https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegels' Bay (Shore)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
54 man/male      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
77 to scratch word info      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
177 this      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
210 One Thousand word info      
87 to swell word info -vulus      
6 road/path ⁿt͡sal   1  
7 to come -mã   1  
18 breast na-sus   1  
23 blood ni-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mto-   1  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
61 house na-im   1  
70 to shoot word info -vin   1  
75 to die, be dead -mæs   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
90 to dig -ɣiɬ   1  
91 to buy -wol   1  
97 bird nɪ-mænəx   1  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nela   1  
120 stone nɪ-βat   1  
129 moon nɛ-vʊl   1  
133 rain n-os   1  
148 white -vʷʊs   1  
165 bad, evil -sat   1  
174 in, inside lalɛn   1  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info til   1  
201 Five word info lɪm   1  
202 Six word info xoɛn   1  
203 Seven word info xɪmbit   1  
188 what? word info ⁿʒɪt   1, 57, 73  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she ɣain   1, 29  
149 red -mɛl   1, 55  
62 thatch/roof roat   1, 61  
124 sea ⁿdas   1, 61  
98 egg arlɛ-n   1, 66  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
187 they xar they 1, 69  
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
186 you kɪm you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
182 I hunu   1, 21, 22  
31 tooth luwo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnɛɣe   1, 58  
27 nose gusu-   1, 58, 55  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
200 Four word info vat   1, 65  
5 to walk -val   10  
103 meat/flesh mɪsɣovɪn   10  
153 big -lɛplɛp   10  
195 no, not səɣe   10  
112 rotten word info -mərivriv   100  
55 woman/female ⁿduat   102  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
175 above lɛmsax   11  
50 to dream -mɪtur porpor   11, 10  
152 small -wɪlwɪle   115  
9 to swim -səɸ   12  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
10 dirty -loŋ   129  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -ɣiɣɛp   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tɪpɪs   15  
1 hand nɪvəra-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
102 rat na-ɣariɸ   18  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
22 to fear -loɣolox   19  
47 to yawn -məmaɸ   19  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣap   19  
122 water word info nu-aʰ   2  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿzɪ-   2, 31  
115 root noxoron   2, 41  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest nu-wɛrɣa   2, 88  
59 mother pɪpi   20, 62  
8 to turn word info -lusi   24  
81 sharp -mon   24  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
162 old word info -taɾa   27  
164 good -nɛm   27  
204 Eight word info xuil   3  
181 where? word info imbe   3, 59  
64 to say -wiɾ   30  
83 to work word info -pas   30  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
160 painful, sick -rot͡s   32  
37 to eat -or   35  
141 wet -mim   36  
126 lake na-lɪp   37  
171 to hide word info -tosusuwun   37, 39  
166 correct, true -wəratɪn   37, 73  
49 to lie down word info -mɪtuɾ tuɣun   37, 90  
19 shoulder ᵐbəlɛ-   38  
57 husband lax   38  
178 that ɣaɣe   38  
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
197 One word info səɣal   42, 57  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
89 to hold word info -us   46  
163 new -mərax   48  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
205 Nine word info xasəv   5  
206 Ten word info siŋavil   5  
3 right nɪ-mɛtu   5, 37  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
114 leaf rogo   51, 53  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
194 how? word info plɛkɛnʒit   56  
192 and run   57  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
92 to open, uncover -ɣəɣɪs   59, 62  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
168 day rɛnɛn   6  
105 tail wɛlɣaon   60  
4 leg/foot ni-mila-   62  
180 far luxse   62  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
128 sky nɪ-msusu   63  
29 to sniff, smell -nʒi   65  
167 night mɛlkɛn   65  
82 dull, blunt -monte   67  
169 year ᵑgeka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
56 child tiɣpis   69  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
130 star nu-vovoɾ   70  
74 to kill -rupin   71, 1  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
35 to vomit -lulu   8  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
147 black -loŋ   80  
11 dust nɪ-maɣaɸ   80?  
58 wife ⁿduat-s-   81  
94 to throw word info t-͡sɪplenluɛ   86  
14 belly lagwɔ-   86?  
72 to hit word info -ruɸ   87  
179 near ɣariɸ   89  
24 head ᵐbat-   9  
84 to plant -ruɸ   9  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
13 back word info ⁿʒɪpɪnu-   91  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
25 neck ⁿzɛlɣa-   99  
185 we word info kənam we pl excl E42  
185 we word info nakr we pl incl I  
187 they xar iru they dual x  
208 Fifty word info ŋovilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: