https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Faru) 162-100

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
52 to stand      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
139 cold word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
169 year      
173 at      
174 in, inside      
178 that      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
26 hair word info na-vɪrxor      
62 thatch/roof ⁿdʳujar      
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧakuʧi      
126 lake na-numʙ      
134 thunder na-ɣorve      
140 dry word info (naur) a-mɪs      
147 black a-mɛɾmɛɾ      
152 small amarɪʧ      
162 old word info na-ɣaivur      
162 old word info na- ɣevur      
164 good ᵑga-bu      
166 correct, true -lamlam      
167 night nɪ-mæloŋk      
176 below pevɪn      
177 this ɳaisao      
185 we word info ⁿdari we pl incl    
203 Seven word info alɪmraxa-ru      
204 Eight word info alɪmraxa-rl      
6 road/path nɪ--sal   1  
7 to come ᵑga-mai   1  
12 skin na-ɣulɣul   1  
16 intestines ni--ʧɪnɪ-m   1  
18 breast na-sus   1  
22 to fear ᵑga-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
37 to eat ᵑga-kan   1  
44 to hear ᵑga-toni   1  
45 eye na-mɛra-m   1  
62 thatch/roof niar   1  
70 to shoot word info ka-vɪni   1  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
79 stick/wood na-xai   1  
79 stick/wood na- ɣai   1  
97 bird nɪ-man   1  
108 louse word info na--ɣur   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
111 fish na--jɪx   1  
114 leaf raun   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-var   1  
124 sea nɪ-ras   1  
133 rain na-us   1  
160 painful, sick na-mɪsax   1  
163 new a-vupu   1  
163 new a -vuvu   1  
165 bad, evil a-samᴩ   1  
189 who? word info asi   1  
198 Two word info a-ru   1  
199 Three word info a-rl   1  
201 Five word info a-rm   1  
100 wing na-ɣaᵐbɪ-n   1, 12  
117 fruit nɪ-vaɣar   1, 26  
63 name na-ɣsa-m   1, 35  
43 ear ⁿdariŋa-m   1, 40  
73 to steal ᵑga-pɪnaɣi   1, 58  
73 to steal ᵑga pɪlaɣi   1, 58  
184 he/she aŋai   1, 6  
91 to buy ᵑga-ᵐbuti   1, 68  
61 house na-likalim   1, 74  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
136 wind nɪ-laŋ   1, 77  
121 sand na-ᵐbɪŋan   1, 79  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
183 thou xaiuŋk   1, 17  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
31 tooth na-ruvo-m   1, 35  
40 to drink ᵑga-mun   1, 49  
27 nose na-ᵑgunsu-m   1, 58, 55  
2 left ti-mʷair   1, 59  
99 feather na-vurxor   1, 63  
200 Four word info a-vaʧ   1, 65  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
146 ash maʧiav   1, 76  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
59 mother nana-(sa-ŋk)   1, 83  
50 to dream (ᵑga-paʧ) muᵐbar   10  
153 big a-lamp   10  
25 neck ɣaluə-m   102  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
148 white ɳa-ᴩʊx   104  
64 to say ᵑga-kali   105  
87 to swell word info a-tumʙ   12  
106 snake na-mʷar   12  
130 star mʷaʧi   13  
81 sharp -kan   14  
46 to see ᵑgaᵐʙu--rusi   14, 94?  
82 dull, blunt a-ᵐʙut   15  
1 hand na-vɛra-ŋk   16  
88 to squeeze word info ᵑga-ᵐʙusi   18, 71  
60 father tata-sa-ŋk   19  
143 fire na--ɣamp   19  
5 to walk ⁿdara-van   2  
10 dirty naslo-mɛrmɛɾ   2  
122 water word info no-xoi   2  
172 to climb word info ᵑga-sax   2  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
145 smoke word info ᵐbʷasɪ-n   2, 75  
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
65 rope na-ɣao   25  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
194 how? word info a-kɪnaᵐbi   28  
96 dog a-lipax   29  
202 Six word info alɪmɪro--ʧkai   29  
102 rat ɣasu   3  
181 where? word info ambi   3, 59  
113 branch word info ᵐbaʧɪ-n   30  
142 heavy ᵑga-miɸ   33  
131 cloud word info mæroŋk   34  
13 back word info nɪ--maⁿdrɪ-m   35  
36 to spit ᵑga-ᴩurai   35, 86, 96  
4 leg/foot na-lɛ-ŋk   37  
171 to hide word info ᵑga-suani   37  
144 to burn word info ᵑga-paŋ   39, 91  
137 to blow word info a-vuvuv   4  
80 to split word info ᵑga-ʧaporai   4, 6  
51 to sit ᵑga-sumbsump   40  
92 to open, uncover ᵑga-ʧɪŋavuni   40  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
165 bad, evil a -samp   41  
29 to sniff, smell (ᵑgato) naᵐbon   42  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdɪm   42  
197 One word info a-ʧkai   42  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
141 wet a-mʊʧmʊʧ   49  
58 wife na-pɪnevʊr-sa-m   5, 89  
33 to laugh ᵑga-mɪn   51  
112 rotten word info a-mom   51  
3 right ti-ɣavui   57  
17 liver na-βiβus   57  
38 to chew word info ᵑga-ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   58  
168 day orumtas   58  
110 spider na-ᵑgaᵑgao   6  
129 moon na-ɣaᵐbaʧɪ   6  
49 to lie down word info ᵑga-paʧ lupin   62  
84 to plant ⁿdara--lumʷi   62  
175 above amiɛx   63  
115 root ɣaʧɪ-n   64  
74 to kill ᵑga-tamusi a-mæʧ   64, 2  
14 belly na-ᵐbaɣavu-m   66  
32 tongue meluwə-m   7, 42  
56 child na-raɣe   70  
196 to count ᵑga-pɪpəx   71  
19 shoulder ᵐbarvosu-m   71, 65  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
54 man/male n-rɛn   76  
77 to scratch word info ᵑga-suvsuwi   76  
105 tail na-ᵐʙɪʧɪ-n   76  
105 tail na- ᵐbɪʧɪ-n   76  
28 to breathe ka-pɛlɪvɪn laŋ   77, 78  
35 to vomit ᵑga-lu   8  
151 green a-kɪʧɪn   8  
66 to tie up, fasten ᵑga-ᵐbaŋsi   83  
94 to throw word info ᵑga-koᵐbuni   85  
170 when? word info saᵐboŋ   85  
48 to sleep ᵑga-paʧ   86  
72 to hit word info ᵑga-tamusi   88  
107 worm (earthworm) na-buᵐbəɣao   89  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
83 to work word info ka-ᵑgas   9  
149 red a-paŋpaŋ   91  
89 to hold word info ᵑga-tiŋao   93  
179 near pɛʧaŋk   94  
101 to fly a-sɪvox   96  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: