https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: ßatarxobu (Gunwar)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above limsax   11  
191 all      
192 and run   57  
146 ash ᵐbʷit-na-ɣaɸ   75, 83  
173 at      
13 back word info ⁿdaɣo-   12  
165 bad, evil -sat   1  
14 belly laɣoa-   86  
176 below mɛlvɛna   41, 74  
153 big -lalamb   10  
97 bird mænɔx   1  
147 black -mɛɾ   1  
23 blood riɛm   1  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
113 branch word info nɪ-raŋ   1, 21  
18 breast ne-sus   1  
56 child ⁿzarɛmɛɾe   77?  
131 cloud word info na-ror   90  
139 cold word info -malɣas   51  
166 correct, true -woretin   37, 73  
168 day laran   6  
10 dirty -lalo   6  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
140 dry word info -mimas   11  
82 dull, blunt      
11 dust ᵐbetkus   86, 89  
43 ear ᵐboro-   16  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
98 egg rulu-n   1, 66  
204 Eight word info xoɛl   3  
45 eye mɛta-   1  
180 far luɣsi   62  
104 fat/grease      
60 father tate   19  
99 feather vɪlɛ-n   1  
208 Fifty word info movilim   x  
143 fire na-ɣamb   19  
111 fish nə-maʧ   53  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit na-voga(na)   13  
164 good -nam   27  
118 grass na-mis   51  
151 green ɣɪt͡san   8  
26 hair word info vɪlɛn batu-   31, 60  
1 hand wəra-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbatu-   9  
142 heavy -roɸ   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info iplakɛnzɛɣa   56  
57 husband liliɣ-s-   38  
182 I nu͂   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
126 lake na-lɛp   37  
114 leaf roɣo   51, 53  
2 left mʷiɾ   1, 59  
4 leg/foot malɛ-   62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-ɣit   1  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
129 moon na-vil   1  
109 mosquito namux   1  
59 mother pipi   20, 62  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
63 name ni-ŋsa-   1, 36  
158 narrow      
179 near xɘriɸ   89  
25 neck ⁿzalɣa-   99  
68 needle      
163 new      
167 night lapuŋ   1  
205 Nine word info ɣesiv   5  
195 no, not ᵐburoŋote      
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
162 old word info -tɛɾa   27  
197 One word info saɣal   42, 57  
209 One Hundred word info ɪ-ŋosiŋavil   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain      
102 rat na-xariv ᵐbʷɪlt͡son   18  
149 red      
3 right mʷɪtu   5, 37  
6 road/path ⁿzal   1  
115 root lapʷɛna   18  
65 rope marit   63  
112 rotten word info -mərɪvrɪv   100  
125 salt      
121 sand nu-wuwon   1, 85  
124 sea ⁿdas   1, 61  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
81 sharp      
154 short word info      
19 shoulder ᵐbəli-   38  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
202 Six word info xon   1  
12 skin vɪlɛ-   1, 81  
128 sky ᵐbakran   30, 31  
152 small teᵐbis   109  
145 smoke word info ni-sna   2  
106 snake nə-mʷat   12  
110 spider nela   1  
130 star nu-wuwoɾ   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail walɣena   60  
206 Ten word info sɪŋavil   5  
178 that      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they xair they 1, 69  
187 they xair iru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -sɛɾ   26  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
144 to burn word info -ɣan   40  
91 to buy -wʊl   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -mã   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
34 to cry -ŋaɾ   5  
78 to cut, hack word info -te   1  
75 to die, be dead -mis   1  
90 to dig -ɣil   1  
50 to dream -mɪtur porpoɾo   11, 10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -or   35  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
22 to fear -mtaɣut   1  
123 to flow      
101 to fly -xiɣamb   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɔ͂   1  
171 to hide word info -tososuɣun   37, 39  
72 to hit word info      
89 to hold word info -us   46  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
74 to kill -rupin   71, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ɳiɾ   93  
49 to lie down word info -pɛrpiɾ      
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
92 to open, uncover -walɛ   55  
84 to plant -ruɸ   9  
93 to pound, beat word info      
64 to say -wiɾ   30  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info -rur   13  
70 to shoot word info -vin   1  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -mɪtuɾ   1  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
36 to spit -tɪpis   15  
80 to split word info -piɾ   1  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -siɾ   14  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -puɾ   7  
9 to swim -kaɾ   5  
21 to think      
94 to throw word info -wɛrɛnlue **pweranlue 90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
35 to vomit -lue   8  
5 to walk -vial   10  
83 to work word info -pas   30  
47 to yawn -mumaɸ   19  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
31 tooth luwo-   1, 35  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-ã   2  
185 we word info nekir we pl incl I  
141 wet -rom   97  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
170 when? word info      
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white -pɪsax   104  
189 who? word info sɪna   1, 25  
159 wide      
58 wife ni-vɛnar-s-   75, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
55 woman/female nivɛnar   1, 101  
127 woods/forest nɪ-voɣa   2, 88  
107 worm (earthworm) wɪlɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
169 year ᵑgaka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
186 you kemi you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: