https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 2)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪvura-   16  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
3 right nɪ-matu   5, 37  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
5 to walk -vial   10  
6 road/path      
7 to come -mᵐẽ   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim -suɸ   12  
10 dirty -loŋ   129  
11 dust bʷet-na-ɣaɸ   86  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
14 belly lɛvəɣa-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
17 liver lalɛ-   15  
18 breast      
19 shoulder ᵐbotoɣpes nɪ-vɛra-   65, 88  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -mtaɣət   1  
23 blood na-re   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck      
26 hair word info nɪ-vɪlen pat-   31, 60  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
29 to sniff, smell -mtin   83  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋaɾa   5  
35 to vomit -ⁿdulu   8  
36 to spit -tɪpɪs   15  
37 to eat      
38 to chew word info      
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mta-   1  
46 to see      
47 to yawn -mumaɸ   19  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
50 to dream -mɛtɛr purpuɾ   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male      
55 woman/female nɪ-miaⁿdʳ   104  
56 child ⁿdavolix   73  
57 husband lilaɣ-s-   38  
58 wife nɪ-miar-s-   75  
59 mother pipi   20, 62  
60 father tate   19  
61 house ne-im   1  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
63 name      
64 to say      
65 rope nɪ-marɪt   63  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
70 to shoot word info -soɾo   16  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info -rup   87  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
74 to kill -rupin   71, 1  
75 to die, be dead -mis   1  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info      
81 sharp -mʷon   24  
82 dull, blunt -patot   15  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -laɸ   10  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -vuvunus   68  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy -vʊɬ   1  
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
94 to throw word info -ʧɛvlɪŋ   86  
95 to fall word info      
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
101 to fly -ɣiɣamb   14, 78  
102 rat na-xaɾəv   18  
103 meat/flesh misɣovən   10  
104 fat/grease      
105 tail wɛlɣaon   60  
106 snake nə-mat   12  
107 worm (earthworm) wɪliʧliʧ   68, 72, 73, 74  
108 louse word info na-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nila   1  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
114 leaf roxo   51, 53  
115 root noxoron   2, 41  
116 flower      
117 fruit nɛ-vʊŋɛ-   13  
118 grass      
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
120 stone nɪ-vɛt   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
122 water word info nu-wẽ   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdɛs   1, 61  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
129 moon na-vʊl   1  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -vɪɾ   26?  
138 warm word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
148 white      
149 red      
150 yellow      
151 green -xʧan   8  
152 small -kutkut   104  
153 big -lalamb   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -roʧ   32  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
163 new -mɪlakɛl   44  
164 good -nam   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
167 night lɪmɛlɪk   65  
168 day lautɛrin   6, 52  
169 year ᵑgaka saɣal   67  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
171 to hide word info -tosɛsoɣun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lalɪn   1  
175 above lɛmsax   11  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
177 this ɣanɛn   1, 55  
178 that ᵑgeɣi      
179 near xəriɸ   89  
180 far luɸsi   62  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I xonu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nekr we pl incl I  
185 we word info kənɛm we pl excl E42  
185 we word info kəmɛm iru we dual excl    
186 you kɪm you pl 1, 13  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
189 who? word info sinɛ   1, 25  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info iplɛgɛnzaɣa   56  
195 no, not      
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
197 One word info saɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛᵐbit   1  
204 Eight word info i-ɣoil   3  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: