https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (TipTir)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
9 to swim      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
169 year      
173 at      
177 this      
178 that      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
185 we word info nakr iru we dl incl    
7 to come -mã   1  
11 dust naɸ   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
18 breast na-sus   1  
23 blood ni-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mta-   1  
48 to sleep -metuɾ   1  
61 house na-im   1  
75 to die, be dead -mas   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
99 feather nɪ-vulo-n   1  
108 louse word info nɛ-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nela   1  
120 stone nɪ-vat   1  
129 moon nɛ-vʊl   1  
133 rain nos   1  
147 black -mʊtmʊt   1  
148 white -vus   1  
165 bad, evil -sat   1  
174 in, inside lalɛn   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info ɣoɛn   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
149 red -mɛl   1, 55  
188 what? word info ⁿʒivit   1, 57  
62 thatch/roof roat   1, 61  
124 sea ⁿdas   1, 61  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
187 they xar they 1, 69  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
186 you kim you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
182 I xonu   1, 21, 22  
31 tooth luvo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪniɣe   1, 58  
27 nose ᵑgɪsɪ-   1, 58, 55  
2 left nɪmʷaiɾ   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
5 to walk -val   10  
84 to plant -laɸ   10  
153 big -lɛplɛp   10  
195 no, not iseɣi   10  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
55 woman/female ⁿduat   102  
152 small -kutkut   104  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -mɪmɪs   11  
175 above lɛmsax   11  
50 to dream -metur vorvoɾ   11, 10  
13 back word info ⁿdah-   12  
106 snake nɪ-mʷɪt   12  
95 to fall word info -ʧov   13  
117 fruit nɛ-vʊŋə-   13  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -ɣoɣɛp   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tɪpɪs   15  
82 dull, blunt -patot   15  
1 hand nɪvura-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
70 to shoot word info -soɾo   16  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
22 to fear -loɣolox   19  
47 to yawn -mumaɸ   19  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣap   19  
122 water word info nu-ã   2  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
115 root noxorone   2, 41  
52 to stand -tuɾu   2, 69  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest nu-vorɣa   2, 88  
59 mother pipi   20, 62  
8 to turn word info -lusi   24  
81 sharp -mʷon   24  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -siɾ   26  
162 old word info -tɛɾa   27  
164 good -nɛm   27  
204 Eight word info ɣoil   3  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
64 to say -wiɾ   30  
83 to work word info -ᵐbɛs   30  
128 sky ᵐbɛkneɾan   30, 31  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
142 heavy -roɸ   31  
37 to eat -oɾ   35  
141 wet -mim   36  
126 lake na-lɪp   37  
171 to hide word info -tosesuɣun   37, 39  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
49 to lie down word info -metuɾ tuɣun   37, 90  
57 husband lilaɣ-s-   38  
78 to cut, hack word info -spe   40  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
17 liver nɛre-   41  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
197 One word info saɣal   42, 57  
80 to split word info -tevuɣis   43  
102 rat laᵐbɔ   45  
89 to hold word info -us   46  
163 new -mərax   48  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
205 Nine word info ɣasɪv   5  
206 Ten word info sɛŋavil   5  
3 right nɪ-mɛto   5, 37  
118 grass na-mʉs   51  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
114 leaf roxo   51, 53  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
30 mouth ⁿʒɪno-   55  
92 to open, uncover -wale   55  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
194 how? word info iplɛkɛnzavit   56  
170 when? word info sɪvalɪŋ   59  
69 to hunt word info -xorɔ   59, 64  
10 dirty -lalo   6  
168 day lɛlan   6  
105 tail wɛlɣaon   60  
4 leg/foot nɪ-mʷila-   62  
180 far luɣsi   62  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
167 night malək   65  
19 shoulder ᵐbotoɣpas   65, 88  
87 to swell word info -vuvun   68  
150 yellow -məɣɛl   68  
107 worm (earthworm) wɪlit͡slit͡s   68, 72, 73, 74  
56 child ⁿdiɣpis   69  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
130 star nu-vuvoɾɔ   70  
74 to kill -rupismas   71, 2  
54 man/male nɪ-mɛrmiɾ   73  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
35 to vomit -lolo   8  
151 green -ɣt͡san   8  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
58 wife ⁿduat-s-   81  
29 to sniff, smell -matɪn   83  
14 belly lɛvuɣa-   86  
72 to hit word info -rup   87  
179 near xəriv   89  
24 head ᵐbat-   9  
39 to cook word info -titin   9  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
94 to throw word info -worɪnlue   90  
131 cloud word info na-ror   90  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
185 we word info nakr we pl incl I  
186 you kɪm pʷɔ ru you dual x  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: