https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
16 intestines      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
34 to cry -is   66  
37 to eat -kan   1  
64 to say -kare   105  
7 to come -komai   1  
35 to vomit -lu   8  
9 to swim -lœlœs   8  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
75 to die, be dead -mač   1  
33 to laugh -men   51  
22 to fear -merax   1  
101 to fly -mælæx   27  
40 to drink -mün   1, 73  
20 to know, be knowledgeable -noβ ləkare   99  
21 to think -noβni   43  
29 to sniff, smell -paloŋ   62  
48 to sleep -pač   86  
49 to lie down word info -pač   62  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
66 to tie up, fasten -paŋis   83  
196 to count -pepöxni   71  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
88 to squeeze word info -pusi   18, 71  
44 to hear -pæloŋəni   1, 72, 73  
94 to throw word info -pölni   86  
34 to cry -raŋ   1  
52 to stand -ruaŋ   72  
46 to see -rəsi   14, 94  
28 to breathe -seŋaβ   69  
51 to sit -suᵐbsuᵐb   40  
72 to hit word info -tamsi   88  
74 to kill -taməs ᵐbuni   64, 1  
123 to flow -tataβ   10  
89 to hold word info -taŋau   93  
137 to blow word info -uβ   4  
41 to bite -xatˢi   1, 55  
90 to dig -xör   1  
80 to split word info -čapure   1  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
42 to suck -čumi   51  
77 to scratch word info -ŋrasi   81  
5 to walk -βan   2  
8 to turn word info -βöröx   119  
95 to fall word info -ⁿdʳəm   42  
81 sharp a-kan   14  
153 big a-leᵐp   10  
166 correct, true a-leᵐpleᵐp big x  
142 heavy a-meβ   46  
112 rotten word info a-mom   51  
198 Two word info a-ru   1  
201 Five word info a-röm   1  
199 Three word info a-rür   1  
165 bad, evil a-saᵐp   41  
200 Four word info a-βač   1, 65  
164 good a-βoi   108  
177 this ai      
151 green aköčön   8  
104 fat/grease amaloxlox   77  
158 narrow amaŋuŋun   60  
59 mother anen   50  
139 cold word info apur      
138 warm word info apüⁿdʳ      
60 father arme-n   1, 30  
187 they aru they (dual) x  
57 husband asuo-ŋ   2  
187 they ato they 69, 41  
178 that axa      
182 I axnau   1, 21, 22  
197 One word info ačakai   42  
10 dirty ačaŋčaŋ   26  
180 far ačüⁿdʳ   72  
184 he/she aŋe   1, 6  
145 smoke word info aᵐpatuŋ   94  
181 where? word info aᵐpi   3, 59  
194 how? word info ikorse   21  
135 lightning kaᵐpil   26, 70, 71  
193 if kenaur      
152 small kiki   78  
127 woods/forest li-xaixai   2, 87  
167 night limæroŋ   65  
96 dog lipax   29  
32 tongue malue-n   7, 42  
156 thin word info maneβneβ   1  
131 cloud word info maroŋ   34  
157 thick word info marür   3?  
130 star matˢi   13  
146 ash matˢiaβ   1, 76  
11 dust mačiaβ   1, 102  
132 fog maβkas   3, 12, 32  
98 egg maβⁿdʳör   1, 67  
147 black mermer   1  
190 other mænač      
185 we word info mæru dl. excl.    
185 we word info mæto pl. excl. E  
141 wet mütˢmütˢ   49  
186 you mœru dl. x  
140 dry word info məmes   11  
160 painful, sick məsax   1  
186 you məto pl. 1, 13, 32  
13 back word info mʷaⁿdʳ-nk   35  
61 house na-im   1  
111 fish na-ix   1  
106 snake na-mʷer   12  
45 eye na-m̈ore-n   1  
14 belly na-paxaβu-n   66  
118 grass na-polpol   1, 81?  
168 day na-poŋ   16  
55 woman/female na-puerpuer      
15 bone na-pulpul   52  
116 flower na-püs   53  
105 tail na-püčö-n   76  
4 leg/foot na-ri-n   37  
31 tooth na-rβo-n   1, 35  
6 road/path na-ser   1  
26 hair word info na-siβüx   31, 33  
18 breast na-süsü-ᵑk   1  
133 rain na-us   1  
129 moon na-xaᵐbatˢi   6  
115 root na-xeren   2, 41  
63 name na-xse-n   1, 35  
108 louse word info na-xur   1  
12 skin na-xurxur   1, 80  
134 thunder na-xurβe   2, 15  
27 nose na-ŋonsü-ŋ   1, 58  
65 rope na-ɣau   25  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
1 hand na-βere-   16  
103 meat/flesh na-βsox   10  
117 fruit na-βuen   1, 26  
99 feather na-βürü-n   1  
121 sand na-ᵐpaŋan   1, 80  
83 to work word info nakasin      
174 in, inside napupurün      
125 salt ne-ras   20  
122 water word info nu-woi   2  
54 man/male næ-ren   76  
56 child næru-ŋ   5  
128 sky nö-map   63  
136 wind nö-raŋ   1, 77  
23 blood nö-ⁿdʳe   1  
53 person/human being nören aβen      
162 old word info nöxaiβur   117  
17 liver nə-maᵐb   7  
97 bird nə-mæn   1  
109 mosquito nə-næm   1  
119 earth/soil nə-ran   1  
124 sea nə-ras   1  
188 what? word info nə-sai   1  
25 neck nə-xalua-ᵑk   18, 102  
102 rat nə-xasu   3  
120 stone nə-βær   1  
191 all parne      
24 head parö-n   9  
19 shoulder parβusö-n   65, 71  
30 mouth paŋa-n   41  
149 red paŋpaŋ   91  
39 to cook word info pænün   110  
179 near pörčaŋ   94  
203 Seven word info ra-ru   13  
204 Eight word info ra-rür   5, 7  
205 Nine word info rar-pač   20  
114 leaf raun   1  
148 white reⁿdʳeⁿdʳ      
192 and ruani   57  
202 Six word info rö-čkai   29  
58 wife suo-ŋ   1  
206 Ten word info sŋaβür   5  
195 no, not sœpa      
2 left ti-mayir   1, 59  
3 right ti-xaβoi   57  
79 stick/wood xai   1  
183 thou xaiyuŋ   1, 17, 26  
100 wing xapö-n   7  
150 yellow yaŋiyaŋ   9  
189 who? word info æsi   1  
170 when? word info ŋais   1, 24  
163 new βuβu   1  
155 long word info ᵐpelaβ   16, 96  
43 ear ⁿdrarö-ŋ   1, 40  
169 year ⁿdʳam   30  
185 we word info ⁿdʳaru dl. incl.    
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: