https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnl  Glottocode: lena1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
69 to hunt word info -ol pəskəl      
144 to burn word info kəs      
177 this hua      
178 that apʷa      
185 we word info kamar pl. excl.    
185 we word info kalaw dl. incl.    
185 we word info kamlaw dl. excl.    
191 all atahun      
202 Six word info katilum karena      
203 Seven word info katilum kiu      
204 Eight word info katilum kəsəl      
205 Nine word info katilum kuβer      
206 Ten word info katilum katilum      
18 breast na-ha-n   1  
23 blood nə-ta-n   1  
37 to eat -kən intransitive verb 1  
43 ear nə-mʷa-teləŋə-n   1  
45 eye nə-mrə-n   1  
60 father rəmokʷ   1  
61 house ni-mʷa   1  
74 to kill -auna-pnin   1  
75 to die, be dead -məs   1  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood noua-nək   1  
90 to dig -il   1  
97 bird menuk   1  
100 wing nə-kaβkaβə-n   1  
101 to fly -iβək   1  
108 louse word info kur   1  
109 mosquito mumuk   1  
116 flower no-uŋ-   1  
118 grass nə-βhal   1  
124 sea tehe   1  
133 rain ni-hin   1  
151 green məra   1  
160 painful, sick rəməs   1  
163 new βi   1  
165 bad, evil rətat   1  
167 night lapən   1  
174 in, inside le   1  
178 that an   1  
180 far isou   1  
198 Two word info k-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info ku-βer   1  
117 fruit no-ua-nək   1, 26  
189 who? word info pehe   1, 30  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
119 earth/soil nə-mop-tən   1, 34  
37 to eat awəŋən intransitive verb 1, 53  
41 to bite -kəs   1, 60  
1 hand nə-ləmə-n   1, 64  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
187 they ilar they 1, 75  
16 intestines nə-sŋa-n   1, 77  
44 to hear teləŋ   1, 84  
138 warm word info atiβan   1, 98  
186 you kamyar pl. 1, 13  
54 man/male yeremʷan   1, 14  
201 Five word info katilum   1, 14  
183 thou yik   1, 17  
63 name ne-təŋə-n   1, 18  
182 I yo   1, 21  
27 nose nə-pʷaŋ-$aŋə-n   1, 33  
31 tooth ne-lu-n   1, 35  
55 woman/female pəraβən   1, 35  
66 to tie up, fasten -əlis   1, 39  
170 when? word info ton̥ən   1, 43  
184 he/she in   1, 43  
2 left mul   1, 59  
59 mother in-   1, 61  
98 egg no-wan̥alən   1, 61  
40 to drink -amnumʷ   1, 72  
146 ash nə-mraw   1, 73  
126 lake nə-siu   10  
153 big rəpʷər   10  
64 to say -əni   104  
195 no, not kapʷa   105  
51 to sit -oβətə   108  
48 to sleep -apʷul   11  
89 to hold word info -os   113  
94 to throw word info -atək   114  
112 rotten word info amramər   116  
128 sky n-eai   12  
8 to turn word info -hualəlin   123  
127 woods/forest nə-pun   123  
127 woods/forest leluan   123  
77 to scratch word info -aki   13  
130 star mʷahau   13  
141 wet raptɘŋ   13  
20 to know, be knowledgeable -hinatin   138  
10 dirty amkəmək   14  
148 white rətuan   14  
155 long word info apʷomh   14  
158 narrow eβtetin   14  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
197 One word info karena   14, 44  
152 small reswas   142  
104 fat/grease ne-lpʷa   15  
140 dry word info rawsək   15  
103 meat/flesh nauŋa   16  
131 cloud word info na-pua   16  
42 to suck təm   17  
57 husband ieraman   17  
81 sharp asla   17  
25 neck nenrow   18  
39 to cook word info rənmatak   19  
143 fire nə-kom   19  
115 root n-uk-   2  
122 water word info n-u   2  
145 smoke word info n̥a-nkom   2  
192 and məne   2, 68  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
156 thin word info akəlkəl   20  
193 if kapamʷa   22  
99 feather ne-momʷi   23  
4 leg/foot ne-lkə-n   25  
7 to come -βa   25  
42 to suck -amha   25, 57  
196 to count -aβhin   26  
12 skin nə-βiŋən   28  
129 moon mouk   28  
139 cold word info arap   29  
102 rat kahaw   3  
132 fog no-roan   3  
114 leaf nə-mʷalən   30  
121 sand nə-makəl   30  
142 heavy rapəkom   30  
179 near iuokət   32  
34 to cry -asək   33  
13 back word info nə-mʷata-n   35  
14 belly təpʷewa   36  
17 liver na-kanmopu-n   4, 7  
95 to fall word info -əm   40  
30 mouth nə-pʷaŋ-nowa-   41  
169 year n-u   41  
150 yellow tauhia   42  
29 to sniff, smell -apien   42, 73  
125 salt nə-kom   44  
6 road/path suatu   47  
153 big asul   47  
177 this uk   47  
56 child nərə-k   5  
9 to swim -aik   5, 24  
58 wife pəraβen   5, 58  
3 right mʷatu   5, 77  
111 fish nam   51  
139 cold word info amra   51  
94 to throw word info alakin   52  
149 red rəleβleβ   52  
53 person/human being ieramim   55  
44 to hear -arou   56  
65 rope toula   57  
123 to flow -aih   57  
19 shoulder na-wikə-n   59  
26 hair word info no-wanu-n   59  
120 stone kopʷiel   6  
168 day nian   6  
22 to fear -aŋən   60  
76 to live, be alive -amiuh   60  
65 rope n-ul   61  
137 to blow word info -halapu   61  
164 good rəβət   61  
29 to sniff, smell arou   62, 74  
52 to stand -ail   64  
15 bone nə-kəlkəli-n   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-mə-n   7, 49  
156 thin word info aβileŋ   70  
67 to sew word info -til   71  
157 thick word info pək   71  
157 thick word info ipʷər   71  
190 other pəsən   71  
28 to breathe -amiŋ   73  
21 to think nəki-   75  
71 to stab, pierce -ətik   76  
188 what? word info nəta   78  
135 lightning na-siapumlan   79  
11 dust nə-moulul   8  
35 to vomit -ewa   8  
49 to lie down word info -amel   8  
46 to see -am̥   80  
144 to burn word info -βan   83  
162 old word info ouas   83  
162 old word info ahiŋəl   84  
194 how? word info retuol   87  
147 black rapən   9  
24 head tankabwa   9, 17  
88 to squeeze word info -aβət   90  
181 where? word info ihie   91  
72 to hit word info -ep   92  
5 to walk -aliuok   97  
33 to laugh -el̥yel̥   97  
80 to split word info -arpiai   98  
185 we word info katar pl. incl. I  
166 correct, true aukər straight x  
166 correct, true etuatu straight x  
186 you kamilaw dl. x  
187 they ilaw they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: