https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
42 to suck      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand nə-βəra-k   16  
2 left nə-mʷir   1, 59  
3 right nə-metu   5, 37  
4 leg/foot mʷela-k   62  
5 to walk -βal   10  
6 road/path n-sal   1  
7 to come -ma   1  
8 to turn word info -roru   34, 106  
9 to swim -səβ   12  
11 dust nesneⁿden   79?  
12 skin ne-βlopaki-k   84  
13 back word info nsərə-k   67, 82  
14 belly leβa-k   37  
15 bone n-si-k   52  
16 intestines n-səna-k   1  
17 liver ne-ta-k   41?  
18 breast na-süsu-k   1  
19 shoulder ᵐbələ-k   38  
20 to know, be knowledgeable -roŋoməne   19, 93  
21 to think -rərum   13  
22 to fear -məteɣat   1  
23 blood ne-re   1  
24 head ᵐbatə-k   9  
25 neck ᵐbərə-k   68  
26 hair word info nu-βlo-k   31  
27 nose ᵑgəsə-k   1, 58  
28 to breathe -yeβlaŋ   77, 78  
29 to sniff, smell -roŋo-namatˢine   68, 62  
30 mouth čuŋo-k   55  
31 tooth lowo-k   1, 35  
32 tongue nə-ma-k   7  
33 to laugh -ŋir   93  
34 to cry -ŋer   5  
35 to vomit -ləlo   8  
36 to spit -təpas   15  
37 to eat -ɣutˢ   35  
39 to cook word info i-mæsəx   19  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite -xes   1, 60  
43 ear ᵐboro-k   16  
44 to hear -roŋo   1  
45 eye ne-mta-k   1  
46 to see -les   14, 94  
48 to sleep -mitur   1  
49 to lie down word info -metur   37  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tor   2, 69  
54 man/male nə-mirmir   73  
55 woman/female ⁿdəβat   24  
56 child nitu-k   5  
57 husband laɣsu-k   38  
58 wife ⁿdəβat su-k   64  
59 mother pipi   20, 62  
61 house na-im   1  
63 name ne-ŋsa-k   1, 36  
64 to say -retˢ   109  
65 rope nə-meret   63  
66 to tie up, fasten -mʷič   80  
67 to sew word info -loɣəloɣo      
71 to stab, pierce -surut   14  
72 to hit word info -rup   87  
74 to kill -rup pin   71, 1  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -moruβ   1, 76  
77 to scratch word info -kutˢ   69  
78 to cut, hack word info -tetˢ   29  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -pir βʷəɣəs      
81 sharp i-mon   24  
83 to work word info ᵐbesen   30  
88 to squeeze word info -βus pispis   18, 71  
89 to hold word info -ɣus   21  
90 to dig -ɣil   1  
94 to throw word info -wič   87  
95 to fall word info -tˢoβ   13  
97 bird nə-menox   1  
98 egg rələ-n neto   1, 66  
99 feather nu-βlo-n   1  
100 wing na-ɣpe-n   1, 12  
101 to fly -ɣəɣep   14, 78  
102 rat na-ɣariβ   18  
103 meat/flesh ni-misoβən   10  
105 tail walɣau   60  
106 snake nə-mʷet   12  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito næmux   1  
111 fish ni-matˢ   53  
112 rotten word info i-mreβreβ   100  
114 leaf ro-ɣo   51, 53  
115 root no-ɣoron   2, 41  
117 fruit ne-βŋœn   13  
118 grass na-mis   51  
119 earth/soil n-ten   1  
120 stone ne-βat   1  
121 sand no-βoβon   1  
122 water word info n-oa   2  
123 to flow -kol   62  
124 sea n-das   1, 61  
125 salt ⁿdas   20, 45  
127 woods/forest namesrum      
128 sky yiɣutˢen      
129 moon ne-βəl   1  
130 star no-βoβor   70  
131 cloud word info ᵐbekən nəran   94  
132 fog ne-sis      
133 rain n-os   1  
134 thunder ᵐbʷetekur   2, 84  
135 lightning ne-βilax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -siuβ   62  
138 warm word info yiɣpas   93  
139 cold word info maraɣariɣ   51  
140 dry word info i-mes   11  
141 wet i-mim   36  
142 heavy i-roβ   31  
143 fire na-ɣap   19  
144 to burn word info -sul   4  
145 smoke word info n-is naɣap   2  
146 ash ⁿdiβ nəɣap      
147 black i-loŋ   80  
148 white i-βos   1  
149 red i-mel   1, 55  
150 yellow i-ɣətˢən   70?  
151 green yoɣotˢen   8  
152 small kutkut   104  
153 big i-leplep   10  
155 long word info i-pərap   16  
156 thin word info i-miniβiniβ   1  
157 thick word info i-pʷərə   56  
160 painful, sick i-rotˢ   32  
162 old word info i-təra   27  
163 new i-mlakel   44  
164 good i-nem   27  
165 bad, evil i-sat   1  
167 night ləmalək   65  
168 day sumu      
169 year ᵑgaka   67  
170 when? word info səβaləŋ   59  
181 where? word info iᵐbe   3, 59  
182 I ɣunu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xai   1, 29  
188 what? word info nsiβit   1, 57  
189 who? word info samʷe      
196 to count -sepʷel   73?  
197 One word info səɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-βat   1, 65  
201 Five word info i-ləm   1  
202 Six word info xoen   1  
203 Seven word info i-ᵐbit   1  
204 Eight word info o-wel   3  
205 Nine word info xa-səp   5  
206 Ten word info saŋaβil   5  
96 dog nu-kuli *ka prefix [BenTouati] 7 L
60 father tate Address term 19  
104 fat/grease mo-roβ Adjective? 78?  
10 dirty i-loŋ black 129  
186 you kemru dl. x  
185 we word info kənamru dl. excl.    
185 we word info kəruru dl. incl.    
186 you kem pl. 1, 13  
185 we word info kənam pl. excl. E42  
185 we word info kir pl. incl. I  
166 correct, true mowos straight x  
187 they xar they 1, 69  
187 they xaru they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: