https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Longzhou

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Binqiao Township 彬桥乡, Longzhou 龙州, Guangxi, China
Classification: Subgroup F (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /33/
2 = /21/
3 = /24/
4 = /32/
5 = /55/
6 = /11/
7 = /55/
8 = /11/
10 = /42/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 212
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and ɕau5      
146 ash      
173 at      
13 back word info paŋ4 laŋ1      
165 bad, evil wa:i6      
14 belly to:ŋ4      
176 below      
153 big lu:ŋ1      
97 bird nuk10   1  
147 black dam1   1  
23 blood lə:t8      
15 bone duk7      
113 branch word info ŋa:m6      
113 branch word info ka6      
18 breast num2      
56 child luk8 dik7   1  
131 cloud word info pha3      
139 cold word info da:ŋ3      
166 correct, true to:i5     L
168 day wan2      
10 dirty ʔa1 ɬo:i1      
96 dog ma1      
140 dry word info khaɯ5      
82 dull, blunt lu5      
11 dust mən6 muk10      
43 ear hu1      
119 earth/soil tum1      
98 egg khjai5      
204 Eight word info pe:t7     L
45 eye ma:k7 ha1   1  
180 far kwai1      
104 fat/grease la:u2      
60 father pa5      
99 feather khun1      
208 Fifty word info ha3 ɬip7     L
143 fire fai2   1  
111 fish pja1      
201 Five word info ha3     L
116 flower bjo:k7      
132 fog mo:k7      
200 Four word info ɬi5     L
117 fruit ma:k7      
164 good dai1      
118 grass ja3      
151 green khe:u1      
26 hair word info phjum1      
1 hand mɯ2   1  
184 he/she min2      
24 head bau3      
24 head hu3   1  
142 heavy nak7      
61 house ɬə:n2      
194 how? word info pin2 ɬɯ2      
57 husband po6      
182 I ŋo6      
182 I kau1   1  
193 if      
174 in, inside daɯ1      
16 intestines ɬai3      
126 lake      
114 leaf baɯ1      
2 left bə:ŋ3 ɬa:i4   46, 52  
4 leg/foot kha1   42  
135 lightning me:p8 verb    
17 liver tap7      
155 long word info ɬi2      
108 louse word info hau1   1  
54 man/male ti6 po6      
103 meat/flesh nɯ4      
129 moon ha:i1 pa:u3      
129 moon bə:n1 month    
109 mosquito juŋ2      
59 mother tɕa5      
30 mouth pa:k7      
63 name      
158 narrow kap10      
158 narrow tɕe:k7      
179 near khjaɯ3      
25 neck ko2      
68 needle khim1      
163 new maɯ5      
167 night kam6      
205 Nine word info kau3     L
195 no, not mi5      
27 nose daŋ1   1  
162 old word info ke5      
162 old word info thau3      
197 One word info nə:ŋ6      
197 One word info nəŋ1      
197 One word info nəŋ6      
197 One word info ʔit7      
209 One Hundred word info pa:k7     L
210 One Thousand word info ɕi:n1     L
190 other      
160 painful, sick tɕip7      
53 person/human being kən2      
133 rain phən1      
102 rat nu1      
149 red de:ŋ1      
3 right bə:ŋ3 ɬa1   49, 50  
6 road/path lo6      
115 root la:k8      
65 rope tɕə:k8      
112 rotten word info nau6      
125 salt kɯ1      
121 sand ɬa:i2      
124 sea ha:i3     L
203 Seven word info tɕit7     L
81 sharp ɬi:m3      
154 short word info tam5      
19 shoulder ba5   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info huk7     L
12 skin naŋ1   56  
128 sky fa4      
152 small ɬai5      
145 smoke word info wən2      
106 snake ŋu2      
106 snake ta:ŋ6 [large snake]    
110 spider khja:ŋ3 khja:u1      
130 star da:u1 di5   1  
79 stick/wood mai4 tree    
120 stone hin1      
105 tail ha:ŋ1      
206 Ten word info ɬip7     L
178 that niŋ3      
62 thatch/roof      
187 they huŋ1 min2      
157 thick word info na1      
156 thin word info ba:ŋ1      
177 this nai3   1  
183 thou ni6      
183 thou maɯ2   1  
199 Three word info ɬa:m1     L
134 thunder po6 lo:i2      
41 to bite khup7      
137 to blow word info pau5      
28 to breathe      
144 to burn word info daŋ1      
144 to burn word info no6      
91 to buy ɬɯ4      
38 to chew word info ke:u4      
85 to choose lə:k8      
172 to climb word info me:n5      
7 to come ma2      
39 to cook word info tɕɯ3      
196 to count      
34 to cry hai3      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead ha:i1   1  
90 to dig wa:t7      
50 to dream phan1 han1      
40 to drink kin1      
37 to eat kin1   1  
95 to fall word info tuk7      
22 to fear la:u1   43  
123 to flow lai1      
101 to fly bin1      
86 to grow word info khən3      
44 to hear tiŋ6      
171 to hide word info do3      
171 to hide word info di3      
72 to hit word info thu:p7      
89 to hold word info kam1      
69 to hunt word info tik7 hin1      
69 to hunt word info tik7 phjau5      
74 to kill kha3      
20 to know, be knowledgeable ɬu4 na3      
33 to laugh hu1      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive te:u6      
92 to open, uncover khai1      
84 to plant tɕai1      
93 to pound, beat word info tam1   26  
64 to say kja:ŋ3      
77 to scratch word info kau1      
77 to scratch word info tin5      
46 to see han1      
67 to sew word info jap10      
70 to shoot word info jaŋ2      
51 to sit naŋ6      
48 to sleep no:n2      
29 to sniff, smell ɕup7      
36 to spit phu:i5      
36 to spit tau5      
80 to split word info khi:k7      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal lak10      
42 to suck ɕup7 to suck, inhale (air)    
87 to swell word info kaɯ6      
9 to swim ɬi:u1      
21 to think ɬə:ŋ3      
21 to think nam3      
94 to throw word info ʔut7      
94 to throw word info maŋ1      
66 to tie up, fasten phuk7      
8 to turn word info      
35 to vomit ɬa:k8   1  
5 to walk phja:i3      
83 to work word info hit7 to do    
47 to yawn ha1 lum2      
32 tongue lin4   36  
31 tooth khe:u3      
207 Twenty word info ji6 ɬip7     L
198 Two word info ɬo:ŋ1      
198 Two word info ji6      
138 warm word info hau3      
122 water word info nam4   1  
185 we word info huŋ1 lau2      
141 wet dit7      
141 wet tum2      
188 what? word info ki5 laŋ1      
170 when? word info      
181 where? word info ju5 tɕaɯ2      
148 white kha:u1      
148 white phə:k7      
189 who? word info ki2 naɯ2      
189 who? word info kən2 tɕaɯ2      
159 wide kwa:ŋ3      
58 wife me6      
136 wind lum2      
100 wing pik7      
55 woman/female ti1 me6      
127 woods/forest duŋ1      
107 worm (earthworm) də:n1      
169 year pi1      
150 yellow lə:n1      
186 you ni6 ti2      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: