https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnl  Glottocode: lena1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
123 to flow -aih   57  
9 to swim -aik   5, 24  
52 to stand -ail   64  
77 to scratch word info -aki   13  
5 to walk -aliuok   97  
49 to lie down word info -amel   8  
42 to suck -amha   25, 57  
76 to live, be alive -amiuh   60  
28 to breathe -amiŋ   73  
40 to drink -amnumʷ   1, 72  
46 to see -am̥   80  
29 to sniff, smell -apien   42, 73  
48 to sleep -apʷul   11  
78 to cut, hack word info -arai   1  
44 to hear -arou   56  
80 to split word info -arpiai   98  
34 to cry -asək   33  
94 to throw word info -atək   114  
74 to kill -auna-pnin   1  
22 to fear -aŋən   60  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
196 to count -aβhin   26  
88 to squeeze word info -aβət   90  
33 to laugh -el̥yel̥   97  
72 to hit word info -ep   92  
35 to vomit -ewa   8  
137 to blow word info -halapu   61  
20 to know, be knowledgeable -hinatin   138  
8 to turn word info -hualəlin   123  
90 to dig -il   1  
101 to fly -iβək   1  
37 to eat -kən intransitive verb 1  
41 to bite -kəs   1, 60  
75 to die, be dead -məs   1  
69 to hunt word info -ol pəskəl      
89 to hold word info -os   113  
51 to sit -oβətə   108  
67 to sew word info -til   71  
66 to tie up, fasten -əlis   1, 39  
95 to fall word info -əm   40  
64 to say -əni   104  
71 to stab, pierce -ətik   76  
7 to come -βa   25  
144 to burn word info -βan   83  
162 old word info ahiŋəl   84  
156 thin word info akəlkəl   20  
94 to throw word info alakin   52  
10 dirty amkəmək   14  
139 cold word info amra   51  
112 rotten word info amramər   116  
178 that an   1  
178 that apʷa      
155 long word info apʷomh   14  
139 cold word info arap   29  
29 to sniff, smell arou   62, 74  
81 sharp asla   17  
153 big asul   47  
191 all atahun      
138 warm word info atiβan   1, 98  
166 correct, true aukər straight x  
37 to eat awəŋən intransitive verb 1, 53  
156 thin word info aβileŋ   70  
166 correct, true etuatu straight x  
158 narrow eβtetin   14  
177 this hua      
57 husband ieraman   17  
53 person/human being ieramim   55  
181 where? word info ihie   91  
187 they ilar they 1, 75  
187 they ilaw they (dual) x  
184 he/she in   1, 43  
59 mother in-   1, 61  
157 thick word info ipʷər   71  
180 far isou   1  
179 near iuokət   32  
198 Two word info k-iu   1  
102 rat kahaw   3  
185 we word info kalaw dl. incl.    
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
185 we word info kamar pl. excl.    
186 you kamilaw dl. x  
185 we word info kamlaw dl. excl.    
186 you kamyar pl. 1, 13  
193 if kapamʷa   22  
195 no, not kapʷa   105  
197 One word info karena   14, 44  
185 we word info katar pl. incl. I  
201 Five word info katilum   1, 14  
202 Six word info katilum karena      
206 Ten word info katilum katilum      
203 Seven word info katilum kiu      
205 Nine word info katilum kuβer      
204 Eight word info katilum kəsəl      
120 stone kopʷiel   6  
200 Four word info ku-βer   1  
108 louse word info kur   1  
96 dog kuri   7 L
144 to burn word info kəs      
199 Three word info kəsəl   1  
167 night lapən   1  
174 in, inside le   1  
127 woods/forest leluan   123  
97 bird menuk   1  
129 moon mouk   28  
2 left mul   1, 59  
109 mosquito mumuk   1  
192 and məne   2, 68  
151 green məra   1  
130 star mʷahau   13  
3 right mʷatu   5, 77  
128 sky n-eai   12  
122 water word info n-u   2  
169 year n-u   41  
115 root n-uk-   2  
65 rope n-ul   61  
18 breast na-ha-n   1  
17 liver na-kanmopu-n   4, 7  
32 tongue na-mə-n   7, 49  
131 cloud word info na-pua   16  
135 lightning na-siapumlan   79  
19 shoulder na-wikə-n   59  
111 fish nam   51  
103 meat/flesh nauŋa   16  
4 leg/foot ne-lkə-n   25  
104 fat/grease ne-lpʷa   15  
31 tooth ne-lu-n   1, 35  
99 feather ne-momʷi   23  
63 name ne-təŋə-n   1, 18  
25 neck nenrow   18  
133 rain ni-hin   1  
61 house ni-mʷa   1  
168 day nian   6  
132 fog no-roan   3  
117 fruit no-ua-nək   1, 26  
116 flower no-uŋ-   1  
26 hair word info no-wanu-n   59  
98 egg no-wan̥alən   1, 61  
79 stick/wood noua-nək   1  
100 wing nə-kaβkaβə-n   1  
125 salt nə-kom   44  
143 fire nə-kom   19  
15 bone nə-kəlkəli-n   7  
1 hand nə-ləmə-n   1, 64  
121 sand nə-makəl   30  
119 earth/soil nə-mop-tən   1, 34  
11 dust nə-moulul   8  
146 ash nə-mraw   1, 73  
45 eye nə-mrə-n   1  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
43 ear nə-mʷa-teləŋə-n   1  
114 leaf nə-mʷalən   30  
13 back word info nə-mʷata-n   35  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
127 woods/forest nə-pun   123  
27 nose nə-pʷaŋ-$aŋə-n   1, 33  
30 mouth nə-pʷaŋ-nowa-   41  
126 lake nə-siu   10  
16 intestines nə-sŋa-n   1, 77  
23 blood nə-ta-n   1  
118 grass nə-βhal   1  
12 skin nə-βiŋən   28  
21 to think nəki-   75  
56 child nərə-k   5  
188 what? word info nəta   78  
145 smoke word info n̥a-nkom   2  
162 old word info ouas   83  
189 who? word info pehe   1, 30  
157 thick word info pək   71  
58 wife pəraβen   5, 58  
55 woman/female pəraβən   1, 35  
190 other pəsən   71  
141 wet raptɘŋ   13  
142 heavy rapəkom   30  
147 black rapən   9  
140 dry word info rawsək   15  
152 small reswas   142  
194 how? word info retuol   87  
149 red rəleβleβ   52  
60 father rəmokʷ   1  
160 painful, sick rəməs   1  
39 to cook word info rənmatak   19  
153 big rəpʷər   10  
165 bad, evil rətat   1  
148 white rətuan   14  
164 good rəβət   61  
6 road/path suatu   47  
24 head tankabwa   9, 17  
150 yellow tauhia   42  
124 sea tehe   1  
44 to hear teləŋ   1, 84  
170 when? word info ton̥ən   1, 43  
65 rope toula   57  
42 to suck təm   17  
14 belly təpʷewa   36  
177 this uk   47  
54 man/male yeremʷan   1, 14  
183 thou yik   1, 17  
182 I yo   1, 21  
163 new βi   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: