https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 1)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
25 neck      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
164 good      
165 bad, evil      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
1 hand nɪvura-   16  
2 left nɪmaiɾi   1, 59  
3 right nɪ-matu   5, 37  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
5 to walk -vial   10  
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mᵐẽ   1  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
9 to swim -suɸ   12  
10 dirty -lon   129  
11 dust niɛɸ   1  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
14 belly lɛvəɣa-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
17 liver lalɛ-   15  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbotokpas nɪ-vɛra-   65, 88  
22 to fear -mtaɣət   1  
23 blood na-re   1  
24 head ᵐbat-   9  
26 hair word info nɪ-vɪlɛn bat-   31, 60  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlan   77  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋaɾa   5  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tɪpɪs   15  
37 to eat -or   35  
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mta-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -mumaɸ   19  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
50 to dream -mɛtɛr puɾpuɾ   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
55 woman/female nɪ-miar   104  
56 child ⁿdavorix   73  
57 husband lilaɣ-s-   38  
58 wife nɪ-miar-s-   75  
59 mother pipe   20, 62  
60 father tate   19  
61 house ne-im   1  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
64 to say -vʷiɾ   30  
65 rope nɪ-marɪt   63  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
67 to sew word info -ruɾ   13  
70 to shoot word info -soɾo   16  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info -rup   87  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
74 to kill -rupimis   71, 2  
75 to die, be dead -mis   1  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -tɪt͡suvɣis   43?  
81 sharp -mʷon   24  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -laɸ   10  
87 to swell word info -vuvunus   68  
88 to squeeze word info -vis   18, 71  
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -ɣiɬ   1  
91 to buy -wul   1  
92 to open, uncover -wale   55  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
94 to throw word info -vʷesiŋin      
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
97 bird nɪ-manɔx   1  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
102 rat laᵐbʷɔ   45  
103 meat/flesh nɪ-mɪsɣovən   10  
105 tail wɛlɣaon   60  
106 snake nə-mat   12  
107 worm (earthworm) wɪlɪʧlɪʧ   68, 72, 73, 74  
108 louse word info na-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nela   1  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
112 rotten word info -mərɛvriv   100  
113 branch word info rɛŋ   1, 21  
114 leaf roxo   51, 53  
115 root noxoron   2, 41  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
118 grass na-məs   51  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
120 stone nɪ-vɛt   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
122 water word info nu-wẽ   2  
124 sea ⁿtɛs   1  
126 lake na-lɛp   37  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
129 moon na-vɪɬ   1  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info -mɪmas   11  
141 wet -mim   36  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣamp   19  
144 to burn word info -ɣan   40  
145 smoke word info jis   2, 77  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
147 black -loŋ   80  
148 white -vus   1  
149 red -mial   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green -xt͡san   8  
152 small -kutkut   104  
153 big -lalamp   10  
160 painful, sick -rot͡s   32  
161 shy, ashamed -məɣunɣun   55, 60  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
163 new -mɪlakɛl   44  
166 correct, true -horatɪn   37, 73?  
167 night lɪmɛlɪk   65  
168 day lautɛrɪn   6, 52  
169 year ᵑgaka sɛɣal   67  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
171 to hide word info -tɛsɛsoɣun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
174 in, inside lalɛn   1  
175 above lɛmsax   11  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
177 this xanɛn   1, 55  
178 that ɣɛɣe   38  
179 near xəriɸ   89  
180 far luvsi   62  
181 where? word info xambe   3, 59  
182 I xonu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
189 who? word info sɪnɛ   1, 25  
194 how? word info iplɛkɛnzaɣa   56  
195 no, not iseɣi   10  
196 to count ʧɪpɪn   69  
197 One word info saɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛpɪt   1  
204 Eight word info i-ɣuil   3  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
207 Twenty word info ŋovuliru   9  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar saru they dual x  
185 we word info nɛkr saru we dl incl    
185 we word info nekr we pl incl I  
186 you kɪm saɾu you dual x  
186 you kɪm you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: