https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: ßatarxobu (Gunwar)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand wəra-   16  
2 left mʷiɾ   1, 59  
3 right mʷɪtu   5, 37  
4 leg/foot malɛ-   62  
5 to walk -vial   10  
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mã   1  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
9 to swim -kaɾ   5  
10 dirty -lalo   6  
11 dust ᵐbetkus   86, 89  
12 skin vɪlɛ-   1, 81  
13 back word info ⁿdaɣo-   12  
14 belly laɣoa-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
17 liver      
18 breast ne-sus   1  
19 shoulder ᵐbəli-   38  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -mtaɣut   1  
23 blood riɛm   1  
24 head ᵐbatu-   9  
25 neck ⁿzalɣa-   99  
26 hair word info vɪlɛn batu-   31, 60  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
31 tooth luwo-   1, 35  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋaɾ   5  
35 to vomit -lue   8  
36 to spit -tɪpis   15  
37 to eat -or   35  
38 to chew word info      
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ͂   1  
45 eye mɛta-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -mumaɸ   19  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
49 to lie down word info -pɛrpiɾ      
50 to dream -mɪtur porpoɾo   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
55 woman/female nivɛnar   1, 101  
56 child ⁿzarɛmɛɾe   77?  
57 husband liliɣ-s-   38  
58 wife ni-vɛnar-s-   75, 76  
59 mother pipi   20, 62  
60 father tate   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name ni-ŋsa-   1, 36  
64 to say -wiɾ   30  
65 rope marit   63  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
67 to sew word info -rur   13  
68 needle      
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
70 to shoot word info -vin   1  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info      
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
74 to kill -rupin   71, 1  
75 to die, be dead -mis   1  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -piɾ   1  
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -ruɸ   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -puɾ   7  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
92 to open, uncover -walɛ   55  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -wɛrɛnlue **pweranlue 90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
97 bird mænɔx   1  
98 egg rulu-n   1, 66  
99 feather vɪlɛ-n   1  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
101 to fly -xiɣamb   14, 78  
102 rat na-xariv ᵐbʷɪlt͡son   18  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
104 fat/grease      
105 tail walɣena   60  
106 snake nə-mʷat   12  
107 worm (earthworm) wɪlɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito namux   1  
110 spider nela   1  
111 fish nə-maʧ   53  
112 rotten word info -mərɪvrɪv   100  
113 branch word info nɪ-raŋ   1, 21  
114 leaf roɣo   51, 53  
115 root lapʷɛna   18  
116 flower      
117 fruit na-voga(na)   13  
118 grass na-mis   51  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nu-wuwon   1, 85  
122 water word info nu-ã   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdas   1, 61  
125 salt      
126 lake na-lɛp   37  
127 woods/forest nɪ-voɣa   2, 88  
128 sky ᵐbakran   30, 31  
129 moon na-vil   1  
130 star nu-wuwoɾ   70  
131 cloud word info na-ror   90  
132 fog      
133 rain      
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
138 warm word info      
139 cold word info -malɣas   51  
140 dry word info -mimas   11  
141 wet -rom   97  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣamb   19  
144 to burn word info -ɣan   40  
145 smoke word info ni-sna   2  
146 ash ᵐbʷit-na-ɣaɸ   75, 83  
147 black -mɛɾ   1  
148 white -pɪsax   104  
149 red      
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green ɣɪt͡san   8  
152 small teᵐbis   109  
153 big -lalamb   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
162 old word info -tɛɾa   27  
163 new      
164 good -nam   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -woretin   37, 73  
167 night lapuŋ   1  
168 day laran   6  
169 year ᵑgaka   67  
170 when? word info      
171 to hide word info -tososuɣun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lalɛn   1  
175 above limsax   11  
176 below mɛlvɛna   41, 74  
177 this      
178 that      
179 near xɘriɸ   89  
180 far luɣsi   62  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I nu͂   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nekir we pl incl I  
186 you kemi you pl 1, 13  
187 they xair they 1, 69  
187 they xair iru they dual x  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
189 who? word info sɪna   1, 25  
190 other      
191 all      
192 and run   57  
193 if      
194 how? word info iplakɛnzɛɣa   56  
195 no, not ᵐburoŋote      
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
197 One word info saɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info xon   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
204 Eight word info xoɛl   3  
205 Nine word info ɣesiv   5  
206 Ten word info sɪŋavil   5  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
208 Fifty word info movilim   x  
209 One Hundred word info ɪ-ŋosiŋavil   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: