https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 2)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmsax   11  
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
165 bad, evil -sat   1  
14 belly lɛvəɣa-   86  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
153 big -lalamb   10  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
147 black      
23 blood na-re   1  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
18 breast      
56 child ⁿdavolix   73  
131 cloud word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
168 day lautɛrin   6, 52  
10 dirty -loŋ   129  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
140 dry word info      
82 dull, blunt -patot   15  
11 dust bʷet-na-ɣaɸ   86  
43 ear ᵐboro-   16  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
204 Eight word info i-ɣoil   3  
45 eye nɪ-mta-   1  
180 far luɸsi   62  
104 fat/grease      
60 father tate   19  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
143 fire      
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
201 Five word info i-lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit nɛ-vʊŋɛ-   13  
164 good -nam   27  
118 grass      
151 green -xʧan   8  
26 hair word info nɪ-vɪlen pat-   31, 60  
1 hand nɪvura-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy      
61 house ne-im   1  
194 how? word info iplɛgɛnzaɣa   56  
57 husband lilaɣ-s-   38  
182 I xonu   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɪn   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
126 lake      
114 leaf roxo   51, 53  
2 left nɪmʷiɾi   1, 59  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
17 liver lalɛ-   15  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣət   1  
54 man/male      
103 meat/flesh misɣovən   10  
129 moon na-vʊl   1  
109 mosquito nɛməx   1  
59 mother pipi   20, 62  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
63 name      
158 narrow      
179 near xəriɸ   89  
25 neck      
68 needle      
163 new -mɪlakɛl   44  
167 night lɪmɛlɪk   65  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
195 no, not      
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
197 One word info saɣal   42, 57  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -roʧ   32  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat na-xaɾəv   18  
149 red      
3 right nɪ-matu   5, 37  
6 road/path      
115 root noxoron   2, 41  
65 rope nɪ-marɪt   63  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
125 salt      
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
124 sea ⁿdɛs   1, 61  
203 Seven word info i-ɣɛᵐbit   1  
81 sharp -mʷon   24  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbotoɣpes nɪ-vɛra-   65, 88  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
152 small -kutkut   104  
145 smoke word info      
106 snake nə-mat   12  
110 spider nila   1  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nɪ-vɛt   1  
105 tail wɛlɣaon   60  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
178 that ᵑgeɣi      
62 thatch/roof ruat   1, 61  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɣanɛn   1, 55  
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -vɪɾ   26?  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
144 to burn word info      
91 to buy -vʊɬ   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -mᵐẽ   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
34 to cry -ŋaɾa   5  
78 to cut, hack word info -te   1  
75 to die, be dead -mis   1  
90 to dig      
50 to dream -mɛtɛr purpuɾ   11, 10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat      
95 to fall word info      
22 to fear -mtaɣət   1  
123 to flow      
101 to fly -ɣiɣamb   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɔ   1  
171 to hide word info -tosɛsoɣun   37, 39  
72 to hit word info -rup   87  
89 to hold word info      
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
74 to kill -rupin   71, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ɳiɾ   93  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant -laɸ   10  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
64 to say      
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
46 to see      
67 to sew word info      
70 to shoot word info -soɾo   16  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
29 to sniff, smell -mtin   83  
36 to spit -tɪpɪs   15  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -siɾ   14  
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -vuvunus   68  
9 to swim -suɸ   12  
21 to think      
94 to throw word info -ʧɛvlɪŋ   86  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
8 to turn word info -rori   34, 106  
35 to vomit -ⁿdulu   8  
5 to walk -vial   10  
83 to work word info -pas   30  
47 to yawn -mumaɸ   19  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-wẽ   2  
185 we word info nekr we pl incl I  
185 we word info kənɛm we pl excl E42  
185 we word info kəmɛm iru we dual excl    
141 wet      
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white      
189 who? word info sinɛ   1, 25  
159 wide      
58 wife nɪ-miar-s-   75  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
55 woman/female nɪ-miaⁿdʳ   104  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
107 worm (earthworm) wɪliʧliʧ   68, 72, 73, 74  
169 year ᵑgaka saɣal   67  
150 yellow      
186 you kɪm you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: