https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (TipTir)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
9 to swim      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
169 year      
173 at      
177 this      
178 that      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
152 small -kutkut   104  
10 dirty -lalo   6  
84 to plant -laɸ   10  
35 to vomit -lolo   8  
22 to fear -loɣolox   19  
8 to turn word info -lusi   24  
153 big -lɛplɛp   10  
46 to see -lɪs   14, 94  
75 to die, be dead -mas   1  
29 to sniff, smell -matɪn   83  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
50 to dream -metur vorvoɾ   11, 10  
48 to sleep -metuɾ   1  
49 to lie down word info -metuɾ tuɣun   37, 90  
141 wet -mim   36  
40 to drink -min   1, 49  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
47 to yawn -mumaɸ   19  
7 to come -mã   1  
163 new -mərax   48  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
150 yellow -məɣɛl   68  
149 red -mɛl   1, 55  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info -mɪmɪs   11  
147 black -mʊtmʊt   1  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
81 sharp -mʷon   24  
164 good -nɛm   27  
37 to eat -oɾ   35  
82 dull, blunt -patot   15  
44 to hear -roŋɔ   1  
142 heavy -roɸ   31  
72 to hit word info -rup   87  
74 to kill -rupismas   71, 2  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
137 to blow word info -siɾ   26  
70 to shoot word info -soɾo   16  
78 to cut, hack word info -spe   40  
80 to split word info -tevuɣis   43  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tosesuɣun   37, 39  
52 to stand -tuɾu   2, 69  
162 old word info -tɛɾa   27  
36 to spit -tɪpɪs   15  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -val   10  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
148 white -vus   1  
87 to swell word info -vuvun   68  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
73 to steal -vɪniɣe   1, 58  
92 to open, uncover -wale   55  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
64 to say -wiɾ   30  
94 to throw word info -worɪnlue   90  
91 to buy -wʊl   1  
69 to hunt word info -xorɔ   59, 64  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
90 to dig -ɣil   1  
101 to fly -ɣoɣɛp   14, 78  
151 green -ɣt͡san   8  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
95 to fall word info -ʧov   13  
83 to work word info -ᵐbɛs   30  
201 Five word info i-lɪm   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
194 how? word info iplɛkɛnzavit   56  
195 no, not iseɣi   10  
186 you kim you pl 1, 13  
186 you kɪm pʷɔ ru you dual x  
174 in, inside lalɛn   1  
136 wind laŋ   1, 77  
102 rat laᵐbɔ   45  
57 husband lilaɣ-s-   38  
31 tooth luvo-   1, 35  
180 far luɣsi   62  
168 day lɛlan   6  
175 above lɛmsax   11  
14 belly lɛvuɣa-   86  
167 night malək   65  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
61 house na-im   1  
126 lake na-lɪp   37  
118 grass na-mʉs   51  
131 cloud word info na-ror   90  
18 breast na-sus   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣap   19  
185 we word info nakr we pl incl I  
185 we word info nakr iru we dl incl    
11 dust naɸ   1  
110 spider nela   1  
23 blood ni-re   1  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
133 rain nos   1  
183 thou nox   1, 18  
115 root noxorone   2, 41  
127 woods/forest nu-vorɣa   2, 88  
130 star nu-vuvoɾɔ   70  
122 water word info nu-ã   2  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
129 moon nɛ-vʊl   1  
117 fruit nɛ-vʊŋə-   13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
108 louse word info nɛ-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
17 liver nɛre-   41  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
45 eye nɪ-mta-   1  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
54 man/male nɪ-mɛrmiɾ   73  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
3 right nɪ-mɛto   5, 37  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
4 leg/foot nɪ-mʷila-   62  
106 snake nɪ-mʷɪt   12  
120 stone nɪ-vat   1  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
99 feather nɪ-vulo-n   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
2 left nɪmʷaiɾ   1, 59  
1 hand nɪvura-   16  
59 mother pipi   20, 62  
62 thatch/roof roat   1, 61  
114 leaf roxo   51, 53  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
197 One word info saɣal   42, 57  
206 Ten word info sɛŋavil   5  
170 when? word info sɪvalɪŋ   59  
60 father tate   19  
105 tail wɛlɣaon   60  
107 worm (earthworm) wɪlit͡slit͡s   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
182 I xonu   1, 21, 22  
179 near xəriv   89  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
205 Nine word info ɣasɪv   5  
204 Eight word info ɣoil   3  
202 Six word info ɣoɛn   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
24 head ᵐbat-   9  
43 ear ᵐboro-   16  
19 shoulder ᵐbotoɣpas   65, 88  
128 sky ᵐbɛkneɾan   30, 31  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
27 nose ᵑgɪsɪ-   1, 58, 55  
13 back word info ⁿdah-   12  
124 sea ⁿdas   1, 61  
56 child ⁿdiɣpis   69  
55 woman/female ⁿduat   102  
58 wife ⁿduat-s-   81  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
188 what? word info ⁿʒivit   1, 57  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
30 mouth ⁿʒɪno-   55  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: