https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
42 to suck      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
123 to flow -kol   62  
77 to scratch word info -kutˢ   69  
46 to see -les   14, 94  
67 to sew word info -loɣəloɣo      
35 to vomit -ləlo   8  
7 to come -ma   1  
75 to die, be dead -mas   1  
49 to lie down word info -metur   37  
40 to drink -min   1, 49  
48 to sleep -mitur   1  
76 to live, be alive -moruβ   1, 76  
22 to fear -məteɣat   1  
66 to tie up, fasten -mʷič   80  
80 to split word info -pir βʷəɣəs      
64 to say -retˢ   109  
8 to turn word info -roru   34, 106  
44 to hear -roŋo   1  
29 to sniff, smell -roŋo-namatˢine   68, 62  
20 to know, be knowledgeable -roŋoməne   19, 93  
72 to hit word info -rup   87  
74 to kill -rup pin   71, 1  
21 to think -rərum   13  
196 to count -sepʷel   73?  
137 to blow word info -siuβ   62  
144 to burn word info -sul   4  
71 to stab, pierce -surut   14  
9 to swim -səβ   12  
78 to cut, hack word info -tetˢ   29  
52 to stand -tor   2, 69  
36 to spit -təpas   15  
95 to fall word info -tˢoβ   13  
94 to throw word info -wič   87  
41 to bite -xes   1, 60  
28 to breathe -yeβlaŋ   77, 78  
34 to cry -ŋer   5  
33 to laugh -ŋir   93  
90 to dig -ɣil   1  
89 to hold word info -ɣus   21  
37 to eat -ɣutˢ   35  
101 to fly -ɣəɣep   14, 78  
5 to walk -βal   10  
88 to squeeze word info -βus pispis   18, 71  
153 big i-leplep   10  
10 dirty i-loŋ black 129  
147 black i-loŋ   80  
201 Five word info i-ləm   1  
149 red i-mel   1, 55  
140 dry word info i-mes   11  
141 wet i-mim   36  
156 thin word info i-miniβiniβ   1  
163 new i-mlakel   44  
81 sharp i-mon   24  
112 rotten word info i-mreβreβ   100  
39 to cook word info i-mæsəx   19  
164 good i-nem   27  
155 long word info i-pərap   16  
157 thick word info i-pʷərə   56  
160 painful, sick i-rotˢ   32  
142 heavy i-roβ   31  
198 Two word info i-ru   1  
165 bad, evil i-sat   1  
199 Three word info i-til   1  
162 old word info i-təra   27  
150 yellow i-ɣətˢən   70?  
200 Four word info i-βat   1, 65  
148 white i-βos   1  
203 Seven word info i-ᵐbit   1  
181 where? word info iᵐbe   3, 59  
186 you kem pl. 1, 13  
186 you kemru dl. x  
185 we word info kir pl. incl. I  
152 small kutkut   104  
185 we word info kənam pl. excl. E42  
185 we word info kənamru dl. excl.    
185 we word info kəruru dl. incl.    
136 wind laŋ   1, 77  
57 husband laɣsu-k   38  
14 belly leβa-k   37  
31 tooth lowo-k   1, 35  
167 night ləmalək   65  
139 cold word info maraɣariɣ   51  
104 fat/grease mo-roβ Adjective? 78?  
166 correct, true mowos straight x  
4 leg/foot mʷela-k   62  
124 sea n-das   1, 61  
145 smoke word info n-is naɣap   2  
122 water word info n-oa   2  
133 rain n-os   1  
6 road/path n-sal   1  
15 bone n-si-k   52  
16 intestines n-səna-k   1  
119 earth/soil n-ten   1  
61 house na-im   1  
118 grass na-mis   51  
18 breast na-süsu-k   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣap   19  
102 rat na-ɣariβ   18  
108 louse word info na-ɣit   1  
100 wing na-ɣpe-n   1, 12  
127 woods/forest namesrum      
45 eye ne-mta-k   1  
23 blood ne-re   1  
132 fog ne-sis      
17 liver ne-ta-k   41?  
63 name ne-ŋsa-k   1, 36  
120 stone ne-βat   1  
135 lightning ne-βilax   26  
12 skin ne-βlopaki-k   84  
117 fruit ne-βŋœn   13  
129 moon ne-βəl   1  
11 dust nesneⁿden   79?  
111 fish ni-matˢ   53  
103 meat/flesh ni-misoβən   10  
56 child nitu-k   5  
115 root no-ɣoron   2, 41  
121 sand no-βoβon   1  
130 star no-βoβor   70  
183 thou nox   1, 18  
188 what? word info nsiβit   1, 57  
13 back word info nsərə-k   67, 82  
96 dog nu-kuli *ka prefix [BenTouati] 7 L
26 hair word info nu-βlo-k   31  
99 feather nu-βlo-n   1  
109 mosquito næmux   1  
32 tongue nə-ma-k   7  
97 bird nə-menox   1  
65 rope nə-meret   63  
3 right nə-metu   5, 37  
54 man/male nə-mirmir   73  
106 snake nə-mʷet   12  
2 left nə-mʷir   1, 59  
1 hand nə-βəra-k   16  
204 Eight word info o-wel   3  
59 mother pipi   20, 62  
114 leaf ro-ɣo   51, 53  
98 egg rələ-n neto   1, 66  
189 who? word info samʷe      
206 Ten word info saŋaβil   5  
168 day sumu      
197 One word info səɣal   42, 57  
170 when? word info səβaləŋ   59  
60 father tate Address term 19  
105 tail walɣau   60  
205 Nine word info xa-səp   5  
184 he/she xai   1, 29  
187 they xar they 1, 69  
187 they xaru they (dual) x  
202 Six word info xoen   1  
138 warm word info yiɣpas   93  
128 sky yiɣutˢen      
151 green yoɣotˢen   8  
30 mouth čuŋo-k   55  
182 I ɣunu   1, 21, 22  
24 head ᵐbatə-k   9  
131 cloud word info ᵐbekən nəran   94  
83 to work word info ᵐbesen   30  
43 ear ᵐboro-k   16  
19 shoulder ᵐbələ-k   38  
25 neck ᵐbərə-k   68  
134 thunder ᵐbʷetekur   2, 84  
169 year ᵑgaka   67  
27 nose ᵑgəsə-k   1, 58  
125 salt ⁿdas   20, 45  
146 ash ⁿdiβ nəɣap      
55 woman/female ⁿdəβat   24  
58 wife ⁿdəβat su-k   64  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: