https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Small Island-Brisbane) 162-89

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
187 they      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
95 to fall word info -aⁿdʳɪm   42  
5 to walk -fanvan   2  
70 to shoot word info -fəni   1  
73 to steal -fɪnaɣɔ   1, 58  
37 to eat -kan   1  
69 to hunt word info -kao   77  
64 to say -kare   105  
152 small -kiki   78  
194 how? word info -korsai   21  
151 green -kəkəʧɛn   8  
84 to plant -lumʷi   62  
153 big -lɛmp   10  
150 yellow -lʉtəlʉt   43  
47 to yawn -malol   19, 34  
112 rotten word info -mom   51  
160 painful, sick -msax   1  
40 to drink -mun   1, 49  
141 wet -muʧmuʧ   49  
142 heavy -mɛf   33?  
147 black -mɛrmɛɾ      
101 to fly -mɪrax   27  
44 to hear -paloŋəni   1, 72, 73  
39 to cook word info -panun   110  
149 red -paŋpaŋ   91  
48 to sleep -paʧ   86  
49 to lie down word info -paʧ vipɛn   62, 93  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
52 to stand -ruaŋk   72  
71 to stab, pierce -ruri   14  
148 white -rɛnrɛⁿdʳ      
172 to climb word info -sax   2  
171 to hide word info -suani   37  
51 to sit -sumbəsumb   40  
139 cold word info -susmʷɛl      
72 to hit word info -tamsi   88  
74 to kill -tamɪs iᵐʙuni   64, 1  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
87 to swell word info -tʊmʙ   12  
92 to open, uncover -t͡suŋavuni   40  
91 to buy -vuri   1  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
90 to dig -xəri   1  
83 to work word info -ŋas   9  
28 to breathe -ɳarsau   13, 86  
80 to split word info -ʧapure   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
94 to throw word info -ᵐbəli   86  
88 to squeeze word info -ᵐʙusi   18, 71  
9 to swim -ᵑgəᵑgaɾ   5  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
200 Four word info a-faʧ   1, 65  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
140 dry word info a-mɛs      
144 to burn word info a-paŋ   39, 91  
201 Five word info a-rm   1  
198 Two word info a-ru   1  
199 Three word info a-rur   1  
165 bad, evil a-samb   41  
145 smoke word info a-tuŋ   94  
137 to blow word info a-uvuv   4  
163 new a-vuvʷo   1  
197 One word info a-ʧkai   42  
175 above amxar   63  
189 who? word info asi   1  
186 you ato you pl 1, 32  
195 no, not awa   104  
182 I axanao   1, 21, 22  
184 he/she aŋe   1, 6  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
8 to turn word info ko-vsani   131  
167 night limaroŋ   65  
96 dog lipax   29  
32 tongue maluwa-m   7, 42  
185 we word info maru we dual excl    
185 we word info mato we pl excl    
98 egg mavɪⁿdʳor   1, 67  
146 ash maʧiaɸ   1, 76  
17 liver maᵐbu-m   7  
13 back word info maⁿdʳɪ-m   35  
131 cloud word info mæroŋk   34  
161 shy, ashamed mɪməɣan      
22 to fear mɪrax   1  
130 star mʷaʧi   13  
109 mosquito n-nam   1  
61 house na-im   1  
111 fish na-ix   1  
127 woods/forest na-liɣai rorox   2, 87  
35 to vomit na-lu   8  
45 eye na-mɛra-m   1  
106 snake na-mʷer   12  
116 flower na-pusɪn   53  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
119 earth/soil na-ran   1  
114 leaf na-raun   1  
4 leg/foot na-rim   37  
31 tooth na-rɪvo-m   1, 35  
6 road/path na-ser   1  
18 breast na-sus   1  
26 hair word info na-suvur   31, 33  
169 year na-sɪɣa   29  
133 rain na-us   1  
103 meat/flesh na-vsox   10  
99 feather na-vɪrn   1  
1 hand na-vɾa-m   16  
117 fruit na-vʷɛn   1, 26  
12 skin na-xaru-n   1, 80  
134 thunder na-xorve      
108 louse word info na-xur   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
129 moon na-ɣambaʧi   6  
143 fire na-ɣamʙ   19  
65 rope na-ɣau   25  
115 root na-ɣaʧɪn   64  
63 name na-ɣəsa-m   1, 35  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
50 to dream na-ᵐbure   10  
174 in, inside na-ᵐbuᵐburun   50  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   52  
105 tail na-ᵐʙuʧɪn   76  
110 spider na-ᵑgau   6  
126 lake na-ⁿduŋ ⁿdʳalⁿdʳal      
107 worm (earthworm) na-ⁿdʳulæʧ   68, 64  
59 mother nana   1, 83  
11 dust ni-af   1  
62 thatch/roof ni-ar   1  
122 water word info nu-woi   2  
54 man/male nɛ-reɛn   76  
120 stone nɪ-far   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
124 sea nɪ-ras   1  
136 wind nɪ-raŋ   1, 77  
113 branch word info paʧɪn   30  
179 near pɛrɪʧaŋk   94  
176 below pɛvɪn      
196 to count pɪpəx   71  
202 Six word info rimro-ʧkai   29  
209 One Hundred word info rɛnaɣawi arɪm   58  
207 Twenty word info rɛnaɣawi aʧkɛnene   34  
208 Fifty word info rɛnɣawi aru sɪŋavur      
205 Nine word info rɪmraxa-paʧ   20  
203 Seven word info rɪmraxa-ru   5, 2  
204 Eight word info rɪmraxa-rur   5, 7  
170 when? word info sevᵐboŋ   85  
58 wife suom pɪnevur   5, 89  
57 husband suom ɣenaɣavui      
206 Ten word info sɪŋavur   5  
93 to pound, beat word info tamtamsi   59  
60 father tata   19  
56 child tete   54  
2 left timaiɾ   1, 59  
3 right tiɣavui   57  
168 day urntas   58  
183 thou xaiuŋk   1, 17, 26  
162 old word info xaivur      
25 neck xaluwa-m   18, 102  
102 rat xasu   3  
16 intestines xavtɪlaᵐʙu-n   84  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
164 good ɳa-vui   1  
178 that ɳea      
177 this ɳeɣa      
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
19 shoulder ᵐbarvuso-m   65, 71  
30 mouth ᵐbaŋo-m   41  
14 belly ᵐbaɣavu-m   66  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
27 nose ᵐʙoᵑgonsu-m   1, 58  
81 sharp ᵑga-kan   14  
166 correct, true ᵑga-lɛmlɛm      
33 to laugh ᵑga-mɛn   51  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
46 to see ᵑga-rɪf   118  
82 dull, blunt ᵑga-ᵐbʊt   15  
7 to come ᵑgə-mai   1  
185 we word info ⁿdʳaru we dl incl    
43 ear ⁿdʳarɪŋa-m   1, 40  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl I  
23 blood ⁿdʳe   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: