https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegels' Bay (Shore)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪvəra-   16  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
3 right nɪ-mɛtu   5, 37  
4 leg/foot ni-mila-   62  
5 to walk -val   10  
6 road/path ⁿt͡sal   1  
7 to come -mã   1  
8 to turn word info -lusi   24  
9 to swim -səɸ   12  
10 dirty -loŋ   129  
11 dust nɪ-maɣaɸ   80?  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
13 back word info ⁿʒɪpɪnu-   91  
14 belly lagwɔ-   86?  
15 bone ⁿzɪ-   2, 31  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
17 liver      
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbəlɛ-   38  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -loɣolox   19  
23 blood ni-re   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck ⁿzɛlɣa-   99  
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
27 nose gusu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
29 to sniff, smell -nʒi   65  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
31 tooth luwo-   1, 35  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tɪpɪs   15  
37 to eat -or   35  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mto-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -məmaɸ   19  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
49 to lie down word info -mɪtuɾ tuɣun   37, 90  
50 to dream -mɪtur porpor   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male      
55 woman/female ⁿduat   102  
56 child tiɣpis   69  
57 husband lax   38  
58 wife ⁿduat-s-   81  
59 mother pɪpi   20, 62  
60 father tate   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof roat   1, 61  
63 name      
64 to say -wiɾ   30  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
70 to shoot word info -vin   1  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info -ruɸ   87  
73 to steal -vɪnɛɣe   1, 58  
74 to kill -rupin   71, 1  
75 to die, be dead -mæs   1  
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info      
81 sharp -mon   24  
82 dull, blunt -monte   67  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -ruɸ   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -vulus      
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -ɣiɬ   1  
91 to buy -wol   1  
92 to open, uncover -ɣəɣɪs   59, 62  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
94 to throw word info t-͡sɪplenluɛ   86  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
97 bird nɪ-mænəx   1  
98 egg arlɛ-n   1, 66  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
101 to fly -ɣiɣɛp   14, 78  
102 rat na-ɣariɸ   18  
103 meat/flesh mɪsɣovɪn   10  
104 fat/grease      
105 tail wɛlɣaon   60  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nela   1  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
112 rotten word info -mərivriv   100  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
114 leaf rogo   51, 53  
115 root noxoron   2, 41  
116 flower      
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
118 grass      
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
120 stone nɪ-βat   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
122 water word info nu-aʰ   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdas   1, 61  
125 salt      
126 lake na-lɪp   37  
127 woods/forest nu-wɛrɣa   2, 88  
128 sky nɪ-msusu   63  
129 moon nɛ-vʊl   1  
130 star nu-vovoɾ   70  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain n-os   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
138 warm word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
141 wet -mim   36  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣap   19  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
147 black -loŋ   80  
148 white -vʷʊs   1  
149 red -mɛl   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green      
152 small -wɪlwɪle   115  
153 big -lɛplɛp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -rot͡s   32  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
162 old word info -taɾa   27  
163 new -mərax   48  
164 good -nɛm   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -wəratɪn   37, 73  
167 night mɛlkɛn   65  
168 day rɛnɛn   6  
169 year ᵑgeka   67  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
171 to hide word info -tosusuwun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lalɛn   1  
175 above lɛmsax   11  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
177 this      
178 that ɣaɣe   38  
179 near ɣariɸ   89  
180 far luxse   62  
181 where? word info imbe   3, 59  
182 I hunu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she ɣain   1, 29  
185 we word info nakr we pl incl I  
185 we word info kənam we pl excl E42  
186 you kɪm you pl 1, 13  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar iru they dual x  
188 what? word info ⁿʒɪt   1, 57, 73  
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and run   57  
193 if      
194 how? word info plɛkɛnʒit   56  
195 no, not səɣe   10  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
197 One word info səɣal   42, 57  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info til   1  
200 Four word info vat   1, 65  
201 Five word info lɪm   1  
202 Six word info xoɛn   1  
203 Seven word info xɪmbit   1  
204 Eight word info xuil   3  
205 Nine word info xasəv   5  
206 Ten word info siŋavil   5  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
208 Fifty word info ŋovilim   x  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: