https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Butanglu L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pwn  Glottocode: paiw1248 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 204
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 15 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ivavaw   2  
191 all pənuɬat   58  
192 and ʔa   21?  
146 ash qavu   1  
173 at      
13 back word info caLag   70  
165 bad, evil saLutuk   69  
14 belly tiyaɬ   1  
176 below itəku   68  
153 big kuɖaL   69  
97 bird qayaqayam   2  
147 black qəcəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
23 blood damuq   20  
15 bone cuqəLaɬ   1  
113 branch word info Riciŋ   42  
18 breast tutu   1  
56 child kəɖikəɖi   56  
131 cloud word info qəLəpus   82  
139 cold word info ɬaɬəqəL   86  
166 correct, true paquLid   64  
168 day mawqadaw day 1  
168 day qadaw sun 1  
10 dirty pənaɬəq   96  
96 dog vatu   1  
140 dry word info mətad   90  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear caLiŋa   1  
119 earth/soil kadunaŋan   31  
98 egg qəciLu   1  
204 Eight word info aLu   3  
45 eye maca   1  
180 far cada   41  
104 fat/grease      
60 father kama term of reference 1, 23  
60 father ʔama term of address 1  
99 feather paLaɬ   58  
208 Fifty word info      
143 fire sapuy   1  
111 fish ciqaw   30  
201 Five word info Lima   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info səpat   1  
117 fruit vaŋal   31  
164 good buLabuLay   91  
118 grass cəməL   3  
151 green qəɬəŋəɬəŋəq   59  
26 hair word info quvaɬ *qubaN 52  
1 hand ʔaviyaqan      
184 he/she timadu   17  
24 head quLu   1  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
61 house umaq   1  
194 how? word info kinuda   1  
57 husband      
182 I tiaʔən   1  
182 I -aʔən   x  
193 if nu   2  
174 in, inside itaLat   40  
16 intestines vu   52  
126 lake Latuk   32  
114 leaf asaw   10  
2 left kaviRi   1, 42  
4 leg/foot dapaɬ   55  
135 lightning Ladap   3  
17 liver qacay   1  
155 long word info Laduq *Naduq 1  
108 louse word info kucu   1  
54 man/male uqaɬay   1  
103 meat/flesh vutuɬ   66  
129 moon qiɬas   2  
109 mosquito cacaRag   70  
59 mother kina term of reference 1, 27  
59 mother ʔina term of address 1  
30 mouth aŋaɬ   69  
63 name ŋadan   1  
158 narrow kuɬaL      
179 near duŋduŋ   100  
25 neck Liqu   1  
68 needle daRum   1  
163 new vaquwan   1  
167 night qazəməzəmət   59  
205 Nine word info siva   5  
195 no, not pasaLiw no 88  
195 no, not ini not 3  
27 nose ŋudus   42, 44  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
197 One word info ita   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other qaLiqaLi other person 24  
190 other zuma other person 1  
160 painful, sick saqətuqətu   80  
53 person/human being      
133 rain qudaɬ   1  
102 rat Ratuvutuvul      
149 red qudidiɬ   78  
3 right kanavaɬ   1, 67  
6 road/path daLan   1  
115 root kapaz   24  
65 rope      
112 rotten word info namacəmu   82  
125 salt qatiya   1  
121 sand vudas   72  
124 sea ɬavək   51  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp Raday   55  
154 short word info ɖikit   75  
19 shoulder qavan   1  
161 shy, ashamed masiyaq   1  
202 Six word info unəm   1  
12 skin qalic   2  
128 sky ivavaw   68  
152 small kəɖi   2  
145 smoke word info cəvuɬ   65  
106 snake qatuvi   57  
110 spider ʔaɬwaLaq spider web    
130 star vituqan   1  
79 stick/wood kasiw   1  
120 stone qaciɬay   37  
105 tail iku   1  
206 Ten word info puLuq   5  
178 that azuwa   13  
62 thatch/roof quɬiw   53  
187 they tiamadu   26  
157 thick word info kuɖəməL   21  
156 thin word info ɬusəpit   1  
177 this aycu   14  
183 thou tisun   1  
183 thou -sun   x  
199 Three word info təLu   1  
134 thunder cəLaLaq   70  
41 to bite kəmac   1  
137 to blow word info dəmapəs   31  
28 to breathe minasi   58  
144 to burn word info maɬama   79  
91 to buy vənəLi   1  
38 to chew word info qəməLəqəL   2  
38 to chew word info mapu   48  
85 to choose piniLiq   1  
172 to climb word info ɬivavaw   43  
7 to come manṫəz   36  
39 to cook word info kəmsa   73  
196 to count səmupu   3  
34 to cry qəmauŋ   53  
78 to cut, hack word info mavarəvar      
75 to die, be dead macay   1  
90 to dig kəmaLi   1  
50 to dream spi   1  
40 to drink təməkəL   44  
37 to eat kəman   1  
95 to fall word info matani   4  
22 to fear Rəməkuṫ   59  
123 to flow səquɬud *qaNuz 53  
101 to fly miŋLayap   2  
86 to grow word info məqaca   40  
44 to hear ʔiLanda   49  
171 to hide word info      
72 to hit word info dəmukuL   80  
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
69 to hunt word info qəmaɬup   1  
74 to kill qəmci   56  
20 to know, be knowledgeable kəməɬaŋ   73  
33 to laugh ḋəməLi   77  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive vaɬwaɬut   54  
92 to open, uncover səmuqəɬəv   52  
84 to plant təmaLəm   2  
93 to pound, beat word info pənaysu   35  
64 to say ʔiɬavaRan   123  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
46 to see pacunan   75  
67 to sew word info cəmaqis   1, 52  
70 to shoot word info pənanaq   1  
51 to sit qimiLad   92  
48 to sleep taqəd   75  
29 to sniff, smell səməqu   59  
36 to spit dimiLay   78  
80 to split word info mapədi   70  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand migacuɬ   51  
73 to steal cəmakaw   1  
42 to suck səməɬup   46  
87 to swell word info minvaLak   46  
9 to swim ɬəmaŋuy   1  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
94 to throw word info vənuɬuq   29  
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
8 to turn word info cəpəLivu      
35 to vomit mutaq   1  
5 to walk vayk      
5 to walk dəmavac   23  
83 to work word info kaRakuda   27  
47 to yawn misuaw   1  
32 tongue səma   1  
31 tooth aɬis   2  
207 Twenty word info      
198 Two word info ɖusa   1  
138 warm word info cəmuɬu hot 83  
122 water word info zaɬum   1  
185 we word info ti-mata inclusive    
185 we word info -ata inclusive x  
185 we word info -amən exclusive x  
185 we word info ti-amən exclusive 2  
141 wet təvətəvəŋ   77  
188 what? word info anəma   16  
170 when? word info nuŋida   1  
181 where? word info inuwan   1  
148 white vutəqitəqiɬ   80  
189 who? word info tima   2  
159 wide taɬəqaca   53  
58 wife      
136 wind vaLi   2  
100 wing paLaɬ   10  
100 wing vaɬaŋa      
55 woman/female vavayan   1, 105  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) qatuLaɬ   56  
169 year caviɬ   22  
150 yellow      
186 you timun   1?  
186 you -mun   1?  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: