https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Faru) 162-100

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:ahb  Glottocode: axam1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
52 to stand      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
139 cold word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
169 year      
173 at      
174 in, inside      
178 that      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
62 thatch/roof ⁿdʳujar      
140 dry word info (naur) a-mɪs      
50 to dream (ᵑga-paʧ) muᵐbar   10  
29 to sniff, smell (ᵑgato) naᵐbon   42  
81 sharp -kan   14  
166 correct, true -lamlam      
165 bad, evil a -samp   41  
163 new a -vuvu   1  
194 how? word info a-kɪnaᵐbi   28  
151 green a-kɪʧɪn   8  
153 big a-lamp   10  
96 dog a-lipax   29  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
112 rotten word info a-mom   51  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
147 black a-mɛɾmɛɾ      
141 wet a-mʊʧmʊʧ   49  
149 red a-paŋpaŋ   91  
199 Three word info a-rl   1  
201 Five word info a-rm   1  
198 Two word info a-ru   1  
165 bad, evil a-samᴩ   1  
101 to fly a-sɪvox   96  
87 to swell word info a-tumʙ   12  
200 Four word info a-vaʧ   1, 65  
163 new a-vupu   1  
137 to blow word info a-vuvuv   4  
197 One word info a-ʧkai   42  
82 dull, blunt a-ᵐʙut   15  
204 Eight word info alɪmraxa-rl      
203 Seven word info alɪmraxa-ru      
202 Six word info alɪmɪro--ʧkai   29  
152 small amarɪʧ      
181 where? word info ambi   3, 59  
175 above amiɛx   63  
189 who? word info asi   1  
184 he/she aŋai   1, 6  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
28 to breathe ka-pɛlɪvɪn laŋ   77, 78  
70 to shoot word info ka-vɪni   1  
83 to work word info ka-ᵑgas   9  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
146 ash maʧiav   1, 76  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
32 tongue meluwə-m   7, 42  
131 cloud word info mæroŋk   34  
130 star mʷaʧi   13  
54 man/male n-rɛn   76  
79 stick/wood na- ɣai   1  
162 old word info na- ɣevur      
105 tail na- ᵐbɪʧɪ-n   76  
111 fish na--jɪx   1  
143 fire na--ɣamp   19  
108 louse word info na--ɣur   1  
107 worm (earthworm) na-buᵐbəɣao   89  
61 house na-likalim   1, 74  
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
4 leg/foot na-lɛ-ŋk   37  
45 eye na-mɛra-m   1  
160 painful, sick na-mɪsax   1  
106 snake na-mʷar   12  
126 lake na-numʙ      
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
58 wife na-pɪnevʊr-sa-m   5, 89  
56 child na-raɣe   70  
31 tooth na-ruvo-m   1, 35  
18 breast na-sus   1  
133 rain na-us   1  
99 feather na-vurxor   1, 63  
1 hand na-vɛra-ŋk   16  
26 hair word info na-vɪrxor      
79 stick/wood na-xai   1  
162 old word info na-ɣaivur      
65 rope na-ɣao   25  
129 moon na-ɣaᵐbaʧɪ   6  
100 wing na-ɣaᵐbɪ-n   1, 12  
134 thunder na-ɣorve      
63 name na-ɣsa-m   1, 35  
12 skin na-ɣulɣul   1  
17 liver na-βiβus   57  
14 belly na-ᵐbaɣavu-m   66  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
121 sand na-ᵐbɪŋan   1, 79  
105 tail na-ᵐʙɪʧɪ-n   76  
110 spider na-ᵑgaᵑgao   6  
27 nose na-ᵑgunsu-m   1, 58, 55  
59 mother nana-(sa-ŋk)   1, 83  
10 dirty naslo-mɛrmɛɾ   2  
16 intestines ni--ʧɪnɪ-m   1  
62 thatch/roof niar   1  
122 water word info no-xoi   2  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
13 back word info nɪ--maⁿdrɪ-m   35  
6 road/path nɪ--sal   1  
136 wind nɪ-laŋ   1, 77  
97 bird nɪ-man   1  
167 night nɪ-mæloŋk      
109 mosquito nɪ-nam   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
124 sea nɪ-ras   1  
120 stone nɪ-var   1  
117 fruit nɪ-vaɣar   1, 26  
168 day orumtas   58  
176 below pevɪn      
179 near pɛʧaŋk   94  
114 leaf raun   1  
170 when? word info saᵐboŋ   85  
60 father tata-sa-ŋk   19  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right ti-ɣavui   57  
183 thou xaiuŋk   1, 17  
25 neck ɣaluə-m   102  
102 rat ɣasu   3  
115 root ɣaʧɪ-n   64  
148 white ɳa-ᴩʊx   104  
177 this ɳaisao      
19 shoulder ᵐbarvosu-m   71, 65  
113 branch word info ᵐbaʧɪ-n   30  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
145 smoke word info ᵐbʷasɪ-n   2, 75  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   58  
73 to steal ᵑga pɪlaɣi   1, 58  
164 good ᵑga-bu      
64 to say ᵑga-kali   105  
37 to eat ᵑga-kan   1  
94 to throw word info ᵑga-koᵐbuni   85  
35 to vomit ᵑga-lu   8  
7 to come ᵑga-mai   1  
142 heavy ᵑga-miɸ   33  
40 to drink ᵑga-mun   1, 49  
33 to laugh ᵑga-mɪn   51  
22 to fear ᵑga-mɪrax   1  
144 to burn word info ᵑga-paŋ   39, 91  
48 to sleep ᵑga-paʧ   86  
49 to lie down word info ᵑga-paʧ lupin   62  
73 to steal ᵑga-pɪnaɣi   1, 58  
196 to count ᵑga-pɪpəx   71  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
172 to climb word info ᵑga-sax   2  
171 to hide word info ᵑga-suani   37  
51 to sit ᵑga-sumbsump   40  
77 to scratch word info ᵑga-suvsuwi   76  
72 to hit word info ᵑga-tamusi   88  
74 to kill ᵑga-tamusi a-mæʧ   64, 2  
89 to hold word info ᵑga-tiŋao   93  
44 to hear ᵑga-toni   1  
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧakuʧi      
80 to split word info ᵑga-ʧaporai   4, 6  
92 to open, uncover ᵑga-ʧɪŋavuni   40  
36 to spit ᵑga-ᴩurai   35, 86, 96  
66 to tie up, fasten ᵑga-ᵐbaŋsi   83  
91 to buy ᵑga-ᵐbuti   1, 68  
88 to squeeze word info ᵑga-ᵐʙusi   18, 71  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdɪm   42  
38 to chew word info ᵑga-ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
46 to see ᵑgaᵐʙu--rusi   14, 94?  
84 to plant ⁿdara--lumʷi   62  
5 to walk ⁿdara-van   2  
185 we word info ⁿdari we pl incl    
43 ear ⁿdariŋa-m   1, 40  
23 blood ⁿdʳe   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: