https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Tjubar L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pwn  Glottocode: paiw1248 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 204
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand Lima   1, 64  
2 left taykaviri   1, 42  
3 right taykanavaɬ   1, 67  
4 leg/foot dapaɬ   55  
5 to walk dəmavac   23  
6 road/path daLan   1  
7 to come maŋṫəz   36  
8 to turn word info vənaLidi   61  
9 to swim ɬəmaŋuy   1  
10 dirty pənaɬiq   96  
11 dust      
12 skin qaɬic   2  
13 back word info caLag   70  
14 belly tiyaɬ   1  
15 bone cuqəLaɬ   1  
16 intestines vu   52  
17 liver qacay   1  
18 breast tutu   1  
19 shoulder qavan   1  
20 to know, be knowledgeable kəməɬaŋ   73  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
22 to fear marəkuṫ   59  
23 blood damuq   20  
24 head quru   1  
25 neck Liqu   1  
25 neck udun   60  
26 hair word info quvaɬ *qubaN 52  
27 nose ŋudus   42, 44  
28 to breathe minasi   58  
29 to sniff, smell kisəqu   59  
30 mouth aŋaɬ   69  
31 tooth aɬis   2  
32 tongue səma   1  
33 to laugh ḋəməLi   77  
34 to cry qəmauŋ   53  
35 to vomit mutaq   1  
36 to spit dəmiLay   78  
37 to eat kəman   1  
38 to chew word info qəməLəqəL   2  
38 to chew word info mapu   48  
39 to cook word info kəmsa   73  
40 to drink təməkəL   44  
41 to bite kəmac   1  
42 to suck səmaŋəɬup   46  
43 ear caLiŋa   1  
44 to hear kiLaŋda   49  
45 eye maca   1  
46 to see pucun   75  
47 to yawn məsuaw   1  
48 to sleep taqəd   75  
49 to lie down word info      
50 to dream mispi   1  
51 to sit qəmiLad   92  
52 to stand migacuɬ   51  
53 person/human being      
54 man/male uqaɬay   1  
55 woman/female vavayan   1, 105  
56 child kakəɖiyan   56  
57 husband      
58 wife      
59 mother kina   1, 27  
60 father kama   1, 23  
61 house umaq   1  
62 thatch/roof qaɬiw   53  
63 name ŋadan   1  
64 to say kyaɬavaran   123  
65 rope vauḋ      
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
67 to sew word info cəmaqis   1, 52  
68 needle daum   1  
69 to hunt word info qəmaɬup   1  
70 to shoot word info pənanaq   1  
71 to stab, pierce vənakaɬ   73  
72 to hit word info ḋəmukuL   80  
73 to steal cəmakaw   1  
74 to kill qəməci   56  
75 to die, be dead macay   1  
76 to live, be alive vaɬuaɬut   54  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
78 to cut, hack word info səməqas   59  
79 stick/wood kasiw   1  
80 to split word info mapədi   70  
81 sharp raday   55  
82 dull, blunt      
83 to work word info karakuda   27  
84 to plant təmaLəm   2  
85 to choose pəniLiq   1  
86 to grow word info məqaca   40  
87 to swell word info minvaLak   46  
88 to squeeze word info maqaqiziŋ   62  
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
90 to dig kəmali expected [L] for [l]. -EG 1  
91 to buy vənəLi   1  
92 to open, uncover səmuqəɬəv   52  
93 to pound, beat word info maysu   35  
94 to throw word info vənuɬuq   29  
95 to fall word info matani   4  
96 dog vatu   1  
97 bird qayaqayam   2  
98 egg qəciLu   1  
99 feather paLaɬ   58  
100 wing paLaɬ   10  
101 to fly minLayap   2  
102 rat      
103 meat/flesh vutuɬ   66  
104 fat/grease qaLum   58  
105 tail iku   1  
106 snake qatuvi   57  
107 worm (earthworm) qatuɖay   56  
108 louse word info kucu   1  
109 mosquito cacarag   70  
110 spider kumakuma   53  
111 fish ciqaw   30  
112 rotten word info namacəmu   82  
113 branch word info riciŋ   42  
114 leaf asaw   10  
115 root kapaz   24  
116 flower      
117 fruit vaŋaɬ   31  
118 grass cəməL   3  
119 earth/soil kadunaŋan ground 31  
120 stone qaciɬay   37  
121 sand vudas   72  
122 water word info zaɬum   1  
123 to flow səquɬud   53  
124 sea ɬavək   51  
125 salt qatiya   1  
126 lake Latuk   32  
127 woods/forest      
128 sky kaLəvəLəvan   2  
129 moon qiɬas   2  
130 star vituqan   1  
131 cloud word info qərəpus   82  
132 fog      
133 rain qadaɬ   1  
134 thunder cəLaLaq   70  
135 lightning Ladap   3  
136 wind vaLi   2  
137 to blow word info dəmapəs   31  
138 warm word info cəmuɬu hot 83  
139 cold word info ɬaɬəqəL   86  
140 dry word info mətad   90  
141 wet tənvəŋ   77  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
143 fire sapuy   1  
144 to burn word info maɬama   79  
145 smoke word info cəvuɬ   65  
146 ash qavu   1  
147 black qəcəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
148 white vutəqitəqiɬ   80  
149 red qudidiɬ   78  
150 yellow      
151 green qəɬəŋəɬəŋəq   59  
152 small kəɖi   2  
153 big kuɖaL   69  
154 short word info ɖikit   75  
155 long word info Laɖuq *Naduq 1  
156 thin word info ɬusəpit   1  
157 thick word info kəɖəməL   21  
158 narrow taɬikəɖi   55  
159 wide taɬiqaca   53  
160 painful, sick saqətu   80  
161 shy, ashamed masiyaq   1  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
163 new vaquan   1  
164 good buLabuLay   91  
165 bad, evil saLutuk   69  
166 correct, true paquLid   64  
167 night qəzəməzəmət   59  
168 day mauqadaw day 1  
168 day qadaw sun 1  
169 year caviɬ   22  
170 when? word info nuŋida   1  
171 to hide word info      
172 to climb word info ɬəvavaw   43  
173 at      
174 in, inside itədəp      
175 above ivavaw   2  
176 below itəku   68  
177 this aycu   14  
178 that azuwa   13  
179 near yadut   83  
180 far yatada   41  
181 where? word info inuwan   1  
182 I tiakən   1  
182 I -akən   x  
183 thou tisun   1  
183 thou -sun   x  
184 he/she timadu   17  
185 we word info titən inclusive 1  
185 we word info -itən inclusive 1  
185 we word info -amən exclusive 2  
185 we word info tiamən exclusive 2  
186 you timun   1?  
186 you -mun   1?  
187 they tiamadu   26  
188 what? word info anəma   16  
189 who? word info tima   2  
190 other qaLiqali other person 24  
190 other zuma other person 1  
191 all mapuɬat   58  
192 and kati   51  
193 if nu   2  
194 how? word info kəmuda   1  
195 no, not pasaLiw no 88  
195 no, not ini not 3  
196 to count səmupu   3  
197 One word info ita   1  
198 Two word info ɖusa   1  
199 Three word info təLu   1  
200 Four word info səpat   1  
201 Five word info Lima   1  
202 Six word info unəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info aLu   3  
205 Nine word info siva   5  
206 Ten word info puLuq   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: