https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (TipTir)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪvura-   16  
2 left nɪmʷaiɾ   1, 59  
3 right nɪ-mɛto   5, 37  
4 leg/foot nɪ-mʷila-   62  
5 to walk -val   10  
6 road/path      
7 to come -mã   1  
8 to turn word info -lusi   24  
9 to swim      
10 dirty -lalo   6  
11 dust naɸ   1  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
13 back word info ⁿdah-   12  
14 belly lɛvuɣa-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
17 liver nɛre-   41  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbotoɣpas   65, 88  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -loɣolox   19  
23 blood ni-re   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
27 nose ᵑgɪsɪ-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
29 to sniff, smell -matɪn   83  
30 mouth ⁿʒɪno-   55  
31 tooth luvo-   1, 35  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
35 to vomit -lolo   8  
36 to spit -tɪpɪs   15  
37 to eat -oɾ   35  
38 to chew word info      
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mta-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -mumaɸ   19  
48 to sleep -metuɾ   1  
49 to lie down word info -metuɾ tuɣun   37, 90  
50 to dream -metur vorvoɾ   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tuɾu   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male nɪ-mɛrmiɾ   73  
55 woman/female ⁿduat   102  
56 child ⁿdiɣpis   69  
57 husband lilaɣ-s-   38  
58 wife ⁿduat-s-   81  
59 mother pipi   20, 62  
60 father tate   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof roat   1, 61  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
64 to say -wiɾ   30  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -xorɔ   59, 64  
70 to shoot word info -soɾo   16  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info -rup   87  
73 to steal -vɪniɣe   1, 58  
74 to kill -rupismas   71, 2  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -spe   40  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -tevuɣis   43  
81 sharp -mʷon   24  
82 dull, blunt -patot   15  
83 to work word info -ᵐbɛs   30  
84 to plant -laɸ   10  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -vuvun   68  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
92 to open, uncover -wale   55  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -worɪnlue   90  
95 to fall word info -ʧov   13  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
99 feather nɪ-vulo-n   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
101 to fly -ɣoɣɛp   14, 78  
102 rat laᵐbɔ   45  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
104 fat/grease      
105 tail wɛlɣaon   60  
106 snake nɪ-mʷɪt   12  
107 worm (earthworm) wɪlit͡slit͡s   68, 72, 73, 74  
108 louse word info nɛ-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nela   1  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
114 leaf roxo   51, 53  
115 root noxorone   2, 41  
116 flower      
117 fruit nɛ-vʊŋə-   13  
118 grass na-mʉs   51  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
122 water word info nu-ã   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdas   1, 61  
125 salt      
126 lake na-lɪp   37  
127 woods/forest nu-vorɣa   2, 88  
128 sky ᵐbɛkneɾan   30, 31  
129 moon nɛ-vʊl   1  
130 star nu-vuvoɾɔ   70  
131 cloud word info na-ror   90  
132 fog      
133 rain nos   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -siɾ   26  
138 warm word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info -mɪmɪs   11  
141 wet -mim   36  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣap   19  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
147 black -mʊtmʊt   1  
148 white -vus   1  
149 red -mɛl   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green -ɣt͡san   8  
152 small -kutkut   104  
153 big -lɛplɛp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
162 old word info -tɛɾa   27  
163 new -mərax   48  
164 good -nɛm   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
167 night malək   65  
168 day lɛlan   6  
169 year      
170 when? word info sɪvalɪŋ   59  
171 to hide word info -tosesuɣun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lalɛn   1  
175 above lɛmsax   11  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
177 this      
178 that      
179 near xəriv   89  
180 far luɣsi   62  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
182 I xonu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nakr we pl incl I  
185 we word info nakr iru we dl incl    
186 you kim you pl 1, 13  
186 you kɪm pʷɔ ru you dual x  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
188 what? word info ⁿʒivit   1, 57  
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info iplɛkɛnzavit   56  
195 no, not iseɣi   10  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
197 One word info saɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info ɣoɛn   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
204 Eight word info ɣoil   3  
205 Nine word info ɣasɪv   5  
206 Ten word info sɛŋavil   5  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: