https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: ßatarxobu (Gunwar)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
72 to hit word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
133 rain      
138 warm word info      
149 red      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
163 new      
170 when? word info      
173 at      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
193 if      
210 One Thousand word info      
49 to lie down word info -pɛrpiɾ      
195 no, not ᵐburoŋote      
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mã   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
18 breast ne-sus   1  
22 to fear -mtaɣut   1  
23 blood riɛm   1  
44 to hear -roŋɔ͂   1  
45 eye mɛta-   1  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
70 to shoot word info -vin   1  
75 to die, be dead -mis   1  
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -piɾ   1  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
97 bird mænɔx   1  
99 feather vɪlɛ-n   1  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito namux   1  
110 spider nela   1  
120 stone nɪ-vat   1  
129 moon na-vil   1  
147 black -mɛɾ   1  
165 bad, evil -sat   1  
167 night lapuŋ   1  
174 in, inside lalɛn   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info xon   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
189 who? word info sɪna   1, 25  
184 he/she xain   1, 29  
63 name ni-ŋsa-   1, 36  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
124 sea ⁿdas   1, 61  
98 egg rulu-n   1, 66  
187 they xair they 1, 69  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
12 skin vɪlɛ-   1, 81  
121 sand nu-wuwon   1, 85  
55 woman/female nivɛnar   1, 101  
186 you kemi you pl 1, 13  
113 branch word info nɪ-raŋ   1, 21  
182 I nu͂   1, 21, 22  
31 tooth luwo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
2 left mʷiɾ   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
5 to walk -vial   10  
153 big -lalamb   10  
112 rotten word info -mərɪvrɪv   100  
148 white -pɪsax   104  
51 to sit -at   109  
152 small teᵐbis   109  
140 dry word info -mimas   11  
175 above limsax   11  
50 to dream -mɪtur porpoɾo   11, 10  
13 back word info ⁿdaɣo-   12  
106 snake nə-mʷat   12  
67 to sew word info -rur   13  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
117 fruit na-voga(na)   13  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -xiɣamb   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tɪpis   15  
1 hand wəra-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
102 rat na-xariv ᵐbʷɪlt͡son   18  
115 root lapʷɛna   18  
47 to yawn -mumaɸ   19  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣamb   19  
122 water word info nu-ã   2  
145 smoke word info ni-sna   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest nɪ-voɣa   2, 88  
59 mother pipi   20, 62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
162 old word info -tɛɾa   27  
164 good -nam   27  
204 Eight word info xoɛl   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
64 to say -wiɾ   30  
83 to work word info -pas   30  
128 sky ᵐbakran   30, 31  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info vɪlɛn batu-   31, 60  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
37 to eat -or   35  
126 lake na-lɛp   37  
171 to hide word info -tososuɣun   37, 39  
166 correct, true -woretin   37, 73  
19 shoulder ᵐbəli-   38  
57 husband liliɣ-s-   38  
144 to burn word info -ɣan   40  
209 One Hundred word info ɪ-ŋosiŋavil   40  
176 below mɛlvɛna   41, 74  
197 One word info saɣal   42, 57  
89 to hold word info -us   46  
9 to swim -kaɾ   5  
34 to cry -ŋaɾ   5  
205 Nine word info ɣesiv   5  
206 Ten word info sɪŋavil   5  
3 right mʷɪtu   5, 37  
118 grass na-mis   51  
139 cold word info -malɣas   51  
114 leaf roɣo   51, 53  
111 fish nə-maʧ   53  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
92 to open, uncover -walɛ   55  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
194 how? word info iplakɛnzɛɣa   56  
192 and run   57  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
10 dirty -lalo   6  
168 day laran   6  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
105 tail walɣena   60  
4 leg/foot malɛ-   62  
180 far luɣsi   62  
65 rope marit   63  
169 year ᵑgaka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
107 worm (earthworm) wɪlɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
87 to swell word info -puɾ   7  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
130 star nu-wuwoɾ   70  
74 to kill -rupin   71, 1  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
58 wife ni-vɛnar-s-   75, 76  
146 ash ᵐbʷit-na-ɣaɸ   75, 83  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
56 child ⁿzarɛmɛɾe   77?  
35 to vomit -lue   8  
151 green ɣɪt͡san   8  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
14 belly laɣoa-   86  
11 dust ᵐbetkus   86, 89  
179 near xɘriɸ   89  
24 head ᵐbatu-   9  
39 to cook word info -titin   9  
84 to plant -ruɸ   9  
94 to throw word info -wɛrɛnlue **pweranlue 90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
131 cloud word info na-ror   90  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
141 wet -rom   97  
25 neck ⁿzalɣa-   99  
185 we word info nekir we pl incl I  
187 they xair iru they dual x  
208 Fifty word info movilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: