https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Tjubar L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pwn  Glottocode: paiw1248 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 204
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
102 rat      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
182 I -akən   x  
185 we word info -amən exclusive 2  
185 we word info -itən inclusive 1  
186 you -mun   1?  
183 thou -sun   x  
135 lightning Ladap   3  
126 lake Latuk   32  
155 long word info Laɖuq *Naduq 1  
1 hand Lima   1, 64  
201 Five word info Lima   1  
25 neck Liqu   1  
204 Eight word info aLu   3  
188 what? word info anəma   16  
114 leaf asaw   10  
177 this aycu   14  
178 that azuwa   13  
30 mouth aŋaɬ   69  
31 tooth aɬis   2  
164 good buLabuLay   91  
13 back word info caLag   70  
43 ear caLiŋa   1  
109 mosquito cacarag   70  
169 year caviɬ   22  
111 fish ciqaw   30  
15 bone cuqəLaɬ   1  
134 thunder cəLaLaq   70  
73 to steal cəmakaw   1  
67 to sew word info cəmaqis   1, 52  
138 warm word info cəmuɬu hot 83  
118 grass cəməL   3  
145 smoke word info cəvuɬ   65  
6 road/path daLan   1  
23 blood damuq   20  
4 leg/foot dapaɬ   55  
68 needle daum   1  
137 to blow word info dəmapəs   31  
5 to walk dəmavac   23  
36 to spit dəmiLay   78  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
105 tail iku   1  
195 no, not ini not 3  
181 where? word info inuwan   1  
197 One word info ita   1  
174 in, inside itədəp      
176 below itəku   68  
175 above ivavaw   2  
128 sky kaLəvəLəvan   2  
119 earth/soil kadunaŋan ground 31  
56 child kakəɖiyan   56  
60 father kama   1, 23  
115 root kapaz   24  
83 to work word info karakuda   27  
79 stick/wood kasiw   1  
192 and kati   51  
44 to hear kiLaŋda   49  
59 mother kina   1, 27  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
29 to sniff, smell kisəqu   59  
108 louse word info kucu   1  
110 spider kumakuma   53  
153 big kuɖaL   69  
64 to say kyaɬavaran   123  
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
41 to bite kəmac   1  
90 to dig kəmali expected [L] for [l]. -EG 1  
37 to eat kəman   1  
39 to cook word info kəmsa   73  
194 how? word info kəmuda   1  
20 to know, be knowledgeable kəməɬaŋ   73  
152 small kəɖi   2  
157 thick word info kəɖəməL   21  
45 eye maca   1  
75 to die, be dead macay   1  
38 to chew word info mapu   48  
191 all mapuɬat   58  
80 to split word info mapədi   70  
88 to squeeze word info maqaqiziŋ   62  
22 to fear marəkuṫ   59  
161 shy, ashamed masiyaq   1  
95 to fall word info matani   4  
168 day mauqadaw day 1  
93 to pound, beat word info maysu   35  
7 to come maŋṫəz   36  
144 to burn word info maɬama   79  
52 to stand migacuɬ   51  
101 to fly minLayap   2  
28 to breathe minasi   58  
87 to swell word info minvaLak   46  
50 to dream mispi   1  
35 to vomit mutaq   1  
86 to grow word info məqaca   40  
47 to yawn məsuaw   1  
140 dry word info mətad   90  
112 rotten word info namacəmu   82  
193 if nu   2  
170 when? word info nuŋida   1  
99 feather paLaɬ   58  
100 wing paLaɬ   10  
166 correct, true paquLid   64  
195 no, not pasaLiw no 88  
203 Seven word info pitu   1  
206 Ten word info puLuq   5  
46 to see pucun   75  
70 to shoot word info pənanaq   1  
10 dirty pənaɬiq   96  
85 to choose pəniLiq   1  
190 other qaLiqali other person 24  
104 fat/grease qaLum   58  
17 liver qacay   1  
120 stone qaciɬay   37  
168 day qadaw sun 1  
133 rain qadaɬ   1  
125 salt qatiya   1  
106 snake qatuvi   57  
107 worm (earthworm) qatuɖay   56  
19 shoulder qavan   1  
146 ash qavu   1  
97 bird qayaqayam   2  
12 skin qaɬic   2  
62 thatch/roof qaɬiw   53  
129 moon qiɬas   2  
149 red qudidiɬ   78  
24 head quru   1  
26 hair word info quvaɬ *qubaN 52  
98 egg qəciLu   1  
147 black qəcəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
34 to cry qəmauŋ   53  
69 to hunt word info qəmaɬup   1  
51 to sit qəmiLad   92  
38 to chew word info qəməLəqəL   2  
74 to kill qəməci   56  
131 cloud word info qərəpus   82  
167 night qəzəməzəmət   59  
151 green qəɬəŋəɬəŋəq   59  
81 sharp raday   55  
113 branch word info riciŋ   42  
165 bad, evil saLutuk   69  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
143 fire sapuy   1  
160 painful, sick saqətu   80  
205 Nine word info siva   5  
32 tongue səma   1  
42 to suck səmaŋəɬup   46  
196 to count səmupu   3  
92 to open, uncover səmuqəɬəv   52  
78 to cut, hack word info səməqas   59  
200 Four word info səpat   1  
123 to flow səquɬud   53  
48 to sleep taqəd   75  
3 right taykanavaɬ   1, 67  
2 left taykaviri   1, 42  
158 narrow taɬikəɖi   55  
159 wide taɬiqaca   53  
182 I tiakən   1  
187 they tiamadu   26  
185 we word info tiamən exclusive 2  
189 who? word info tima   2  
184 he/she timadu   17  
186 you timun   1?  
183 thou tisun   1  
185 we word info titən inclusive 1  
14 belly tiyaɬ   1  
18 breast tutu   1  
199 Three word info təLu   1  
84 to plant təmaLəm   2  
40 to drink təməkəL   44  
141 wet tənvəŋ   77  
25 neck udun   60  
61 house umaq   1  
202 Six word info unəm   1  
54 man/male uqaɬay   1  
136 wind vaLi   2  
163 new vaquan   1  
96 dog vatu   1  
65 rope vauḋ      
55 woman/female vavayan   1, 105  
117 fruit vaŋaɬ   31  
76 to live, be alive vaɬuaɬut   54  
130 star vituqan   1  
16 intestines vu   52  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
121 sand vudas   72  
103 meat/flesh vutuɬ   66  
148 white vutəqitəqiɬ   80  
8 to turn word info vənaLidi   61  
71 to stab, pierce vənakaɬ   73  
94 to throw word info vənuɬuq   29  
91 to buy vənəLi   1  
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
179 near yadut   83  
180 far yatada   41  
122 water word info zaɬum   1  
190 other zuma other person 1  
63 name ŋadan   1  
27 nose ŋudus   42, 44  
154 short word info ɖikit   75  
198 Two word info ɖusa   1  
124 sea ɬavək   51  
139 cold word info ɬaɬəqəL   86  
156 thin word info ɬusəpit   1  
9 to swim ɬəmaŋuy   1  
172 to climb word info ɬəvavaw   43  
72 to hit word info ḋəmukuL   80  
33 to laugh ḋəməLi   77  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: