https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash ⁿdiβ nəɣap      
173 at      
13 back word info nsərə-k   67, 82  
165 bad, evil i-sat   1  
14 belly leβa-k   37  
176 below      
153 big i-leplep   10  
97 bird nə-menox   1  
147 black i-loŋ   80  
23 blood ne-re   1  
15 bone n-si-k   52  
113 branch word info      
18 breast na-süsu-k   1  
56 child nitu-k   5  
131 cloud word info ᵐbekən nəran   94  
139 cold word info maraɣariɣ   51  
166 correct, true mowos straight x  
168 day sumu      
10 dirty i-loŋ black 129  
96 dog nu-kuli *ka prefix [BenTouati] 7 L
140 dry word info i-mes   11  
82 dull, blunt      
11 dust nesneⁿden   79?  
43 ear ᵐboro-k   16  
119 earth/soil n-ten   1  
98 egg rələ-n neto   1, 66  
204 Eight word info o-wel   3  
45 eye ne-mta-k   1  
180 far      
104 fat/grease mo-roβ Adjective? 78?  
60 father tate Address term 19  
99 feather nu-βlo-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣap   19  
111 fish ni-matˢ   53  
201 Five word info i-ləm   1  
116 flower      
132 fog ne-sis      
200 Four word info i-βat   1, 65  
117 fruit ne-βŋœn   13  
164 good i-nem   27  
118 grass na-mis   51  
151 green yoɣotˢen   8  
26 hair word info nu-βlo-k   31  
1 hand nə-βəra-k   16  
184 he/she xai   1, 29  
24 head ᵐbatə-k   9  
142 heavy i-roβ   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info      
57 husband laɣsu-k   38  
182 I ɣunu   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines n-səna-k   1  
126 lake      
114 leaf ro-ɣo   51, 53  
2 left nə-mʷir   1, 59  
4 leg/foot mʷela-k   62  
135 lightning ne-βilax   26  
17 liver ne-ta-k   41?  
155 long word info i-pərap   16  
108 louse word info na-ɣit   1  
54 man/male nə-mirmir   73  
103 meat/flesh ni-misoβən   10  
129 moon ne-βəl   1  
109 mosquito næmux   1  
59 mother pipi   20, 62  
30 mouth čuŋo-k   55  
63 name ne-ŋsa-k   1, 36  
158 narrow      
179 near      
25 neck ᵐbərə-k   68  
68 needle      
163 new i-mlakel   44  
167 night ləmalək   65  
205 Nine word info xa-səp   5  
195 no, not      
27 nose ᵑgəsə-k   1, 58  
162 old word info i-təra   27  
197 One word info səɣal   42, 57  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick i-rotˢ   32  
53 person/human being      
133 rain n-os   1  
102 rat na-ɣariβ   18  
149 red i-mel   1, 55  
3 right nə-metu   5, 37  
6 road/path n-sal   1  
115 root no-ɣoron   2, 41  
65 rope nə-meret   63  
112 rotten word info i-mreβreβ   100  
125 salt ⁿdas   20, 45  
121 sand no-βoβon   1  
124 sea n-das   1, 61  
203 Seven word info i-ᵐbit   1  
81 sharp i-mon   24  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbələ-k   38  
161 shy, ashamed      
202 Six word info xoen   1  
12 skin ne-βlopaki-k   84  
128 sky yiɣutˢen      
152 small kutkut   104  
145 smoke word info n-is naɣap   2  
106 snake nə-mʷet   12  
110 spider      
130 star no-βoβor   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone ne-βat   1  
105 tail walɣau   60  
206 Ten word info saŋaβil   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they xar they 1, 69  
187 they xaru they (dual) x  
157 thick word info i-pʷərə   56  
156 thin word info i-miniβiniβ   1  
177 this      
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbʷetekur   2, 84  
41 to bite -xes   1, 60  
137 to blow word info -siuβ   62  
28 to breathe -yeβlaŋ   77, 78  
144 to burn word info -sul   4  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -ma   1  
39 to cook word info i-mæsəx   19  
196 to count -sepʷel   73?  
34 to cry -ŋer   5  
78 to cut, hack word info -tetˢ   29  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -ɣil   1  
50 to dream      
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -ɣutˢ   35  
95 to fall word info -tˢoβ   13  
22 to fear -məteɣat   1  
123 to flow -kol   62  
101 to fly -ɣəɣep   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋo   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -rup   87  
89 to hold word info -ɣus   21  
69 to hunt word info      
74 to kill -rup pin   71, 1  
20 to know, be knowledgeable -roŋoməne   19, 93  
33 to laugh -ŋir   93  
49 to lie down word info -metur   37  
76 to live, be alive -moruβ   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -retˢ   109  
77 to scratch word info -kutˢ   69  
46 to see -les   14, 94  
67 to sew word info -loɣəloɣo      
70 to shoot word info      
51 to sit -at   109  
48 to sleep -mitur   1  
29 to sniff, smell -roŋo-namatˢine   68, 62  
36 to spit -təpas   15  
80 to split word info -pir βʷəɣəs      
88 to squeeze word info -βus pispis   18, 71  
71 to stab, pierce -surut   14  
52 to stand -tor   2, 69  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim -səβ   12  
21 to think -rərum   13  
94 to throw word info -wič   87  
66 to tie up, fasten -mʷič   80  
8 to turn word info -roru   34, 106  
35 to vomit -ləlo   8  
5 to walk -βal   10  
83 to work word info ᵐbesen   30  
47 to yawn      
32 tongue nə-ma-k   7  
31 tooth lowo-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info yiɣpas   93  
122 water word info n-oa   2  
185 we word info kir pl. incl. I  
185 we word info kənam pl. excl. E42  
185 we word info kəruru dl. incl.    
185 we word info kənamru dl. excl.    
141 wet i-mim   36  
188 what? word info nsiβit   1, 57  
170 when? word info səβaləŋ   59  
181 where? word info iᵐbe   3, 59  
148 white i-βos   1  
189 who? word info samʷe      
159 wide      
58 wife ⁿdəβat su-k   64  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing na-ɣpe-n   1, 12  
55 woman/female ⁿdəβat   24  
127 woods/forest namesrum      
107 worm (earthworm)      
169 year ᵑgaka   67  
150 yellow i-ɣətˢən   70?  
186 you kem pl. 1, 13  
186 you kemru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: