https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 2)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
25 neck      
37 to eat      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
53 person/human being      
54 man/male      
63 name      
64 to say      
67 to sew word info      
68 needle      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
92 to open, uncover      
95 to fall word info      
104 fat/grease      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
148 white      
149 red      
150 yellow      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
152 small -kutkut   104  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
153 big -lalamb   10  
84 to plant -laɸ   10  
10 dirty -loŋ   129  
40 to drink -min   1, 49  
75 to die, be dead -mis   1  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
22 to fear -mtaɣət   1  
29 to sniff, smell -mtin   83  
47 to yawn -mumaɸ   19  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
50 to dream -mɛtɛr purpuɾ   11, 10  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
163 new -mɪlakɛl   44  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
81 sharp -mʷon   24  
7 to come -mᵐẽ   1  
164 good -nam   27  
83 to work word info -pas   30  
82 dull, blunt -patot   15  
8 to turn word info -rori   34, 106  
44 to hear -roŋɔ   1  
160 painful, sick -roʧ   32  
72 to hit word info -rup   87  
74 to kill -rupin   71, 1  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
70 to shoot word info -soɾo   16  
9 to swim -suɸ   12  
78 to cut, hack word info -te   1  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tosɛsoɣun   37, 39  
52 to stand -tur   2, 69  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
36 to spit -tɪpɪs   15  
5 to walk -vial   10  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
87 to swell word info -vuvunus   68  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
137 to blow word info -vɪɾ   26?  
91 to buy -vʊɬ   1  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
151 green -xʧan   8  
34 to cry -ŋaɾa   5  
101 to fly -ɣiɣamb   14, 78  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
94 to throw word info -ʧɛvlɪŋ   86  
35 to vomit -ⁿdulu   8  
181 where? word info ambe   3, 59  
11 dust bʷet-na-ɣaɸ   86  
201 Five word info i-lɪm   1  
198 Two word info i-ru   1  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
204 Eight word info i-ɣoil   3  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
203 Seven word info i-ɣɛᵐbit   1  
194 how? word info iplɛgɛnzaɣa   56  
185 we word info kəmɛm iru we dual excl    
185 we word info kənɛm we pl excl E42  
186 you kɪm you pl 1, 13  
17 liver lalɛ-   15  
174 in, inside lalɪn   1  
168 day lautɛrin   6, 52  
136 wind laŋ   1, 77  
57 husband lilaɣ-s-   38  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
180 far luɸsi   62  
175 above lɛmsax   11  
14 belly lɛvəɣa-   86  
167 night lɪmɛlɪk   65  
103 meat/flesh misɣovən   10  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
23 blood na-re   1  
133 rain na-us   1  
129 moon na-vʊl   1  
102 rat na-xaɾəv   18  
79 stick/wood na-ɣa   1  
108 louse word info na-ɣət   1  
61 house ne-im   1  
185 we word info nekr we pl incl I  
110 spider nila   1  
183 thou nox   1, 18  
115 root noxoron   2, 41  
122 water word info nu-wẽ   2  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
106 snake nə-mat   12  
117 fruit nɛ-vʊŋɛ-   13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
109 mosquito nɛməx   1  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
65 rope nɪ-marɪt   63  
3 right nɪ-matu   5, 37  
58 wife nɪ-miar-s-   75  
55 woman/female nɪ-miaⁿdʳ   104  
45 eye nɪ-mta-   1  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
120 stone nɪ-vɛt   1  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
26 hair word info nɪ-vɪlen pat-   31, 60  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
1 hand nɪvura-   16  
59 mother pipi   20, 62  
114 leaf roxo   51, 53  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
197 One word info saɣal   42, 57  
189 who? word info sinɛ   1, 25  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
60 father tate   19  
105 tail wɛlɣaon   60  
107 worm (earthworm) wɪliʧliʧ   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
182 I xonu   1, 21, 22  
179 near xəriɸ   89  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
177 this ɣanɛn   1, 55  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
24 head ᵐbat-   9  
43 ear ᵐboro-   16  
19 shoulder ᵐbotoɣpes nɪ-vɛra-   65, 88  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
169 year ᵑgaka saɣal   67  
178 that ᵑgeɣi      
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
56 child ⁿdavolix   73  
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
124 sea ⁿdɛs   1, 61  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: