https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Butanglu L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pwn  Glottocode: paiw1248 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 204
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 15 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
65 rope      
71 to stab, pierce      
82 dull, blunt      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
185 we word info -amən exclusive x  
185 we word info -ata inclusive x  
182 I -aʔən   x  
186 you -mun   1?  
183 thou -sun   x  
135 lightning Ladap   3  
155 long word info Laduq *Naduq 1  
126 lake Latuk   32  
201 Five word info Lima   1  
25 neck Liqu   1  
81 sharp Raday   55  
102 rat Ratuvutuvul      
113 branch word info Riciŋ   42  
22 to fear Rəməkuṫ   59  
204 Eight word info aLu   3  
188 what? word info anəma   16  
114 leaf asaw   10  
177 this aycu   14  
178 that azuwa   13  
30 mouth aŋaɬ   69  
31 tooth aɬis   2  
164 good buLabuLay   91  
13 back word info caLag   70  
43 ear caLiŋa   1  
109 mosquito cacaRag   70  
180 far cada   41  
169 year caviɬ   22  
111 fish ciqaw   30  
15 bone cuqəLaɬ   1  
134 thunder cəLaLaq   70  
73 to steal cəmakaw   1  
67 to sew word info cəmaqis   1, 52  
138 warm word info cəmuɬu hot 83  
118 grass cəməL   3  
8 to turn word info cəpəLivu      
145 smoke word info cəvuɬ   65  
6 road/path daLan   1  
68 needle daRum   1  
23 blood damuq   20  
4 leg/foot dapaɬ   55  
36 to spit dimiLay   78  
179 near duŋduŋ   100  
137 to blow word info dəmapəs   31  
5 to walk dəmavac   23  
72 to hit word info dəmukuL   80  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
105 tail iku   1  
195 no, not ini not 3  
181 where? word info inuwan   1  
197 One word info ita   1  
174 in, inside itaLat   40  
176 below itəku   68  
128 sky ivavaw   68  
175 above ivavaw   2  
83 to work word info kaRakuda   27  
119 earth/soil kadunaŋan   31  
60 father kama term of reference 1, 23  
3 right kanavaɬ   1, 67  
115 root kapaz   24  
79 stick/wood kasiw   1  
2 left kaviRi   1, 42  
59 mother kina term of reference 1, 27  
194 how? word info kinuda   1  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
108 louse word info kucu   1  
153 big kuɖaL   69  
157 thick word info kuɖəməL   21  
158 narrow kuɬaL      
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
90 to dig kəmaLi   1  
41 to bite kəmac   1  
37 to eat kəman   1  
39 to cook word info kəmsa   73  
20 to know, be knowledgeable kəməɬaŋ   73  
152 small kəɖi   2  
56 child kəɖikəɖi   56  
45 eye maca   1  
75 to die, be dead macay   1  
7 to come manṫəz   36  
38 to chew word info mapu   48  
80 to split word info mapədi   70  
161 shy, ashamed masiyaq   1  
95 to fall word info matani   4  
78 to cut, hack word info mavarəvar      
168 day mawqadaw day 1  
144 to burn word info maɬama   79  
52 to stand migacuɬ   51  
28 to breathe minasi   58  
87 to swell word info minvaLak   46  
47 to yawn misuaw   1  
101 to fly miŋLayap   2  
35 to vomit mutaq   1  
86 to grow word info məqaca   40  
140 dry word info mətad   90  
112 rotten word info namacəmu   82  
193 if nu   2  
170 when? word info nuŋida   1  
99 feather paLaɬ   58  
100 wing paLaɬ   10  
46 to see pacunan   75  
166 correct, true paquLid   64  
195 no, not pasaLiw no 88  
85 to choose piniLiq   1  
203 Seven word info pitu   1  
206 Ten word info puLuq   5  
70 to shoot word info pənanaq   1  
93 to pound, beat word info pənaysu   35  
10 dirty pənaɬəq   96  
191 all pənuɬat   58  
190 other qaLiqaLi other person 24  
17 liver qacay   1  
120 stone qaciɬay   37  
168 day qadaw sun 1  
12 skin qalic   2  
125 salt qatiya   1  
107 worm (earthworm) qatuLaɬ   56  
106 snake qatuvi   57  
19 shoulder qavan   1  
146 ash qavu   1  
97 bird qayaqayam   2  
167 night qazəməzəmət   59  
51 to sit qimiLad   92  
129 moon qiɬas   2  
24 head quLu   1  
133 rain qudaɬ   1  
149 red qudidiɬ   78  
26 hair word info quvaɬ *qubaN 52  
62 thatch/roof quɬiw   53  
131 cloud word info qəLəpus   82  
98 egg qəciLu   1  
147 black qəcəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
34 to cry qəmauŋ   53  
69 to hunt word info qəmaɬup   1  
74 to kill qəmci   56  
38 to chew word info qəməLəqəL   2  
151 green qəɬəŋəɬəŋəq   59  
165 bad, evil saLutuk   69  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
143 fire sapuy   1  
160 painful, sick saqətuqətu   80  
205 Nine word info siva   5  
50 to dream spi   1  
32 tongue səma   1  
196 to count səmupu   3  
92 to open, uncover səmuqəɬəv   52  
29 to sniff, smell səməqu   59  
42 to suck səməɬup   46  
200 Four word info səpat   1  
123 to flow səquɬud *qaNuz 53  
48 to sleep taqəd   75  
159 wide taɬəqaca   53  
185 we word info ti-amən exclusive 2  
185 we word info ti-mata inclusive    
187 they tiamadu   26  
182 I tiaʔən   1  
189 who? word info tima   2  
184 he/she timadu   17  
186 you timun   1?  
183 thou tisun   1  
14 belly tiyaɬ   1  
18 breast tutu   1  
199 Three word info təLu   1  
84 to plant təmaLəm   2  
40 to drink təməkəL   44  
141 wet təvətəvəŋ   77  
61 house umaq   1  
202 Six word info unəm   1  
54 man/male uqaɬay   1  
136 wind vaLi   2  
163 new vaquwan   1  
96 dog vatu   1  
55 woman/female vavayan   1, 105  
5 to walk vayk      
117 fruit vaŋal   31  
100 wing vaɬaŋa      
76 to live, be alive vaɬwaɬut   54  
130 star vituqan   1  
16 intestines vu   52  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
121 sand vudas   72  
103 meat/flesh vutuɬ   66  
148 white vutəqitəqiɬ   80  
94 to throw word info vənuɬuq   29  
91 to buy vənəLi   1  
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
122 water word info zaɬum   1  
190 other zuma other person 1  
63 name ŋadan   1  
27 nose ŋudus   42, 44  
154 short word info ɖikit   75  
198 Two word info ɖusa   1  
124 sea ɬavək   51  
139 cold word info ɬaɬəqəL   86  
172 to climb word info ɬivavaw   43  
156 thin word info ɬusəpit   1  
9 to swim ɬəmaŋuy   1  
192 and ʔa   21?  
60 father ʔama term of address 1  
1 hand ʔaviyaqan      
110 spider ʔaɬwaLaq spider web    
44 to hear ʔiLanda   49  
59 mother ʔina term of address 1  
64 to say ʔiɬavaRan   123  
33 to laugh ḋəməLi   77  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: