower no-uŋ-   1  
117 fruit no-ua-nək   1, 26  
118 grass nə-βhal   1  
119 earth/soil nə-mop-tən   1, 34  
120 stone kopʷiel   6  
121 sand nə-makəl   30  
122 water word info n-u   2  
123 to flow -aih   57  
124 sea tehe   1  
125 salt nə-kom   44  
126 lake nə-siu   10  
127 woods/forest nə-pun   123  
127 woods/forest leluan   123  
128 sky n-eai   12  
129 moon mouk   28  
130 star mʷahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog no-roan   3  
133 rain ni-hin   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
135 lightning na-siapumlan   79  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
137 to blow word info -halapu   61  
138 warm word info atiβan   1, 98  
139 cold word info arap   29  
139 cold word info amra   51  
140 dry word info rawsək   15  
141 wet raptɘŋ   13  
142 heavy rapəkom   30  
143 fire nə-kom   19  
144 to burn word info -βan   83  
144 to burn word info kəs      
145 smoke word info n̥a-nkom   2  
146 ash nə-mraw   1, 73  
147 black rapən   9  
148 white rətuan   14  
149 red rəleβleβ   52  
150 yellow tauhia   42  
151 green məra   1  
152 small reswas   142  
153 big rəpʷər   10  
153 big asul   47  
155 long word info apʷomh   14  
156 thin word info aβileŋ   70  
156 thin word info akəlkəl   20  
157 thick word info pək   71  
157 thick word info ipʷər   71  
158 narrow eβtetin   14  
160 painful, sick rəməs   1  
162 old word info ouas   83  
162 old word info ahiŋəl   84  
163 new βi   1  
164 good rəβət   61  
165 bad, evil rətat   1  
167 night lapən   1  
168 day nian   6  
169 year n-u   41  
170 when? word info ton̥ən   1, 43  
174 in, inside le   1  
177 this hua      
177 this uk   47  
178 that an   1  
178 that apʷa      
179 near iuokət   32  
180 far isou   1  
181 where? word info ihie   91  
182 I yo   1, 21  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she in   1, 43  
188 what? word info nəta   78  
189 who? word info pehe   1, 30  
190 other pəsən   71  
191 all atahun      
192 and məne   2, 68  
193 if kapamʷa   22  
194 how? word info retuol   87  
195 no, not kapʷa   105  
196 to count -aβhin   26  
197 One word info karena   14, 44  
198 Two word info k-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info ku-βer   1  
201 Five word info katilum   1, 14  
202 Six word info katilum karena      
203 Seven word info katilum kiu      
204 Eight word info katilum kəsəl      
205 Nine word info katilum kuβer      
206 Ten word info katilum katilum      
186 you kamilaw dl. x  
185 we word info kamlaw dl. excl.    
185 we word info kalaw dl. incl.    
37 to eat -kən intransitive verb 1  
37 to eat awəŋən intransitive verb 1, 53  
186 you kamyar pl. 1, 13  
185 we word info kamar pl. excl.    
185 we word info katar pl. incl. I  
166 correct, true aukər straight x  
166 correct, true etuatu straight x  
187 they ilar they 1, 75  
187 they ilaw they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: