https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnl  Glottocode: lena1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all atahun      
192 and məne   2, 68  
146 ash nə-mraw   1, 73  
173 at      
13 back word info nə-mʷata-n   35  
165 bad, evil rətat   1  
14 belly təpʷewa   36  
176 below      
153 big rəpʷər   10  
153 big asul   47  
97 bird menuk   1  
147 black rapən   9  
23 blood nə-ta-n   1  
15 bone nə-kəlkəli-n   7  
113 branch word info      
18 breast na-ha-n   1  
56 child nərə-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info arap   29  
139 cold word info amra   51  
166 correct, true aukər straight x  
166 correct, true etuatu straight x  
168 day nian   6  
10 dirty amkəmək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info rawsək   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-moulul   8  
43 ear nə-mʷa-teləŋə-n   1  
119 earth/soil nə-mop-tən   1, 34  
98 egg no-wan̥alən   1, 61  
204 Eight word info katilum kəsəl      
45 eye nə-mrə-n   1  
180 far isou   1  
104 fat/grease ne-lpʷa   15  
60 father rəmokʷ   1  
99 feather ne-momʷi   23  
208 Fifty word info      
143 fire nə-kom   19  
111 fish nam   51  
201 Five word info katilum   1, 14  
116 flower no-uŋ-   1  
132 fog no-roan   3  
200 Four word info ku-βer   1  
117 fruit no-ua-nək   1, 26  
164 good rəβət   61  
118 grass nə-βhal   1  
151 green məra   1  
26 hair word info no-wanu-n   59  
1 hand nə-ləmə-n   1, 64  
184 he/she in   1, 43  
24 head tankabwa   9, 17  
142 heavy rapəkom   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info retuol   87  
57 husband ieraman   17  
182 I yo   1, 21  
193 if kapamʷa   22  
174 in, inside le   1  
16 intestines nə-sŋa-n   1, 77  
126 lake nə-siu   10  
114 leaf nə-mʷalən   30  
2 left mul   1, 59  
4 leg/foot ne-lkə-n   25  
135 lightning na-siapumlan   79  
17 liver na-kanmopu-n   4, 7  
155 long word info apʷomh   14  
108 louse word info kur   1  
54 man/male yeremʷan   1, 14  
103 meat/flesh nauŋa   16  
129 moon mouk   28  
109 mosquito mumuk   1  
59 mother in-   1, 61  
30 mouth nə-pʷaŋ-nowa-   41  
63 name ne-təŋə-n   1, 18  
158 narrow eβtetin   14  
179 near iuokət   32  
25 neck nenrow   18  
68 needle      
163 new βi   1  
167 night lapən   1  
205 Nine word info katilum kuβer      
195 no, not kapʷa   105  
27 nose nə-pʷaŋ-$aŋə-n   1, 33  
162 old word info ouas   83  
162 old word info ahiŋəl   84  
197 One word info karena   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other pəsən   71  
160 painful, sick rəməs   1  
53 person/human being ieramim   55  
133 rain ni-hin   1  
102 rat kahaw   3  
149 red rəleβleβ   52  
3 right mʷatu   5, 77  
6 road/path suatu   47  
115 root n-uk-   2  
65 rope n-ul   61  
65 rope toula   57  
112 rotten word info amramər   116  
125 salt nə-kom   44  
121 sand nə-makəl   30  
124 sea tehe   1  
203 Seven word info katilum kiu      
81 sharp asla   17  
154 short word info      
19 shoulder na-wikə-n   59  
161 shy, ashamed      
202 Six word info katilum karena      
12 skin nə-βiŋən   28  
128 sky n-eai   12  
152 small reswas   142  
145 smoke word info n̥a-nkom   2  
106 snake      
110 spider      
130 star mʷahau   13  
79 stick/wood noua-nək   1  
120 stone kopʷiel   6  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
206 Ten word info katilum katilum      
178 that an   1  
178 that apʷa      
62 thatch/roof      
187 they ilar they 1, 75  
187 they ilaw they (dual) x  
157 thick word info pək   71  
157 thick word info ipʷər   71  
156 thin word info aβileŋ   70  
156 thin word info akəlkəl   20  
177 this hua      
177 this uk   47  
183 thou yik   1, 17  
199 Three word info kəsəl   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
41 to bite -kəs   1, 60  
137 to blow word info -halapu   61  
28 to breathe -amiŋ   73  
144 to burn word info -βan   83  
144 to burn word info kəs      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -βa   25  
39 to cook word info rənmatak   19  
196 to count -aβhin   26  
34 to cry -asək   33  
78 to cut, hack word info -arai   1  
75 to die, be dead -məs   1  
90 to dig -il   1  
50 to dream      
40 to drink -amnumʷ   1, 72  
37 to eat -kən intransitive verb 1  
37 to eat awəŋən intransitive verb 1, 53  
95 to fall word info -əm   40  
22 to fear -aŋən   60  
123 to flow -aih   57  
101 to fly -iβək   1  
86 to grow word info      
44 to hear -arou   56  
44 to hear teləŋ   1, 84  
171 to hide word info      
72 to hit word info -ep   92  
89 to hold word info -os   113  
69 to hunt word info -ol pəskəl      
74 to kill -auna-pnin   1  
20 to know, be knowledgeable -hinatin   138  
33 to laugh -el̥yel̥   97  
49 to lie down word info -amel   8  
76 to live, be alive -amiuh   60  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -əni   104  
77 to scratch word info -aki   13  
46 to see -am̥   80  
67 to sew word info -til   71  
70 to shoot word info      
51 to sit -oβətə   108  
48 to sleep -apʷul   11  
29 to sniff, smell -apien   42, 73  
29 to sniff, smell arou   62, 74  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
80 to split word info -arpiai   98  
88 to squeeze word info -aβət   90  
71 to stab, pierce -ətik   76  
52 to stand -ail   64  
73 to steal      
42 to suck -amha   25, 57  
42 to suck təm   17  
87 to swell word info      
9 to swim -aik   5, 24  
21 to think nəki-   75  
94 to throw word info -atək   114  
94 to throw word info alakin   52  
66 to tie up, fasten -əlis   1, 39  
8 to turn word info -hualəlin   123  
35 to vomit -ewa   8  
5 to walk -aliuok   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-mə-n   7, 49  
31 tooth ne-lu-n   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info k-iu   1  
138 warm word info atiβan   1, 98  
122 water word info n-u   2  
185 we word info katar pl. incl. I  
185 we word info kamar pl. excl.    
185 we word info kalaw dl. incl.    
185 we word info kamlaw dl. excl.    
141 wet raptɘŋ   13  
188 what? word info nəta   78  
170 when? word info ton̥ən   1, 43  
181 where? word info ihie   91  
148 white rətuan   14  
189 who? word info pehe   1, 30  
159 wide      
58 wife pəraβen   5, 58  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
100 wing nə-kaβkaβə-n   1  
55 woman/female pəraβən   1, 35  
127 woods/forest nə-pun   123  
127 woods/forest leluan   123  
107 worm (earthworm)      
169 year n-u   41  
150 yellow tauhia   42  
186 you kamyar pl. 1, 13  
186 you kamilaw dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: