https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Butanglu L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pwn  Glottocode: paiw1248 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 204
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 15 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
65 rope      
71 to stab, pierce      
82 dull, blunt      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ʔaviyaqan      
5 to walk vayk      
8 to turn word info cəpəLivu      
78 to cut, hack word info mavarəvar      
100 wing vaɬaŋa      
102 rat Ratuvutuvul      
110 spider ʔaɬwaLaq spider web    
158 narrow kuɬaL      
185 we word info ti-mata inclusive    
6 road/path daLan   1  
9 to swim ɬəmaŋuy   1  
14 belly tiyaɬ   1  
15 bone cuqəLaɬ   1  
17 liver qacay   1  
18 breast tutu   1  
19 shoulder qavan   1  
24 head quLu   1  
25 neck Liqu   1  
32 tongue səma   1  
35 to vomit mutaq   1  
37 to eat kəman   1  
41 to bite kəmac   1  
43 ear caLiŋa   1  
45 eye maca   1  
47 to yawn misuaw   1  
50 to dream spi   1  
54 man/male uqaɬay   1  
59 mother ʔina term of address 1  
60 father ʔama term of address 1  
61 house umaq   1  
63 name ŋadan   1  
68 needle daRum   1  
69 to hunt word info qəmaɬup   1  
70 to shoot word info pənanaq   1  
73 to steal cəmakaw   1  
75 to die, be dead macay   1  
79 stick/wood kasiw   1  
85 to choose piniLiq   1  
90 to dig kəmaLi   1  
91 to buy vənəLi   1  
96 dog vatu   1  
98 egg qəciLu   1  
105 tail iku   1  
108 louse word info kucu   1  
122 water word info zaɬum   1  
125 salt qatiya   1  
130 star vituqan   1  
133 rain qudaɬ   1  
143 fire sapuy   1  
146 ash qavu   1  
155 long word info Laduq *Naduq 1  
156 thin word info ɬusəpit   1  
161 shy, ashamed masiyaq   1  
163 new vaquwan   1  
168 day mawqadaw day 1  
168 day qadaw sun 1  
170 when? word info nuŋida   1  
181 where? word info inuwan   1  
182 I tiaʔən   1  
183 thou tisun   1  
190 other zuma other person 1  
194 how? word info kinuda   1  
197 One word info ita   1  
198 Two word info ɖusa   1  
199 Three word info təLu   1  
200 Four word info səpat   1  
201 Five word info Lima   1  
202 Six word info unəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female vavayan   1, 105  
60 father kama term of reference 1, 23  
59 mother kina term of reference 1, 27  
2 left kaviRi   1, 42  
67 to sew word info cəmaqis   1, 52  
3 right kanavaɬ   1, 67  
100 wing paLaɬ   10  
114 leaf asaw   10  
179 near duŋduŋ   100  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
64 to say ʔiɬavaRan   123  
178 that azuwa   13  
177 this aycu   14  
188 what? word info anəma   16  
184 he/she timadu   17  
186 you timun   1?  
186 you -mun   1?  
12 skin qalic   2  
31 tooth aɬis   2  
38 to chew word info qəməLəqəL   2  
84 to plant təmaLəm   2  
97 bird qayaqayam   2  
101 to fly miŋLayap   2  
129 moon qiɬas   2  
136 wind vaLi   2  
147 black qəcəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
152 small kəɖi   2  
175 above ivavaw   2  
185 we word info ti-amən exclusive 2  
189 who? word info tima   2  
193 if nu   2  
23 blood damuq   20  
157 thick word info kuɖəməL   21  
192 and ʔa   21?  
169 year caviɬ   22  
5 to walk dəmavac   23  
115 root kapaz   24  
190 other qaLiqaLi other person 24  
187 they tiamadu   26  
83 to work word info kaRakuda   27  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
94 to throw word info vənuɬuq   29  
118 grass cəməL   3  
135 lightning Ladap   3  
195 no, not ini not 3  
196 to count səmupu   3  
204 Eight word info aLu   3  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
111 fish ciqaw   30  
117 fruit vaŋal   31  
119 earth/soil kadunaŋan   31  
137 to blow word info dəmapəs   31  
126 lake Latuk   32  
93 to pound, beat word info pənaysu   35  
7 to come manṫəz   36  
120 stone qaciɬay   37  
95 to fall word info matani   4  
86 to grow word info məqaca   40  
174 in, inside itaLat   40  
180 far cada   41  
113 branch word info Riciŋ   42  
27 nose ŋudus   42, 44  
172 to climb word info ɬivavaw   43  
40 to drink təməkəL   44  
42 to suck səməɬup   46  
87 to swell word info minvaLak   46  
38 to chew word info mapu   48  
44 to hear ʔiLanda   49  
205 Nine word info siva   5  
206 Ten word info puLuq   5  
52 to stand migacuɬ   51  
124 sea ɬavək   51  
16 intestines vu   52  
26 hair word info quvaɬ *qubaN 52  
92 to open, uncover səmuqəɬəv   52  
34 to cry qəmauŋ   53  
62 thatch/roof quɬiw   53  
123 to flow səquɬud *qaNuz 53  
159 wide taɬəqaca   53  
76 to live, be alive vaɬwaɬut   54  
4 leg/foot dapaɬ   55  
81 sharp Raday   55  
56 child kəɖikəɖi   56  
74 to kill qəmci   56  
107 worm (earthworm) qatuLaɬ   56  
106 snake qatuvi   57  
28 to breathe minasi   58  
99 feather paLaɬ   58  
191 all pənuɬat   58  
22 to fear Rəməkuṫ   59  
29 to sniff, smell səməqu   59  
151 green qəɬəŋəɬəŋəq   59  
167 night qazəməzəmət   59  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
166 correct, true paquLid   64  
145 smoke word info cəvuɬ   65  
103 meat/flesh vutuɬ   66  
128 sky ivavaw   68  
176 below itəku   68  
30 mouth aŋaɬ   69  
153 big kuɖaL   69  
165 bad, evil saLutuk   69  
13 back word info caLag   70  
80 to split word info mapədi   70  
109 mosquito cacaRag   70  
134 thunder cəLaLaq   70  
121 sand vudas   72  
20 to know, be knowledgeable kəməɬaŋ   73  
39 to cook word info kəmsa   73  
46 to see pacunan   75  
48 to sleep taqəd   75  
154 short word info ɖikit   75  
33 to laugh ḋəməLi   77  
141 wet təvətəvəŋ   77  
36 to spit dimiLay   78  
149 red qudidiɬ   78  
144 to burn word info maɬama   79  
72 to hit word info dəmukuL   80  
148 white vutəqitəqiɬ   80  
160 painful, sick saqətuqətu   80  
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
112 rotten word info namacəmu   82  
131 cloud word info qəLəpus   82  
138 warm word info cəmuɬu hot 83  
139 cold word info ɬaɬəqəL   86  
195 no, not pasaLiw no 88  
140 dry word info mətad   90  
164 good buLabuLay   91  
51 to sit qimiLad   92  
10 dirty pənaɬəq   96  
182 I -aʔən   x  
183 thou -sun   x  
185 we word info -ata inclusive x  
185 we word info -amən exclusive x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: