https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all parne      
192 and ruani   57  
146 ash matˢiaβ   1, 76  
173 at      
13 back word info mʷaⁿdʳ-nk   35  
165 bad, evil a-saᵐp   41  
14 belly na-paxaβu-n   66  
176 below      
153 big a-leᵐp   10  
97 bird nə-mæn   1  
147 black mermer   1  
23 blood nö-ⁿdʳe   1  
15 bone na-pulpul   52  
113 branch word info      
18 breast na-süsü-ᵑk   1  
56 child næru-ŋ   5  
131 cloud word info maroŋ   34  
139 cold word info apur      
166 correct, true a-leᵐpleᵐp big x  
168 day na-poŋ   16  
10 dirty ačaŋčaŋ   26  
96 dog lipax   29  
140 dry word info məmes   11  
82 dull, blunt      
11 dust mačiaβ   1, 102  
43 ear ⁿdrarö-ŋ   1, 40  
119 earth/soil nə-ran   1  
98 egg maβⁿdʳör   1, 67  
204 Eight word info ra-rür   5, 7  
45 eye na-m̈ore-n   1  
180 far ačüⁿdʳ   72  
104 fat/grease amaloxlox   77  
60 father arme-n   1, 30  
99 feather na-βürü-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣaᵐb   19  
111 fish na-ix   1  
201 Five word info a-röm   1  
116 flower na-püs   53  
132 fog maβkas   3, 12, 32  
200 Four word info a-βač   1, 65  
117 fruit na-βuen   1, 26  
164 good a-βoi   108  
118 grass na-polpol   1, 81?  
151 green aköčön   8  
26 hair word info na-siβüx   31, 33  
1 hand na-βere-   16  
184 he/she aŋe   1, 6  
24 head parö-n   9  
142 heavy a-meβ   46  
61 house na-im   1  
194 how? word info ikorse   21  
57 husband asuo-ŋ   2  
182 I axnau   1, 21, 22  
193 if kenaur      
174 in, inside napupurün      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf raun   1  
2 left ti-mayir   1, 59  
4 leg/foot na-ri-n   37  
135 lightning kaᵐpil   26, 70, 71  
17 liver nə-maᵐb   7  
155 long word info ᵐpelaβ   16, 96  
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male næ-ren   76  
103 meat/flesh na-βsox   10  
129 moon na-xaᵐbatˢi   6  
109 mosquito nə-næm   1  
59 mother anen   50  
30 mouth paŋa-n   41  
63 name na-xse-n   1, 35  
158 narrow amaŋuŋun   60  
179 near pörčaŋ   94  
25 neck nə-xalua-ᵑk   18, 102  
68 needle      
163 new βuβu   1  
167 night limæroŋ   65  
205 Nine word info rar-pač   20  
195 no, not sœpa      
27 nose na-ŋonsü-ŋ   1, 58  
162 old word info nöxaiβur   117  
197 One word info ačakai   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other mænač      
160 painful, sick məsax   1  
53 person/human being nören aβen      
133 rain na-us   1  
102 rat nə-xasu   3  
149 red paŋpaŋ   91  
3 right ti-xaβoi   57  
6 road/path na-ser   1  
115 root na-xeren   2, 41  
65 rope na-ɣau   25  
112 rotten word info a-mom   51  
125 salt ne-ras   20  
121 sand na-ᵐpaŋan   1, 80  
124 sea nə-ras   1  
203 Seven word info ra-ru   13  
81 sharp a-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder parβusö-n   65, 71  
161 shy, ashamed      
202 Six word info rö-čkai   29  
12 skin na-xurxur   1, 80  
128 sky nö-map   63  
152 small kiki   78  
145 smoke word info aᵐpatuŋ   94  
106 snake na-mʷer   12  
110 spider      
130 star matˢi   13  
79 stick/wood xai   1  
120 stone nə-βær   1  
105 tail na-püčö-n   76  
206 Ten word info sŋaβür   5  
178 that axa      
62 thatch/roof      
187 they ato they 69, 41  
187 they aru they (dual) x  
157 thick word info marür   3?  
156 thin word info maneβneβ   1  
177 this ai      
183 thou xaiyuŋ   1, 17, 26  
199 Three word info a-rür   1  
134 thunder na-xurβe   2, 15  
41 to bite -xatˢi   1, 55  
137 to blow word info -uβ   4  
28 to breathe -seŋaβ   69  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -komai   1  
39 to cook word info pænün   110  
196 to count -pepöxni   71  
34 to cry -raŋ   1  
34 to cry -is   66  
78 to cut, hack word info -čaβi   40  
75 to die, be dead -mač   1  
90 to dig -xör   1  
50 to dream      
40 to drink -mün   1, 73  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -ⁿdʳəm   42  
22 to fear -merax   1  
123 to flow -tataβ   10  
101 to fly -mælæx   27  
86 to grow word info      
44 to hear -pæloŋəni   1, 72, 73  
171 to hide word info      
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -taŋau   93  
69 to hunt word info      
74 to kill -taməs ᵐbuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable -noβ ləkare   99  
33 to laugh -men   51  
49 to lie down word info -pač   62  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -kare   105  
77 to scratch word info -ŋrasi   81  
46 to see -rəsi   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit -suᵐbsuᵐb   40  
48 to sleep -pač   86  
29 to sniff, smell -paloŋ   62  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
80 to split word info -čapure   1  
88 to squeeze word info -pusi   18, 71  
71 to stab, pierce      
52 to stand -ruaŋ   72  
73 to steal      
42 to suck -čumi   51  
87 to swell word info      
9 to swim -lœlœs   8  
21 to think -noβni   43  
94 to throw word info -pölni   86  
66 to tie up, fasten -paŋis   83  
8 to turn word info -βöröx   119  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -βan   2  
83 to work word info nakasin      
47 to yawn      
32 tongue malue-n   7, 42  
31 tooth na-rβo-n   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info a-ru   1  
138 warm word info apüⁿdʳ      
122 water word info nu-woi   2  
185 we word info ⁿdʳato pl. incl. I  
185 we word info mæto pl. excl. E  
185 we word info ⁿdʳaru dl. incl.    
185 we word info mæru dl. excl.    
141 wet mütˢmütˢ   49  
188 what? word info nə-sai   1  
170 when? word info ŋais   1, 24  
181 where? word info aᵐpi   3, 59  
148 white reⁿdʳeⁿdʳ      
189 who? word info æsi   1  
159 wide      
58 wife suo-ŋ   1  
136 wind nö-raŋ   1, 77  
100 wing xapö-n   7  
55 woman/female na-puerpuer      
127 woods/forest li-xaixai   2, 87  
107 worm (earthworm)      
169 year ⁿdʳam   30  
150 yellow yaŋiyaŋ   9  
186 you məto pl. 1, 13, 32  
186 you mœru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: