https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: ßatarxobu (Gunwar)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
72 to hit word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
133 rain      
138 warm word info      
149 red      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
163 new      
170 when? word info      
173 at      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
9 to swim -kaɾ   5  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
153 big -lalamb   10  
10 dirty -lalo   6  
35 to vomit -lue   8  
46 to see -lɪs   14, 94  
139 cold word info -malɣas   51  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
140 dry word info -mimas   11  
40 to drink -min   1, 49  
75 to die, be dead -mis   1  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
22 to fear -mtaɣut   1  
47 to yawn -mumaɸ   19  
7 to come -mã   1  
112 rotten word info -mərɪvrɪv   100  
150 yellow -məɣɛl   68  
147 black -mɛɾ   1  
50 to dream -mɪtur porpoɾo   11, 10  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
164 good -nam   27  
37 to eat -or   35  
83 to work word info -pas   30  
80 to split word info -piɾ   1  
87 to swell word info -puɾ   7  
49 to lie down word info -pɛrpiɾ      
148 white -pɪsax   104  
141 wet -rom   97  
44 to hear -roŋɔ͂   1  
142 heavy -roɸ   31  
74 to kill -rupin   71, 1  
67 to sew word info -rur   13  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
84 to plant -ruɸ   9  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
78 to cut, hack word info -te   1  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tososuɣun   37, 39  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
162 old word info -tɛɾa   27  
36 to spit -tɪpis   15  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -vial   10  
70 to shoot word info -vin   1  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
92 to open, uncover -walɛ   55  
64 to say -wiɾ   30  
166 correct, true -woretin   37, 73  
94 to throw word info -wɛrɛnlue **pweranlue 90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
91 to buy -wʊl   1  
101 to fly -xiɣamb   14, 78  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
34 to cry -ŋaɾ   5  
144 to burn word info -ɣan   40  
90 to dig -ɣil   1  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
181 where? word info ambe   3, 59  
201 Five word info i-lim   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
194 how? word info iplakɛnzɛɣa   56  
186 you kemi you pl 1, 13  
174 in, inside lalɛn   1  
167 night lapuŋ   1  
115 root lapʷɛna   18  
168 day laran   6  
136 wind laŋ   1, 77  
14 belly laɣoa-   86  
57 husband liliɣ-s-   38  
175 above limsax   11  
31 tooth luwo-   1, 35  
180 far luɣsi   62  
4 leg/foot malɛ-   62  
65 rope marit   63  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
208 Fifty word info movilim   x  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
97 bird mænɔx   1  
176 below mɛlvɛna   41, 74  
45 eye mɛta-   1  
2 left mʷiɾ   1, 59  
3 right mʷɪtu   5, 37  
61 house na-im   1  
126 lake na-lɛp   37  
118 grass na-mis   51  
131 cloud word info na-ror   90  
129 moon na-vil   1  
117 fruit na-voga(na)   13  
102 rat na-xariv ᵐbʷɪlt͡son   18  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣamb   19  
108 louse word info na-ɣit   1  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
109 mosquito namux   1  
18 breast ne-sus   1  
185 we word info nekir we pl incl I  
110 spider nela   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
145 smoke word info ni-sna   2  
58 wife ni-vɛnar-s-   75, 76  
63 name ni-ŋsa-   1, 36  
55 woman/female nivɛnar   1, 101  
183 thou nox   1, 18  
121 sand nu-wuwon   1, 85  
130 star nu-wuwoɾ   70  
122 water word info nu-ã   2  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
182 I nu͂   1, 21, 22  
111 fish nə-maʧ   53  
106 snake nə-mʷat   12  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
113 branch word info nɪ-raŋ   1, 21  
120 stone nɪ-vat   1  
127 woods/forest nɪ-voɣa   2, 88  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
59 mother pipi   20, 62  
23 blood riɛm   1  
114 leaf roɣo   51, 53  
98 egg rulu-n   1, 66  
192 and run   57  
197 One word info saɣal   42, 57  
189 who? word info sɪna   1, 25  
206 Ten word info sɪŋavil   5  
60 father tate   19  
152 small teᵐbis   109  
12 skin vɪlɛ-   1, 81  
99 feather vɪlɛ-n   1  
26 hair word info vɪlɛn batu-   31, 60  
105 tail walɣena   60  
1 hand wəra-   16  
107 worm (earthworm) wɪlɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xair they 1, 69  
187 they xair iru they dual x  
202 Six word info xon   1  
204 Eight word info xoɛl   3  
179 near xɘriɸ   89  
205 Nine word info ɣesiv   5  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
151 green ɣɪt͡san   8  
209 One Hundred word info ɪ-ŋosiŋavil   40  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
128 sky ᵐbakran   30, 31  
24 head ᵐbatu-   9  
11 dust ᵐbetkus   86, 89  
43 ear ᵐboro-   16  
195 no, not ᵐburoŋote      
19 shoulder ᵐbəli-   38  
146 ash ᵐbʷit-na-ɣaɸ   75, 83  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
169 year ᵑgaka   67  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
124 sea ⁿdas   1, 61  
13 back word info ⁿdaɣo-   12  
6 road/path ⁿzal   1  
25 neck ⁿzalɣa-   99  
56 child ⁿzarɛmɛɾe   77?  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: