https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegels' Bay (Shore)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
54 man/male      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
77 to scratch word info      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
177 this      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
10 dirty -loŋ   129  
147 black -loŋ   80  
22 to fear -loɣolox   19  
35 to vomit -lulu   8  
8 to turn word info -lusi   24  
153 big -lɛplɛp   10  
46 to see -lɪs   14, 94  
141 wet -mim   36  
40 to drink -min   1, 49  
81 sharp -mon   24  
82 dull, blunt -monte   67  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
7 to come -mã   1  
75 to die, be dead -mæs   1  
47 to yawn -məmaɸ   19  
163 new -mərax   48  
112 rotten word info -mərivriv   100  
150 yellow -məɣɛl   68  
149 red -mɛl   1, 55  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
50 to dream -mɪtur porpor   11, 10  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
49 to lie down word info -mɪtuɾ tuɣun   37, 90  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
164 good -nɛm   27  
29 to sniff, smell -nʒi   65  
37 to eat -or   35  
83 to work word info -pas   30  
160 painful, sick -rot͡s   32  
44 to hear -roŋɔ   1  
142 heavy -roɸ   31  
74 to kill -rupin   71, 1  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
72 to hit word info -ruɸ   87  
84 to plant -ruɸ   9  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
9 to swim -səɸ   12  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
162 old word info -taɾa   27  
171 to hide word info -tosusuwun   37, 39  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
36 to spit -tɪpɪs   15  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -val   10  
70 to shoot word info -vin   1  
87 to swell word info -vulus      
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
73 to steal -vɪnɛɣe   1, 58  
148 white -vʷʊs   1  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
64 to say -wiɾ   30  
91 to buy -wol   1  
166 correct, true -wəratɪn   37, 73  
152 small -wɪlwɪle   115  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
101 to fly -ɣiɣɛp   14, 78  
90 to dig -ɣiɬ   1  
92 to open, uncover -ɣəɣɪs   59, 62  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
98 egg arlɛ-n   1, 66  
27 nose gusu-   1, 58, 55  
182 I hunu   1, 21, 22  
181 where? word info imbe   3, 59  
185 we word info kənam we pl excl E42  
186 you kɪm you pl 1, 13  
14 belly lagwɔ-   86?  
174 in, inside lalɛn   1  
57 husband lax   38  
136 wind laŋ   1, 77  
31 tooth luwo-   1, 35  
180 far luxse   62  
175 above lɛmsax   11  
201 Five word info lɪm   1  
167 night mɛlkɛn   65  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
103 meat/flesh mɪsɣovɪn   10  
133 rain n-os   1  
61 house na-im   1  
126 lake na-lɪp   37  
18 breast na-sus   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣap   19  
102 rat na-ɣariɸ   18  
108 louse word info na-ɣit   1  
185 we word info nakr we pl incl I  
110 spider nela   1  
4 leg/foot ni-mila-   62  
23 blood ni-re   1  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
183 thou nox   1, 18  
115 root noxoron   2, 41  
122 water word info nu-aʰ   2  
130 star nu-vovoɾ   70  
127 woods/forest nu-wɛrɣa   2, 88  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
129 moon nɛ-vʊl   1  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
109 mosquito nɛməx   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
11 dust nɪ-maɣaɸ   80?  
128 sky nɪ-msusu   63  
45 eye nɪ-mto-   1  
97 bird nɪ-mænəx   1  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
3 right nɪ-mɛtu   5, 37  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
120 stone nɪ-βat   1  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
1 hand nɪvəra-   16  
194 how? word info plɛkɛnʒit   56  
59 mother pɪpi   20, 62  
62 thatch/roof roat   1, 61  
114 leaf rogo   51, 53  
198 Two word info ru   1  
192 and run   57  
168 day rɛnɛn   6  
206 Ten word info siŋavil   5  
197 One word info səɣal   42, 57  
195 no, not səɣe   10  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
94 to throw word info t-͡sɪplenluɛ   86  
60 father tate   19  
199 Three word info til   1  
56 child tiɣpis   69  
200 Four word info vat   1, 65  
105 tail wɛlɣaon   60  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar iru they dual x  
205 Nine word info xasəv   5  
202 Six word info xoɛn   1  
204 Eight word info xuil   3  
203 Seven word info xɪmbit   1  
208 Fifty word info ŋovilim   x  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
184 he/she ɣain   1, 29  
179 near ɣariɸ   89  
178 that ɣaɣe   38  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
24 head ᵐbat-   9  
43 ear ᵐboro-   16  
19 shoulder ᵐbəlɛ-   38  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
169 year ᵑgeka   67  
124 sea ⁿdas   1, 61  
55 woman/female ⁿduat   102  
58 wife ⁿduat-s-   81  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
6 road/path ⁿt͡sal   1  
25 neck ⁿzɛlɣa-   99  
15 bone ⁿzɪ-   2, 31  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
13 back word info ⁿʒɪpɪnu-   91  
188 what? word info ⁿʒɪt   1, 57, 73  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: