https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Small Island-Brisbane) 162-89

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above amxar   63  
191 all      
192 and      
146 ash maʧiaɸ   1, 76  
173 at      
13 back word info maⁿdʳɪ-m   35  
165 bad, evil a-samb   41  
14 belly ᵐbaɣavu-m   66  
176 below pɛvɪn      
153 big -lɛmp   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black -mɛrmɛɾ      
23 blood ⁿdʳe   1  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   52  
113 branch word info paʧɪn   30  
18 breast na-sus   1  
56 child tete   54  
131 cloud word info mæroŋk   34  
139 cold word info -susmʷɛl      
166 correct, true ᵑga-lɛmlɛm      
168 day urntas   58  
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
96 dog lipax   29  
140 dry word info a-mɛs      
82 dull, blunt ᵑga-ᵐbʊt   15  
11 dust ni-af   1  
43 ear ⁿdʳarɪŋa-m   1, 40  
119 earth/soil na-ran   1  
98 egg mavɪⁿdʳor   1, 67  
204 Eight word info rɪmraxa-rur   5, 7  
45 eye na-mɛra-m   1  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather na-vɪrn   1  
208 Fifty word info rɛnɣawi aru sɪŋavur      
143 fire na-ɣamʙ   19  
111 fish na-ix   1  
201 Five word info a-rm   1  
116 flower na-pusɪn   53  
132 fog      
200 Four word info a-faʧ   1, 65  
117 fruit na-vʷɛn   1, 26  
164 good ɳa-vui   1  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
151 green -kəkəʧɛn   8  
26 hair word info na-suvur   31, 33  
1 hand na-vɾa-m   16  
184 he/she aŋe   1, 6  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
142 heavy -mɛf   33?  
61 house na-im   1  
194 how? word info -korsai   21  
57 husband suom ɣenaɣavui      
182 I axanao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside na-ᵐbuᵐburun   50  
16 intestines xavtɪlaᵐʙu-n   84  
126 lake na-ⁿduŋ ⁿdʳalⁿdʳal      
114 leaf na-raun   1  
2 left timaiɾ   1, 59  
4 leg/foot na-rim   37  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver maᵐbu-m   7  
155 long word info      
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male nɛ-reɛn   76  
103 meat/flesh na-vsox   10  
129 moon na-ɣambaʧi   6  
109 mosquito n-nam   1  
59 mother nana   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-m   41  
63 name na-ɣəsa-m   1, 35  
158 narrow      
179 near pɛrɪʧaŋk   94  
25 neck xaluwa-m   18, 102  
68 needle      
163 new a-vuvʷo   1  
167 night limaroŋ   65  
205 Nine word info rɪmraxa-paʧ   20  
195 no, not awa   104  
27 nose ᵐʙoᵑgonsu-m   1, 58  
162 old word info xaivur      
197 One word info a-ʧkai   42  
209 One Hundred word info rɛnaɣawi arɪm   58  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -msax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat xasu   3  
149 red -paŋpaŋ   91  
3 right tiɣavui   57  
6 road/path na-ser   1  
115 root na-ɣaʧɪn   64  
65 rope na-ɣau   25  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
124 sea nɪ-ras   1  
203 Seven word info rɪmraxa-ru   5, 2  
81 sharp ᵑga-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarvuso-m   65, 71  
161 shy, ashamed mɪməɣan      
202 Six word info rimro-ʧkai   29  
12 skin na-xaru-n   1, 80  
128 sky      
152 small -kiki   78  
145 smoke word info a-tuŋ   94  
106 snake na-mʷer   12  
110 spider na-ᵑgau   6  
130 star mʷaʧi   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone nɪ-far   1  
105 tail na-ᵐʙuʧɪn   76  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
178 that ɳea      
62 thatch/roof ni-ar   1  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɳeɣa      
183 thou xaiuŋk   1, 17, 26  
199 Three word info a-rur   1  
134 thunder na-xorve      
41 to bite      
137 to blow word info a-uvuv   4  
28 to breathe -ɳarsau   13, 86  
144 to burn word info a-paŋ   39, 91  
91 to buy -vuri   1  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come ᵑgə-mai   1  
39 to cook word info -panun   110  
196 to count pɪpəx   71  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream na-ᵐbure   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -aⁿdʳɪm   42  
22 to fear mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly -mɪrax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -paloŋəni   1, 72, 73  
171 to hide word info -suani   37  
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
69 to hunt word info -kao   77  
74 to kill -tamɪs iᵐʙuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ᵑga-mɛn   51  
49 to lie down word info -paʧ vipɛn   62, 93  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
92 to open, uncover -t͡suŋavuni   40  
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info tamtamsi   59  
64 to say -kare   105  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
46 to see ᵑga-rɪf   118  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -fəni   1  
51 to sit -sumbəsumb   40  
48 to sleep -paʧ   86  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
80 to split word info -ʧapure   1  
88 to squeeze word info -ᵐʙusi   18, 71  
71 to stab, pierce -ruri   14  
52 to stand -ruaŋk   72  
73 to steal -fɪnaɣɔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tʊmʙ   12  
9 to swim -ᵑgəᵑgaɾ   5  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐbəli   86  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
8 to turn word info ko-vsani   131  
35 to vomit na-lu   8  
5 to walk -fanvan   2  
83 to work word info -ŋas   9  
47 to yawn -malol   19, 34  
32 tongue maluwa-m   7, 42  
31 tooth na-rɪvo-m   1, 35  
207 Twenty word info rɛnaɣawi aʧkɛnene   34  
198 Two word info a-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-woi   2  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl I  
185 we word info mato we pl excl    
185 we word info ⁿdʳaru we dl incl    
185 we word info maru we dual excl    
141 wet -muʧmuʧ   49  
188 what? word info      
170 when? word info sevᵐboŋ   85  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
148 white -rɛnrɛⁿdʳ      
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife suom pɪnevur   5, 89  
136 wind nɪ-raŋ   1, 77  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
127 woods/forest na-liɣai rorox   2, 87  
107 worm (earthworm) na-ⁿdʳulæʧ   68, 64  
169 year na-sɪɣa   29  
150 yellow -lʉtəlʉt   43  
186 you ato you pl 1, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: