https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (TipTir)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmsax   11  
191 all      
192 and      
146 ash nɪ-vɪlas   56  
173 at      
13 back word info ⁿdah-   12  
165 bad, evil -sat   1  
14 belly lɛvuɣa-   86  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
153 big -lɛplɛp   10  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
147 black -mʊtmʊt   1  
23 blood ni-re   1  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
18 breast na-sus   1  
56 child ⁿdiɣpis   69  
131 cloud word info na-ror   90  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
166 correct, true -vuratɪn   37, 73  
168 day lɛlan   6  
10 dirty -lalo   6  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
140 dry word info -mɪmɪs   11  
82 dull, blunt -patot   15  
11 dust naɸ   1  
43 ear ᵐboro-   16  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
204 Eight word info ɣoil   3  
45 eye nɪ-mta-   1  
180 far luɣsi   62  
104 fat/grease      
60 father tate   19  
99 feather nɪ-vulo-n   1  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
143 fire na-ɣap   19  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
201 Five word info i-lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit nɛ-vʊŋə-   13  
164 good -nɛm   27  
118 grass na-mʉs   51  
151 green -ɣt͡san   8  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
1 hand nɪvura-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy -roɸ   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info iplɛkɛnzavit   56  
57 husband lilaɣ-s-   38  
182 I xonu   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
126 lake na-lɪp   37  
114 leaf roxo   51, 53  
2 left nɪmʷaiɾ   1, 59  
4 leg/foot nɪ-mʷila-   62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
17 liver nɛre-   41  
155 long word info      
108 louse word info nɛ-ɣət   1  
54 man/male nɪ-mɛrmiɾ   73  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
129 moon nɛ-vʊl   1  
109 mosquito nɛməx   1  
59 mother pipi   20, 62  
30 mouth ⁿʒɪno-   55  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
158 narrow      
179 near xəriv   89  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
68 needle      
163 new -mərax   48  
167 night malək   65  
205 Nine word info ɣasɪv   5  
195 no, not iseɣi   10  
27 nose ᵑgɪsɪ-   1, 58, 55  
162 old word info -tɛɾa   27  
197 One word info saɣal   42, 57  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain nos   1  
102 rat laᵐbɔ   45  
149 red -mɛl   1, 55  
3 right nɪ-mɛto   5, 37  
6 road/path      
115 root noxorone   2, 41  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
112 rotten word info -mərɛvrɪv   100  
125 salt      
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
124 sea ⁿdas   1, 61  
203 Seven word info ɣɛᵐbit   1  
81 sharp -mʷon   24  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbotoɣpas   65, 88  
161 shy, ashamed -moɣunɣun   55, 60  
202 Six word info ɣoɛn   1  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
128 sky ᵐbɛkneɾan   30, 31  
152 small -kutkut   104  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
106 snake nɪ-mʷɪt   12  
110 spider nela   1  
130 star nu-vuvoɾɔ   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail wɛlɣaon   60  
206 Ten word info sɛŋavil   5  
178 that      
62 thatch/roof roat   1, 61  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar pʷɔ ru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -siɾ   26  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
91 to buy -wʊl   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -mã   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
78 to cut, hack word info -spe   40  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -ɣil   1  
50 to dream -metur vorvoɾ   11, 10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -oɾ   35  
95 to fall word info -ʧov   13  
22 to fear -loɣolox   19  
123 to flow      
101 to fly -ɣoɣɛp   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɔ   1  
171 to hide word info -tosesuɣun   37, 39  
72 to hit word info -rup   87  
89 to hold word info -us   46  
69 to hunt word info -xorɔ   59, 64  
74 to kill -rupismas   71, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ɳiɾ   93  
49 to lie down word info -metuɾ tuɣun   37, 90  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
92 to open, uncover -wale   55  
84 to plant -laɸ   10  
93 to pound, beat word info      
64 to say -wiɾ   30  
77 to scratch word info      
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -soɾo   16  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -metuɾ   1  
29 to sniff, smell -matɪn   83  
36 to spit -tɪpɪs   15  
80 to split word info -tevuɣis   43  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
52 to stand -tuɾu   2, 69  
73 to steal -vɪniɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -vuvun   68  
9 to swim      
21 to think      
94 to throw word info -worɪnlue   90  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
8 to turn word info -lusi   24  
35 to vomit -lolo   8  
5 to walk -val   10  
83 to work word info -ᵐbɛs   30  
47 to yawn -mumaɸ   19  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
31 tooth luvo-   1, 35  
207 Twenty word info ŋovuliɾu   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-ã   2  
185 we word info nakr we pl incl I  
185 we word info nakr iru we dl incl    
141 wet -mim   36  
188 what? word info ⁿʒivit   1, 57  
170 when? word info sɪvalɪŋ   59  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
148 white -vus   1  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife ⁿduat-s-   81  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
55 woman/female ⁿduat   102  
127 woods/forest nu-vorɣa   2, 88  
107 worm (earthworm) wɪlit͡slit͡s   68, 72, 73, 74  
169 year      
150 yellow -məɣɛl   68  
186 you kim you pl 1, 13  
186 you kɪm pʷɔ ru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: