https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 2)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
25 neck      
37 to eat      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
53 person/human being      
54 man/male      
63 name      
64 to say      
67 to sew word info      
68 needle      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
92 to open, uncover      
95 to fall word info      
104 fat/grease      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
148 white      
149 red      
150 yellow      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
178 that ᵑgeɣi      
185 we word info kəmɛm iru we dual excl    
7 to come -mᵐẽ   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
22 to fear -mtaɣət   1  
23 blood na-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mta-   1  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
61 house ne-im   1  
75 to die, be dead -mis   1  
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
91 to buy -vʊɬ   1  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
108 louse word info na-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nila   1  
120 stone nɪ-vɛt   1  
129 moon na-vʊl   1  
133 rain na-us   1  
165 bad, evil -sat   1  
174 in, inside lalɪn   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛᵐbit   1  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
189 who? word info sinɛ   1, 25  
184 he/she xain   1, 29  
177 this ɣanɛn   1, 55  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
124 sea ⁿdɛs   1, 61  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
187 they xar they 1, 69  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
186 you kɪm you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
182 I xonu   1, 21, 22  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
5 to walk -vial   10  
84 to plant -laɸ   10  
103 meat/flesh misɣovən   10  
153 big -lalamb   10  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
55 woman/female nɪ-miaⁿdʳ   104  
152 small -kutkut   104  
51 to sit -at   109  
175 above lɛmsax   11  
50 to dream -mɛtɛr purpuɾ   11, 10  
9 to swim -suɸ   12  
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
106 snake nə-mat   12  
10 dirty -loŋ   129  
117 fruit nɛ-vʊŋɛ-   13  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -ɣiɣamb   14, 78  
17 liver lalɛ-   15  
36 to spit -tɪpɪs   15  
82 dull, blunt -patot   15  
1 hand nɪvura-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
70 to shoot word info -soɾo   16  
102 rat na-xaɾəv   18  
47 to yawn -mumaɸ   19  
60 father tate   19  
122 water word info nu-wẽ   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
115 root noxoron   2, 41  
52 to stand -tur   2, 69  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
59 mother pipi   20, 62  
81 sharp -mʷon   24  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -vɪɾ   26?  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
164 good -nam   27  
204 Eight word info i-ɣoil   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
83 to work word info -pas   30  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
26 hair word info nɪ-vɪlen pat-   31, 60  
160 painful, sick -roʧ   32  
8 to turn word info -rori   34, 106  
171 to hide word info -tosɛsoɣun   37, 39  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
57 husband lilaɣ-s-   38  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
197 One word info saɣal   42, 57  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
163 new -mɪlakɛl   44  
34 to cry -ŋaɾa   5  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
3 right nɪ-matu   5, 37  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
114 leaf roxo   51, 53  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
194 how? word info iplɛgɛnzaɣa   56  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
168 day lautɛrin   6, 52  
105 tail wɛlɣaon   60  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
180 far luɸsi   62  
65 rope nɪ-marɪt   63  
167 night lɪmɛlɪk   65  
19 shoulder ᵐbotoɣpes nɪ-vɛra-   65, 88  
169 year ᵑgaka saɣal   67  
87 to swell word info -vuvunus   68  
107 worm (earthworm) wɪliʧliʧ   68, 72, 73, 74  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
74 to kill -rupin   71, 1  
56 child ⁿdavolix   73  
58 wife nɪ-miar-s-   75  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
35 to vomit -ⁿdulu   8  
151 green -xʧan   8  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
29 to sniff, smell -mtin   83  
11 dust bʷet-na-ɣaɸ   86  
14 belly lɛvəɣa-   86  
94 to throw word info -ʧɛvlɪŋ   86  
72 to hit word info -rup   87  
179 near xəriɸ   89  
24 head ᵐbat-   9  
39 to cook word info -titin   9  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
185 we word info kənɛm we pl excl E42  
185 we word info nekr we pl incl I  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: