https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
16 intestines      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
53 person/human being nören aβen      
55 woman/female na-puerpuer      
83 to work word info nakasin      
138 warm word info apüⁿdʳ      
139 cold word info apur      
148 white reⁿdʳeⁿdʳ      
174 in, inside napupurün      
177 this ai      
178 that axa      
185 we word info ⁿdʳaru dl. incl.    
185 we word info mæru dl. excl.    
190 other mænač      
191 all parne      
193 if kenaur      
195 no, not sœpa      
6 road/path na-ser   1  
7 to come -komai   1  
18 breast na-süsü-ᵑk   1  
22 to fear -merax   1  
23 blood nö-ⁿdʳe   1  
34 to cry -raŋ   1  
37 to eat -kan   1  
45 eye na-m̈ore-n   1  
58 wife suo-ŋ   1  
61 house na-im   1  
75 to die, be dead -mač   1  
79 stick/wood xai   1  
80 to split word info -čapure   1  
90 to dig -xör   1  
97 bird nə-mæn   1  
99 feather na-βürü-n   1  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nə-næm   1  
111 fish na-ix   1  
114 leaf raun   1  
119 earth/soil nə-ran   1  
120 stone nə-βær   1  
124 sea nə-ras   1  
133 rain na-us   1  
147 black mermer   1  
156 thin word info maneβneβ   1  
160 painful, sick məsax   1  
163 new βuβu   1  
188 what? word info nə-sai   1  
189 who? word info æsi   1  
198 Two word info a-ru   1  
199 Three word info a-rür   1  
201 Five word info a-röm   1  
183 thou xaiyuŋ   1, 17, 26  
117 fruit na-βuen   1, 26  
60 father arme-n   1, 30  
63 name na-xse-n   1, 35  
43 ear ⁿdrarö-ŋ   1, 40  
41 to bite -xatˢi   1, 55  
184 he/she aŋe   1, 6  
44 to hear -pæloŋəni   1, 72, 73  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind nö-raŋ   1, 77  
12 skin na-xurxur   1, 80  
121 sand na-ᵐpaŋan   1, 80  
118 grass na-polpol   1, 81?  
11 dust mačiaβ   1, 102  
186 you məto pl. 1, 13, 32  
182 I axnau   1, 21, 22  
170 when? word info ŋais   1, 24  
31 tooth na-rβo-n   1, 35  
27 nose na-ŋonsü-ŋ   1, 58  
2 left ti-mayir   1, 59  
200 Four word info a-βač   1, 65  
98 egg maβⁿdʳör   1, 67  
40 to drink -mün   1, 73  
146 ash matˢiaβ   1, 76  
103 meat/flesh na-βsox   10  
123 to flow -tataβ   10  
153 big a-leᵐp   10  
64 to say -kare   105  
164 good a-βoi   108  
140 dry word info məmes   11  
39 to cook word info pænün   110  
162 old word info nöxaiβur   117  
8 to turn word info -βöröx   119  
106 snake na-mʷer   12  
130 star matˢi   13  
203 Seven word info ra-ru   13  
81 sharp a-kan   14  
46 to see -rəsi   14, 94  
1 hand na-βere-   16  
168 day na-poŋ   16  
155 long word info ᵐpelaβ   16, 96  
88 to squeeze word info -pusi   18, 71  
25 neck nə-xalua-ᵑk   18, 102  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
5 to walk -βan   2  
57 husband asuo-ŋ   2  
122 water word info nu-woi   2  
134 thunder na-xurβe   2, 15  
115 root na-xeren   2, 41  
127 woods/forest li-xaixai   2, 87  
125 salt ne-ras   20  
205 Nine word info rar-pač   20  
194 how? word info ikorse   21  
65 rope na-ɣau   25  
10 dirty ačaŋčaŋ   26  
135 lightning kaᵐpil   26, 70, 71  
101 to fly -mælæx   27  
96 dog lipax   29  
202 Six word info rö-čkai   29  
102 rat nə-xasu   3  
132 fog maβkas   3, 12, 32  
181 where? word info aᵐpi   3, 59  
169 year ⁿdʳam   30  
26 hair word info na-siβüx   31, 33  
131 cloud word info maroŋ   34  
13 back word info mʷaⁿdʳ-nk   35  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
4 leg/foot na-ri-n   37  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
157 thick word info marür   3?  
137 to blow word info -uβ   4  
51 to sit -suᵐbsuᵐb   40  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
30 mouth paŋa-n   41  
165 bad, evil a-saᵐp   41  
95 to fall word info -ⁿdʳəm   42  
197 One word info ačakai   42  
21 to think -noβni   43  
142 heavy a-meβ   46  
141 wet mütˢmütˢ   49  
56 child næru-ŋ   5  
206 Ten word info sŋaβür   5  
204 Eight word info ra-rür   5, 7  
59 mother anen   50  
33 to laugh -men   51  
42 to suck -čumi   51  
112 rotten word info a-mom   51  
15 bone na-pulpul   52  
116 flower na-püs   53  
3 right ti-xaβoi   57  
192 and ruani   57  
129 moon na-xaᵐbatˢi   6  
158 narrow amaŋuŋun   60  
29 to sniff, smell -paloŋ   62  
49 to lie down word info -pač   62  
128 sky nö-map   63  
74 to kill -taməs ᵐbuni   64, 1  
167 night limæroŋ   65  
19 shoulder parβusö-n   65, 71  
14 belly na-paxaβu-n   66  
34 to cry -is   66  
28 to breathe -seŋaβ   69  
187 they ato they 69, 41  
17 liver nə-maᵐb   7  
100 wing xapö-n   7  
32 tongue malue-n   7, 42  
196 to count -pepöxni   71  
52 to stand -ruaŋ   72  
180 far ačüⁿdʳ   72  
54 man/male næ-ren   76  
105 tail na-püčö-n   76  
104 fat/grease amaloxlox   77  
152 small kiki   78  
9 to swim -lœlœs   8  
35 to vomit -lu   8  
151 green aköčön   8  
77 to scratch word info -ŋrasi   81  
66 to tie up, fasten -paŋis   83  
48 to sleep -pač   86  
94 to throw word info -pölni   86  
72 to hit word info -tamsi   88  
24 head parö-n   9  
150 yellow yaŋiyaŋ   9  
149 red paŋpaŋ   91  
89 to hold word info -taŋau   93  
145 smoke word info aᵐpatuŋ   94  
179 near pörčaŋ   94  
20 to know, be knowledgeable -noβ ləkare   99  
185 we word info mæto pl. excl. E  
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  
166 correct, true a-leᵐpleᵐp big x  
186 you mœru dl. x  
187 they aru they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: